Methionyl-threonyl-threonyl-glutaminyl-ala yl-glutaminyl-prolyl-leucyl-glutaminyl-sery lseryl-threonyl-alanyl-threonyl-phenyl-alan ryl-glycyl-phenyl-alanyl-prolyl-valyl-prolyl- lanyl-arginyl-aspartyl-glycyl-glutaminyl-va nyl-leucyl-prolyl-glycyl-valyl-glutaminyl-is yl-glycyl-arginyl-alanyl-lysyl-leucyl-threon llysyl-alanyl-asparaginyl-seryl-glycyl-argi eonyl-asparaginyl-glycyl-seryl-glycyl-gluta nyl-glutamyl-leucyl-leucyl-valyl-lysyl-alany asparaginyl-phenyl-alanyl-valyl-glutaminyl- yl-threonyl-valyl-arginyl-glutaminyl-glycyl- utaminyl-valyl-arginyl-valyl-threonyl-glycy lyl-valyl-lysyl-phenyl-alanyl-tyrosyl-arginy cyl-glutaminyl-seryl-seryl-leucyl-aspartyl-p glutaminyl-glutamyl-glycyl-aspartyl-leucyl- anyl-glutamyl-alanyl-tyrosyl-prolyl-glutamy seryl-valyl-asparaginyl-alanyl-threonyl-asp yl-threonyl-seryl-threonyl-alanyl-glutamyl-l tamyl-glutamyl-glutamyl-valyl-prolyl-alanyl- eucyl-valyl-seryl-threonyl-alanyl-glutaminy glutaminyl-threonyl-arginyl-isoleucyl-glut yl-histidyl-phenyl-alanyl-aspartyl-alanyl-ar lyl-glutamyl-methionyl-valyl-isoleucyl-aspa nyl-glutaminyl-leucyl-prolyl-histidyl-lysyl- lprolyl-prolyl-lysyl-prolyl-lysyl-seryl-argi eryl-isoleucyl-alanyl-alanyl-lysyl-alanyl-gl yl-glutaminyl-seryl-prolyl-seryl-prolyl-isol lprolyl-valyl-arginyl-histidyl-valyl-arginy lyl-valyl-arginyl-seryl-valyl-seryl-prolyl-al onyl-seryl-prolyl-isoleucyl-arginyl-seryl-va thionyl-arginyl-lysyl-threonyl-glutaminyl-a yl-glycyl-prolyl-glutamyl-valyl-prolyl-proly tamyl-glycyl-tyrosyl-valyl-alanyl-seryl-sery yl-arginyl-glutamyl-threonyl-threonyl-leucy minyl-isoleucyl-arginyl-threonyl-glutamyl-g cyl-arginyl-tyrosyl-glycyl-valyl-glutaminyl- eucyl-seryl-glycyl-alanyl-alanyl-glycyl-alan seryl-alanyl-seryl-tyrosyl-alanyl-alanyl-glu lalanyl-lysyl-glutamyl-valyl-lysyl-glutamin lanyl-alanyl-valyl-alanyl-threonyl-valyl-val lalanyl-arginyl-valyl-arginyl-glutamyl-prol tamyl-glutaminyl-threonyl-alanyl-glutaminy eonyl-alanyl-valyl-histidyl-isoleucyl-gluta glutaminyl-valyl-arginyl-lysyl-glutamyl-ala threonyl-lysyl-valyl-valyl-valyl-alanyl-alan lutaminyl-glutamyl-leucyl-lysyl-seryl-argin leucyl-threonyl-threonyl-lysyl-glutaminyl-g alyl-threonyl-histidyl-glutamyl-glutaminyl- yl-glutamyl-lysyl-threonyl-phenyl-alanyl-val yl-alanyl-alanyl-lysyl-alanyl-lysyl-glutamyl- oleucyl-seryl-glutamyl-glutamyl-isoleucyl-t taminyl-valyl-threonyl-glutaminyl-glutamyl- yl-threonyl-arginyl-lysyl-threonyl-valyl-val nyl-threonyl-prolyl-lysyl-valyl-lysyl-glutam larginyl-glycyl-arginyl-glutamyl-glycyl-iso lutamyl-glutaminyl-valyl-glutaminyl-isoleu ethionyl-arginyl-lysyl-glutamyl-alanyl-glut hreonyl-isoleucyl-alanyl-valyl-alanyl-threo utaminyl-glutamyl-threonyl-isoleucyl-leucy onyl-methionyl-alanyl-threonyl-arginyl-glut utaminyl-valyl-threonyl-histidyl-glycyl-lys lalanyl-glutamyl-alanyl-valyl-alanyl-threon yl-glutaminyl-alanyl-arginyl-valyl-arginyl-g lycyl-histidyl-leucyl-glutamyl-glutamyl-ser threonyl-threonyl-leucyl-glutamyl-tyrosyl-g leucyl-seryl-alanyl-alanyl-lysyl-valyl-alany nyl-prolyl-alanyl-seryl-glutamyl-prolyl-hist llysyl-prolyl-arginyl-valyl-isoleucyl-gluta nyl-histidyl-isoleucyl-lysyl-threonyl-threo hionyl-histidyl-isoleucyl-seryl-seryl-gluta eonyl-aspartyl-leucyl-threonyl-threonyl-glu laspartyl-lysyl-arginyl-prolyl-arginyl-thre alanyl-threonyl-valyl-seryl-lysyl-isoleucyl- yl-histidyl-glycyl-tyrosyl-glutamyl-alanyl-s lisoleucyl-alanyl-threonyl-leucyl-glutamin eonyl-seryl-seryl-alanyl-glutaminyl-lysyl-is alanyl-prolyl-threonyl-valyl-lysyl-prolyl-se nyl-alanyl-glutamyl-prolyl-threonyl-prolyl-l olyl-phenyl-alanyl-alanyl-aspartyl-threonyl- eryl-glutamyl-alanyl-glycyl-valyl-glutamyl-v lyl-seryl-isoleucyl-threonyl-glycyl-threony yl-arginyl-phenyl-alanyl-glutamyl-valyl-leuc yl-lysyl-valyl-threonyl-glutamyl-threonyl-al alyl-glutamyl-isoleucyl-prolyl-valyl-threon ryl-glycyl-leucyl-lysyl-asparaginyl-valyl-th lutamyl-seryl-valyl-threonyl-leucyl-glutamy cyl-tyrosyl-prolyl-seryl-prolyl-threonyl-val lutamyl-aspartyl-tyrosyl-glutaminyl-isoleu tyl-phenyl-alanyl-glutaminyl-isoleucyl-thre yl-isoleucyl-alanyl-arginyl-leucyl-methiony yl-alanyl-alanyl-glutamyl-aspartyl-seryl-gly inyl-seryl-alanyl-valyl-asparaginyl-glutamy onyl-seryl-cysteinyl-tyrosyl-leucyl-alanyl-v tamyl-phenyl-alanyl-glutamyl-lysyl-glutamyl- glutamyl-lysyl-phenyl-alanyl-threonyl-threo yl-alanyl-valyl-glutamyl-seryl-arginyl-aspar tyl-threonyl-seryl-leucyl-threonyl-glutamyl- lglycyl-glutamyl-prolyl-alanyl-alanyl-proly yl-lysyl-prolyl-valyl-valyl-glutaminyl-lysyl- lvalyl-valyl-phenyl-alanyl-glycyl-cysteinyl- nyl-prolyl-lysyl-prolyl-histidyl-valyl-tyros lyl-prolyl-leucyl-threonyl-threonyl-glycyl-t tyrosyl-asparaginyl-lysyl-glutaminyl-threo yl-valyl-isoleucyl-seryl-methionyl-threonyl- lanyl-glycyl-glutamyl-tyrosyl-threonyl-isol syl-histidyl-glycyl-glutamyl-threonyl-seryl- lutamyl-glutamyl-alanyl-aspartyl-tyrosyl-gl yl-glutaminyl-glutaminyl-glutamyl-methiony taminyl-valyl-threonyl-alanyl-phenyl-alanyl- yl-valyl-glycyl-glutamyl-threonyl-alanyl-pro ryl-glutamyl-tyrosyl-glutamyl-lysyl-glutamy inyl-alanyl-leucyl-isoleucyl-arginyl-lysyl-l eonyl-valyl-valyl-valyl-arginyl-threonyl-tyr glutamyl-phenyl-alanyl-histidyl-isoleucyl-s yl-arginyl-leucyl-isoleucyl-lysyl-glutamyl-i ucyl-isoleucyl-lysyl-threonyl-threonyl-leuc myl-glutamyl-aspartyl-glycyl-glutamyl-gluta lisoleucyl-seryl-glutamyl-seryl-glutamyl-al lanyl-aspartyl-leucyl-arginyl-isoleucyl-lys lleucyl-glutamyl-glycyl-methionyl-glycyl-va einyl-lysyl-methionyl-seryl-glycyl-tyrosyl-p yl-tryptophyl-tyrosyl-lysyl-aspartyl-glycyl- lycyl-glutamyl-arginyl-tyrosyl-glutaminyl-m lutaminyl-aspartyl-glycyl-arginyl-alanyl-se lvalyl-leucyl-prolyl-glutamyl-aspartyl-glut lanyl-phenyl-alanyl-alanyl-seryl-asparaginy nyl-isoleucyl-cysteinyl-seryl-glycyl-lysyl-l yl-alanyl-prolyl-leucyl-glycyl-alanyl-prolyl- nyl-leucyl-glutamyl-prolyl-valyl-seryl-argin rolyl-arginyl-seryl-valyl-seryl-arginyl-sery yl-prolyl-alanyl-arginyl-methionyl-seryl-pro lalanyl-arginyl-methionyl-seryl-prolyl-alan arginyl-arginyl-leucyl-glutamyl-glutamyl-th yl-leucyl-glutamyl-arginyl-leucyl-tyrosyl-ly yl-lysyl-prolyl-valyl-seryl-phenyl-alanyl-lys yl-asparaginyl-cysteinyl-arginyl-phenyl-ala cyl-arginyl-prolyl-methionyl-prolyl-glutamy yl-alanyl-histidyl-aspartyl-glycyl-glutamin yl-aspartyl-tyrosyl-threonyl-histidyl-lysyl- artyl-glycyl-threonyl-glutaminyl-seryl-leuc yl-threonyl-prolyl-seryl-aspartyl-seryl-glyc lyl-alanyl-glutaminyl-asparaginyl-arginyl-a yl-seryl-valyl-isoleucyl-leucyl-threonyl-val yl-glutaminyl-valyl-lysyl-prolyl-methionyl-p lysyl-asparaginyl-valyl-asparaginyl-isoleu eucyl-glutamyl-methionyl-lysyl-valyl-arginy lyl-asparaginyl-prolyl-aspartyl-isoleucyl-v lseryl-aspartyl-isoleucyl-isoleucyl-valyl-p lisoleucyl-arginyl-isoleucyl-glutamyl-glyc alanyl-leucyl-lysyl-isoleucyl-aspartyl-sery yl-seryl-alanyl-tryptophyl-tyrosyl-threonyl- ginyl-lysyl-alanyl-glycyl-arginyl-aspartyl-t lvalyl-asparaginyl-valyl-glutamyl-valyl-glu yl-glutamyl-prolyl-glutamyl-arginyl-lysyl-le glycyl-threonyl-tyrosyl-arginyl-alanyl-lysy lglutamyl-leucyl-glutamyl-prolyl-leucyl-his aminyl-glutamyl-glutaminyl-tryptophyl-glut osyl-aspartyl-lysyl-glutamyl-lysyl-glutamin phenyl-alanyl-lysyl-lysyl-lysyl-leucyl-threo inyl-phenyl-alanyl-glycyl-prolyl-alanyl-hist ginyl-leucyl-threonyl-prolyl-isoleucyl-sery yl-valyl-glutamyl-tryptophyl-leucyl-histidy tamyl-alanyl-alanyl-asparaginyl-arginyl-leu inyl-glutamyl-phenyl-alanyl-glycyl-tyrosyl-c lycyl-valyl-alanyl-tyrosyl-seryl-arginyl-asp hreonyl-cysteinyl-arginyl-alanyl-threonyl-a laspartyl-histidyl-threonyl-seryl-alanyl-th rtyl-glutamyl-lysyl-seryl-leucyl-valyl-gluta lyl-glutamyl-glycyl-arginyl-lysyl-glycyl-leu yl-glutamyl-leucyl-glutamyl-arginyl-methion lleucyl-threonyl-glycyl-valyl-threonyl-thre lysyl-glutaminyl-lysyl-prolyl-aspartyl-isol yl-prolyl-valyl-arginyl-valyl-leucyl-glutamy lphenyl-alanyl-arginyl-cysteinyl-arginyl-va minyl-prolyl-lysyl-valyl-asparaginyl-trypto lutaminyl-leucyl-isoleucyl-arginyl-lysyl-se alyl-arginyl-tyrosyl-aspartyl-glycyl-isoleu leucyl-valyl-aspartyl-cysteinyl-lysyl-seryl- yl-valyl-lysyl-valyl-threonyl-alanyl-glutamy yl-isoleucyl-glutamyl-histidyl-lysyl-valyl-l yl-glutaminyl-arginyl-glutamyl-aspartyl-phe inyl-arginyl-alanyl-prolyl-glutamyl-prolyl-a tidyl-valyl-histidyl-glutamyl-prolyl-glycyl- utamyl-valyl-glutaminyl-lysyl-valyl-asparty threonyl-glutamyl-threonyl-lysyl-glutamyl-v nyl-glutamyl-arginyl-isoleucyl-threonyl-his yl-glutamyl-seryl-glutamyl-glutamyl-leucyl-a ginyl-arginyl-threonyl-glutamyl-glutamyl-gl leucyl-threonyl-alanyl-valyl-glutamyl-leucy lglutamyl-seryl-tyrosyl-glutamyl-glutamyl-l laspartyl-glutamyl-leucyl-leucyl-histidyl-t lthreonyl-glutamyl-glutamyl-glutamyl-lysyl- amyl-glycyl-lysyl-isoleucyl-threonyl-isoleu rolyl-aspartyl-lysyl-isoleucyl-glutamyl-leu lalanyl-prolyl-lysyl-isoleucyl-phenyl-alany seryl-glutaminyl-threonyl-valyl-glycyl-glut idyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-arginyl-val lyl-glutamyl-cysteinyl-glutamyl-tryptophyl- ysyl-isoleucyl-glutamyl-arginyl-seryl-aspar ltyrosyl-tryptophyl-prolyl-glutamyl-aspart leucyl-valyl-isoleucyl-arginyl-aspartyl-val yl-alanyl-seryl-isoleucyl-methionyl-valyl-ly cyl-alanyl-glycyl-glutamyl-threonyl-seryl-se leucyl-valyl-glutaminyl-alanyl-lysyl-glutam anyl-threonyl-glutaminyl-glutamyl-leucyl-gl yl-glutamyl-lysyl-aspartyl-threonyl-methion lcysteinyl-glutamyl-threonyl-seryl-glutamy ysyl-tryptophyl-tyrosyl-lysyl-aspartyl-glyc tamyl-glycyl-aspartyl-lysyl-tyrosyl-arginyl- yl-lysyl-valyl-histidyl-phenyl-alanyl-leucyl- yl-aspartyl-threonyl-seryl-aspartyl-alanyl-g lvalyl-leucyl-valyl-glutamyl-aspartyl-gluta eonyl-alanyl-lysyl-leucyl-isoleucyl-valyl-gl lphenyl-alanyl-valyl-lysyl-glutamyl-leucyl-g alyl-prolyl-glutamyl-seryl-tyrosyl-seryl-gly soleucyl-valyl-seryl-prolyl-glutamyl-aspara yptophyl-tyrosyl-histidyl-asparaginyl-aspa paraginyl-glycyl-lysyl-tyrosyl-threonyl-iso ycyl-arginyl-glutaminyl-asparaginyl-leucyl- onyl-lysyl-glutamyl-aspartyl-glutaminyl-gly valyl-isoleucyl-aspartyl-glycyl-lysyl-lysyl- llysyl-methionyl-lysyl-prolyl-arginyl-proly aminyl-glycyl-leucyl-seryl-aspartyl-glutami laspartyl-isoleucyl-valyl-glutaminyl-leucy glutamyl-seryl-valyl-glutamyl-glycyl-valyl-t yl-glutaminyl-glutamyl-valyl-glutaminyl-pro lisoleucyl-valyl-isoleucyl-aspartyl-lysyl-g yl-leucyl-isoleucyl-glutamyl-aspartyl-methi anyl-glycyl-asparaginyl-tyrosyl-seryl-pheny lleucyl-glycyl-leucyl-seryl-threonyl-seryl-g eryl-valyl-aspartyl-valyl-isoleucyl-threony raginyl-valyl-isoleucyl-glutamyl-glycyl-thr cysteinyl-lysyl-valyl-seryl-valyl-prolyl-asp yptophyl-tyrosyl-leucyl-asparaginyl-aspart rolyl-aspartyl-aspartyl-arginyl-valyl-gluta lthreonyl-lysyl-glutaminyl-arginyl-leucyl-v onyl-histidyl-alanyl-seryl-aspartyl-glutamy eucyl-valyl-glycyl-arginyl-valyl-glutamyl-th yl-leucyl-seryl-valyl-glutamyl-lysyl-isoleuc cyl-leucyl-arginyl-aspartyl-leucyl-threonyl- utaminyl-asparaginyl-valyl-valyl-phenyl-ala histidyl-seryl-glycyl-isoleucyl-aspartyl-va lalanyl-lysyl-aspartyl-lysyl-glutamyl-isole yl-lysyl-isoleucyl-glutamyl-alanyl-histidyl- cyl-threonyl-valyl-leucyl-asparaginyl-methi lutamyl-glycyl-lysyl-tyrosyl-threonyl-pheny sparaginyl-methionyl-threonyl-seryl-glycyl- lglycyl-alanyl-isoleucyl-seryl-lysyl-prolyl- eonyl-valyl-alanyl-glutamyl-seryl-glutaminy tamyl-cysteinyl-glutamyl-valyl-alanyl-aspar lglutamyl-tryptophyl-leucyl-arginyl-aspart ucyl-threonyl-asparaginyl-asparaginyl-isol tyl-glycyl-histidyl-lysyl-arginyl-arginyl-le hreonyl-lysyl-leucyl-aspartyl-aspartyl-isol yrosyl-lysyl-valyl-alanyl-threonyl-seryl-lys yl-valyl-glutamyl-alanyl-valyl-lysyl-isoleuc raginyl-leucyl-threonyl-valyl-threonyl-glut lvalyl-phenyl-alanyl-threonyl-valyl-glutamy ginyl-valyl-lysyl-glycyl-valyl-glutaminyl-tr ycyl-valyl-valyl-leucyl-glutamyl-seryl-aspar leucyl-seryl-valyl-lysyl-glycyl-threonyl-iso eucyl-lysyl-asparaginyl-cysteinyl-alanyl-is lyl-tyrosyl-glycyl-phenyl-alanyl-arginyl-leu eryl-alanyl-arginyl-leucyl-histidyl-valyl-gl oleucyl-lysyl-lysyl-prolyl-lysyl-aspartyl-va raginyl-alanyl-threonyl-valyl-alanyl-phenyl- istidyl-aspartyl-threonyl-valyl-prolyl-valy llysyl-seryl-valyl-glutamyl-isoleucyl-lysyl- inyl-leucyl-valyl-seryl-glutamyl-arginyl-lys leucyl-glutaminyl-asparaginyl-isoleucyl-se lutamyl-tyrosyl-threonyl-alanyl-valyl-valyl- inyl-lysyl-alanyl-lysyl-leucyl-phenyl-alanyl- isoleucyl-threonyl-lysyl-threonyl-methiony alyl-prolyl-glutamyl-threonyl-lysyl-threony teinyl-glutamyl-valyl-seryl-histidyl-phenyl- thionyl-tryptophyl-leucyl-lysyl-asparaginy yl-methionyl-seryl-glutamyl-lysyl-phenyl-ala yl-glycyl-lysyl-leucyl-histidyl-glutaminyl-l araginyl-threonyl-seryl-threonyl-glutamyl-a reonyl-phenyl-alanyl-valyl-cysteinyl-glycyl- eryl-alanyl-threonyl-leucyl-threonyl-valyl-t eucyl-threonyl-seryl-methionyl-leucyl-lysyl- lutamyl-glutamyl-lysyl-aspartyl-threonyl-is valyl-threonyl-valyl-asparaginyl-tyrosyl-gl syl-tryptophyl-leucyl-lysyl-asparaginyl-gly threonyl-aspartyl-lysyl-cysteinyl-glutamin lleucyl-threonyl-histidyl-seryl-leucyl-aspa alyl-histidyl-phenyl-alanyl-glycyl-aspartyl- phenyl-alanyl-valyl-alanyl-glycyl-lysyl-alan yl-leucyl-tyrosyl-valyl-glutamyl-alanyl-argi lanyl-arginyl-lysyl-histidyl-isoleucyl-lysy lutamyl-lysyl-lysyl-arginyl-alanyl-methiony myl-valyl-seryl-glutamyl-prolyl-aspartyl-iso phyl-methionyl-lysyl-aspartyl-aspartyl-glut ucyl-threonyl-aspartyl-arginyl-isoleucyl-ly lysyl-tyrosyl-valyl-histidyl-arginyl-leucyl- rginyl-methionyl-seryl-aspartyl-alanyl-glyc nyl-glycyl-glycyl-asparaginyl-valyl-seryl-th valyl-glutamyl-glycyl-arginyl-aspartyl-valy cyl-lysyl-lysyl-glutamyl-valyl-glutaminyl-va arginyl-alanyl-valyl-valyl-glutamyl-phenyl-a yl-aspartyl-aspartyl-valyl-aspartyl-alanyl-h yl-glycyl-isoleucyl-glutamyl-isoleucyl-aspa lutaminyl-glutamyl-arginyl-histidyl-lysyl-t nyl-isoleucyl-histidyl-arginyl-methionyl-ph eonyl-arginyl-glutaminyl-seryl-aspartyl-ala nyl-alanyl-valyl-alanyl-glycyl-arginyl-aspar lleucyl-tyrosyl-valyl-asparaginyl-alanyl-pr alyl-leucyl-glutaminyl-glutamyl-leucyl-glut minyl-seryl-glycyl-lysyl-prolyl-alanyl-argin nyl-isoleucyl-seryl-glycyl-arginyl-prolyl-gl yptophyl-tyrosyl-lysyl-glutamyl-glutamyl-gl ycyl-phenyl-alanyl-lysyl-cysteinyl-lysyl-phe yl-glutaminyl-glutamyl-tyrosyl-threonyl-leu nyl-phenyl-alanyl-prolyl-glutamyl-aspartyl-a einyl-glutamyl-alanyl-lysyl-asparaginyl-asp yl-threonyl-seryl-alanyl-seryl-leucyl-seryl-v lvalyl-seryl-prolyl-aspartyl-glutaminyl-glu lyl-prolyl-alanyl-isoleucyl-isoleucyl-threo reonyl-valyl-threonyl-seryl-glutamyl-glycyl- alanyl-glutaminyl-cysteinyl-arginyl-valyl-s yl-valyl-seryl-tryptophyl-tyrosyl-seryl-lysy olyl-seryl-arginyl-phenyl-alanyl-phenyl-alan lphenyl-alanyl-glutamyl-aspartyl-threonyl-t ucyl-alanyl-glutamyl-alanyl-tyrosyl-prolyl-g yl-tyrosyl-threonyl-phenyl-alanyl-valyl-alan glycyl-glutaminyl-valyl-seryl-seryl-threony glutamyl-alanyl-prolyl-glutamyl-seryl-isole oleucyl-glutamyl-glutaminyl-glutamyl-isole nyl-lysyl-glutamyl-phenyl-alanyl-seryl-seryl- lutamyl-glutamyl-glutamyl-glycyl-leucyl-his minyl-leucyl-seryl-lysyl-isoleucyl-asparagi ucyl-leucyl-seryl-glutamyl-seryl-prolyl-valy anyl-aspartyl-seryl-glutamyl-lysyl-glutamyl- phenyl-alanyl-isoleucyl-lysyl-glutamyl-valy eucyl-seryl-methionyl-glycyl-aspartyl-valyl- nyl-valyl-isoleucyl-glycyl-isoleucyl-prolyl- tryptophyl-phenyl-alanyl-phenyl-alanyl-aspa nyl-prolyl-seryl-alanyl-aspartyl-tyrosyl-lys rtyl-glycyl-aspartyl-aspartyl-histidyl-sery yl-alanyl-threonyl-lysyl-leucyl-glutamyl-asp hreonyl-cysteinyl-methionyl-alanyl-seryl-as threonyl-isoleucyl-cysteinyl-seryl-alanyl-t yl-seryl-lysyl-glycyl-glutamyl-glycyl-histid onyl-glutamyl-seryl-alanyl-valyl-alanyl-lysy yl-glycyl-prolyl-cysteinyl-prolyl-prolyl-his lleucyl-lysyl-prolyl-isoleucyl-arginyl-cyst olyl-alanyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-glutamy tamyl-prolyl-alanyl-prolyl-threonyl-valyl-th utamyl-asparaginyl-lysyl-glutaminyl-leucyl- yrosyl-threonyl-isoleucyl-isoleucyl-histid lseryl-glycyl-threonyl-phenyl-alanyl-isoleu utaminyl-arginyl-glutamyl-aspartyl-seryl-gl lysyl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-methiony ysteinyl-alanyl-alanyl-glutamyl-leucyl-leuc threonyl-aspartyl-methionyl-threonyl-aspar yl-lysyl-seryl-threonyl-prolyl-glutamyl-alan lprolyl-glutaminyl-threonyl-prolyl-leucyl-l alanyl-leucyl-aspartyl-seryl-glutamyl-gluta lphenyl-alanyl-valyl-lysyl-aspartyl-threony ucyl-isoleucyl-threonyl-glutamyl-glutamyl-a lseryl-tyrosyl-glutamyl-histidyl-isoleucyl- lleucyl-seryl-seryl-glutaminyl-leucyl-proly yl-leucyl-glutaminyl-seryl-isoleucyl-leucyl- yl-threonyl-prolyl-glutamyl-seryl-threonyl-a teinyl-isoleucyl-asparaginyl-glycyl-seryl-i nyl-prolyl-leucyl-lysyl-glutamyl-prolyl-sery eucyl-glutaminyl-isoleucyl-valyl-glutaminy alanyl-seryl-lysyl-glutamyl-glycyl-isoleucy myl-prolyl-glutamyl-threonyl-glutaminyl-ala glutamyl-lysyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-prol lglutamyl-glutaminyl-isoleucyl-asparaginy olyl-leucyl-lysyl-threonyl-leucyl-leucyl-ala raginyl-tyrosyl-prolyl-glutaminyl-seryl-ser ionyl-histidyl-seryl-tyrosyl-leucyl-threony lyl-leucyl-seryl-leucyl-lysyl-glutamyl-lysyl- sparaginyl-arginyl-glutamyl-glutaminyl-arg syl-glutaminyl-glutamyl-alanyl-glutaminyl-s lglutaminyl-seryl-leucyl-alanyl-glutamyl-gl lglutaminyl-seryl-prolyl-aspartyl-valyl-met asparaginyl-tyrosyl-glutamyl-prolyl-leucyl- yl-cysteinyl-threonyl-glutamyl-glycyl-glycy myl-seryl-alanyl-asparaginyl-prolyl-leucyl-g minyl-aspartyl-seryl-alanyl-valyl-arginyl-is eryl-leucyl-arginyl-phenyl-alanyl-prolyl-leu lglutaminyl-valyl-leucyl-leucyl-lysyl-gluta araginyl-valyl-valyl-methionyl-prolyl-proly yl-glutamyl-seryl-lysyl-arginyl-glutamyl-pro lyl-glutaminyl-glutamyl-valyl-glutaminyl-gl llysyl-glutamyl-seryl-leucyl-leucyl-seryl-gl glutaminyl-arginyl-leucyl-asparaginyl-leuc cysteinyl-arginyl-alanyl-leucyl-glutaminyl- lglutaminyl-prolyl-glycyl-leucyl-phenyl-ala inyl-asparaginyl-isoleucyl-glutamyl-lysyl-v lasparaginyl-isoleucyl-threonyl-glutaminy ucyl-methionyl-cysteinyl-methionyl-tyrosyl- seryl-valyl-threonyl-glutamyl-glutamyl-valy lglutamyl-aspartyl-valyl-aspartyl-prolyl-gl eucyl-lysyl-methionyl-glutamyl-leucyl-argin yl-isoleucyl-isoleucyl-tyrosyl-glutamyl-glu yl-threonyl-alanyl-glutamyl-glycyl-prolyl-ar lycyl-alanyl-lysyl-threonyl-seryl-leucyl-glu artyl-seryl-phenyl-alanyl-seryl-glycyl-seryl- soleucyl-threonyl-glutamyl-prolyl-glutamyl- lisoleucyl-seryl-threonyl-glutamyl-glutamy aginyl-valyl-glutaminyl-seryl-arginyl-valyl- eonyl-prolyl-valyl-threonyl-lysyl-glycyl-val spartyl-glutamyl-lysyl-glutaminyl-aspartyl- glutamyl-glutamyl-lysyl-glutamyl-glutamyl-s reonyl-glutamyl-glutamyl-valyl-alanyl-threo tamyl-alanyl-glutamyl-glycyl-glycyl-leucyl-i prolyl-methionyl-isoleucyl-histidyl-threon valyl-seryl-glutamyl-glutamyl-glycyl-aspart nyl-threonyl-seryl-isoleucyl-threonyl-aspar aginyl-tryptophyl-tyrosyl-phenyl-alanyl-glu lyl-seryl-aspartyl-glutamyl-lysyl-phenyl-ala partyl-glutaminyl-asparaginyl-threonyl-tyr artyl-lysyl-valyl-asparaginyl-threonyl-glut lglutamyl-tyrosyl-valyl-cysteinyl-glutamyl- lglycyl-lysyl-threonyl-alanyl-threonyl-sery llysyl-arginyl-alanyl-alanyl-prolyl-valyl-is utamyl-prolyl-leucyl-glutamyl-valyl-alanyl-l lphenyl-alanyl-threonyl-cysteinyl-glutamyl- lasparaginyl-valyl-arginyl-phenyl-alanyl-gl alanyl-glycyl-arginyl-glutamyl-isoleucyl-ty einyl-seryl-isoleucyl-arginyl-seryl-seryl-ly glutamyl-isoleucyl-leucyl-arginyl-threonyl- yl-glycyl-glutamyl-tyrosyl-threonyl-cystein yl-tyrosyl-glycyl-seryl-valyl-seryl-cysteiny yl-valyl-threonyl-valyl-prolyl-glycyl-glycyl- leucyl-leucyl-prolyl-glutamyl-arginyl-lysyl- utamyl-valyl-valyl-leucyl-lysyl-seryl-valyl-l myl-glutamyl-glutamyl-glutamyl-prolyl-lysyl- glutamyl-lysyl-valyl-lysyl-lysyl-prolyl-alan olyl-prolyl-lysyl-prolyl-valyl-glutamyl-glut lvalyl-threonyl-lysyl-arginyl-glutamyl-argi yl-threonyl-lysyl-valyl-prolyl-glutamyl-isol yl-leucyl-prolyl-alanyl-prolyl-glutamyl-prol nyl-glutamyl-valyl-lysyl-threonyl-isoleucyl- lprolyl-glutamyl-prolyl-threonyl-prolyl-iso yl-valyl-prolyl-valyl-valyl-glycyl-lysyl-lysy lyl-lysyl-glutamyl-glutamyl-alanyl-alanyl-ly lysyl-glycyl-valyl-prolyl-lysyl-lysyl-threon lalanyl-glutamyl-arginyl-arginyl-lysyl-leuc cyl-glutamyl-lysyl-prolyl-prolyl-aspartyl-gl nyl-tyrosyl-glutaminyl-leucyl-lysyl-alanyl-v lyl-lysyl-glutamyl-isoleucyl-lysyl-aspartyl- tamyl-seryl-glutamyl-phenyl-alanyl-valyl-gly lanyl-glutamyl-cysteinyl-leucyl-valyl-seryl- hreonyl-threonyl-tryptophyl-methionyl-lysy eucyl-arginyl-glutamyl-seryl-prolyl-lysyl-hi lanyl-aspartyl-glycyl-lysyl-aspartyl-arginy cyl-aspartyl-valyl-glutaminyl-leucyl-seryl-a hreonyl-cysteinyl-valyl-leucyl-arginyl-leuc yl-threonyl-seryl-threonyl-alanyl-lysyl-leuc rolyl-valyl-arginyl-phenyl-alanyl-valyl-lysy amyl-valyl-threonyl-valyl-valyl-lysyl-glycyl- seryl-cysteinyl-glutamyl-leucyl-asparaginy alyl-tryptophyl-arginyl-lysyl-aspartyl-glyc ysyl-prolyl-glycyl-arginyl-isoleucyl-valyl-p yl-methionyl-arginyl-alanyl-leucyl-threonyl- spartyl-aspartyl-threonyl-aspartyl-alanyl-g reonyl-valyl-glutamyl-asparaginyl-alanyl-as ysteinyl-seryl-seryl-cysteinyl-valyl-lysyl-v nyl-aspartyl-tryptophyl-leucyl-valyl-lysyl-p inyl-histidyl-valyl-lysyl-prolyl-lysyl-glycy lalanyl-cysteinyl-aspartyl-isoleucyl-alany inyl-isoleucyl-lysyl-tryptophyl-phenyl-alan lisoleucyl-prolyl-alanyl-glutamyl-prolyl-as myl-isoleucyl-leucyl-arginyl-aspartyl-glycy ucyl-lysyl-isoleucyl-lysyl-asparaginyl-alan oleucyl-alanyl-glutamyl-tyrosyl-alanyl-valy yl-arginyl-tyrosyl-prolyl-alanyl-lysyl-leucy lglutamyl-valyl-glutamyl-leucyl-leucyl-lysy yl-threonyl-isoleucyl-tyrosyl-glutamyl-lysy yl-aspartyl-alanyl-glutamyl-isoleucyl-seryl- yl-glycyl-glutaminyl-tryptophyl-lysyl-leucy inyl-prolyl-seryl-prolyl-threonyl-cysteinyl- lglycyl-glycyl-lysyl-arginyl-phenyl-alanyl-l yl-lysyl-leucyl-aspartyl-glutaminyl-alanyl-g aminyl-alanyl-leucyl-asparaginyl-alanyl-iso yl-leucyl-threonyl-valyl-lysyl-glutamyl-isol anyl-alanyl-valyl-prolyl-leucyl-lysyl-aspart rginyl-arginyl-glutaminyl-alanyl-arginyl-ph cyl-threonyl-arginyl-glutamyl-alanyl-aspara ysyl-glycyl-prolyl-aspartyl-isoleucyl-isole nyl-alanyl-aspartyl-isoleucyl-isoleucyl-ala isoleucyl-leucyl-valyl-isoleucyl-asparagin yl-aspartyl-aspartyl-glutamyl-glycyl-valyl-t utamyl-glycyl-lysyl-lysyl-threonyl-seryl-ala reonyl-glycyl-isoleucyl-arginyl-leucyl-lysy ucyl-glutamyl-aspartyl-glutaminyl-threonyl- eonyl-alanyl-threonyl-phenyl-alanyl-valyl-cy lutamyl-lysyl-methionyl-histidyl-valyl-valy inyl-aspartyl-alanyl-lysyl-leucyl-histidyl-t cyl-isoleucyl-seryl-seryl-glutamyl-glycyl-ly myl-methionyl-lysyl-glutamyl-valyl-threonyl- lglutaminyl-isoleucyl-lysyl-alanyl-glutami yl-threonyl-alanyl-glutaminyl-leucyl-lysyl-v lyl-tyrosyl-phenyl-alanyl-threonyl-valyl-lys yl-alanyl-valyl-glutamyl-lysyl-aspartyl-glut teinyl-glutamyl-valyl-seryl-lysyl-aspartyl-v lalanyl-lysyl-aspartyl-glycyl-glutamyl-glut lysyl-tyrosyl-seryl-isoleucyl-lysyl-alanyl-a oleucyl-leucyl-lysyl-isoleucyl-lysyl-lysyl-a yl-glycyl-glutamyl-tyrosyl-valyl-cysteinyl-a tyl-lysyl-threonyl-lysyl-alanyl-asparaginyl- inyl-leucyl-isoleucyl-glutamyl-valyl-glutam yl-glutamyl-valyl-phenyl-alanyl-valyl-glycyl- lalanyl-glutamyl-isoleucyl-glutamyl-leucyl- tidyl-glycyl-glutaminyl-tryptophyl-lysyl-le yl-threonyl-alanyl-seryl-prolyl-aspartyl-cys tamyl-aspartyl-glycyl-lysyl-lysyl-histidyl-i yl-asparaginyl-cysteinyl-glutaminyl-leucyl- yl-valyl-seryl-phenyl-alanyl-glutaminyl-alan alanyl-alanyl-asparaginyl-leucyl-lysyl-valy leucyl-phenyl-alanyl-isoleucyl-threonyl-pro yl-phenyl-alanyl-glutamyl-lysyl-aspartyl-glu lcysteinyl-glutamyl-valyl-seryl-arginyl-glu larginyl-tryptophyl-leucyl-lysyl-glycyl-thr eonyl-glycyl-aspartyl-aspartyl-arginyl-phen laspartyl-glycyl-threonyl-lysyl-histidyl-se lalanyl-alanyl-phenyl-alanyl-glutamyl-aspar nyl-phenyl-alanyl-glutamyl-alanyl-glutamyl-a ycyl-lysyl-leucyl-isoleucyl-isoleucyl-gluta lphenyl-alanyl-leucyl-threonyl-prolyl-leucy syl-glutamyl-lysyl-glutamyl-seryl-alanyl-val leucyl-seryl-histidyl-aspartyl-asparaginyl- lphenyl-alanyl-lysyl-asparaginyl-aspartyl-g nyl-threonyl-arginyl-seryl-valyl-seryl-methi llysyl-threonyl-histidyl-seryl-isoleucyl-th yl-seryl-isoleucyl-aspartyl-aspartyl-threon lyl-glutamyl-alanyl-methionyl-glycyl-methio cyl-threonyl-valyl-leucyl-glutamyl-glycyl-as onyl-glycyl-lysyl-leucyl-glutaminyl-asparty lysyl-aspartyl-glutamyl-valyl-isoleucyl-leu ucyl-seryl-lysyl-alanyl-aspartyl-alanyl-prol ysyl-aspartyl-glycyl-lysyl-glutamyl-isoleuc lanyl-valyl-isoleucyl-lysyl-threonyl-aspart eucyl-isoleucyl-leucyl-lysyl-lysyl-alanyl-le yl-glutaminyl-tyrosyl-threonyl-cysteinyl-as yl-lysyl-threonyl-seryl-glycyl-lysyl-leucyl-a inyl-glutamyl-isoleucyl-lysyl-leucyl-valyl-a lglutamyl-valyl-methionyl-glutamyl-threony lalanyl-glutamyl-threonyl-glutamyl-isoleuc eucyl-histidyl-alanyl-asparaginyl-tryptoph nyl-leucyl-leucyl-glutaminyl-threonyl-proly lysyl-glutamyl-glutamyl-glycyl-lysyl-isoleu stidyl-asparaginyl-cysteinyl-arginyl-leucy ycyl-valyl-aspartyl-phenyl-alanyl-glutaminy eryl-seryl-alanyl-histidyl-leucyl-arginyl-va glycyl-leucyl-leucyl-arginyl-prolyl-leucyl-l nyl-alanyl-glycyl-glutamyl-threonyl-alanyl-t lglutamyl-leucyl-seryl-tyrosyl-glutamyl-asp yptophyl-tyrosyl-leucyl-lysyl-glycyl-lysyl-l yl-lysyl-valyl-valyl-prolyl-arginyl-seryl-glu yl-leucyl-threonyl-leucyl-arginyl-aspartyl-v yl-glycyl-glutamyl-valyl-glutaminyl-leucyl-t nyl-lysyl-threonyl-histidyl-alanyl-asparagi amyl-prolyl-prolyl-valyl-glutamyl-phenyl-ala laspartyl-glutaminyl-threonyl-valyl-glutam lvalyl-leucyl-glutamyl-cysteinyl-glutamyl-v alanyl-lysyl-valyl-lysyl-tryptophyl-phenyl-a glutamyl-isoleucyl-leucyl-lysyl-seryl-lysyl- lanyl-aspartyl-glycyl-arginyl-valyl-arginyl- partyl-cysteinyl-threonyl-prolyl-glutamyl-a lthreonyl-cysteinyl-aspartyl-alanyl-lysyl-a yl-cysteinyl-asparaginyl-leucyl-asparaginy lglutamyl-phenyl-alanyl-leucyl-arginyl-prol minyl-valyl-arginyl-glutamyl-lysyl-glutamyl- lutamyl-cysteinyl-glutamyl-leucyl-seryl-arg alyl-lysyl-tryptophyl-phenyl-alanyl-lysyl-as lysyl-lysyl-glycyl-lysyl-lysyl-tyrosyl-aspar yl-alanyl-valyl-arginyl-isoleucyl-leucyl-val lleucyl-leucyl-aspartyl-aspartyl-glutamyl-a lutamyl-valyl-arginyl-threonyl-alanyl-argin lthreonyl-valyl-leucyl-glutamyl-glutamyl-gl yl-lysyl-asparaginyl-leucyl-alanyl-asparagi myl-threonyl-aspartyl-threonyl-isoleucyl-ly lseryl-lysyl-prolyl-glycyl-alanyl-glutamyl-v glycyl-aspartyl-glutamyl-glutamyl-isoleucy inyl-tyrosyl-glutamyl-isoleucyl-leucyl-thre yl-isoleucyl-leucyl-valyl-isoleucyl-glutami lutamyl-aspartyl-alanyl-glycyl-asparaginyl- eucyl-prolyl-seryl-seryl-arginyl-threonyl-as tidyl-glutamyl-leucyl-alanyl-alanyl-glutamy lyl-glutaminyl-asparaginyl-leucyl-glutamyl- yl-lysyl-alanyl-glutamyl-phenyl-alanyl-valyl- utamyl-seryl-phenyl-alanyl-prolyl-valyl-glut laspartyl-lysyl-threonyl-leucyl-glutamyl-se yl-valyl-isoleucyl-alanyl-aspartyl-glycyl-ly llysyl-aspartyl-alanyl-threonyl-leucyl-glut yl-tyrosyl-valyl-valyl-methionyl-valyl-glycy nyl-histidyl-leucyl-threonyl-valyl-isoleucy lvalyl-valyl-prolyl-leucyl-lysyl-aspartyl-th aminyl-glutaminyl-glutamyl-valyl-valyl-phen lvalyl-asparaginyl-threonyl-glutamyl-glycy enyl-alanyl-arginyl-asparaginyl-glutamyl-gl partyl-seryl-seryl-lysyl-tyrosyl-isoleucyl-i yl-leucyl-valyl-tyrosyl-threonyl-leucyl-argi stidyl-leucyl-aspartyl-aspartyl-glutaminyl- valyl-seryl-leucyl-threonyl-asparaginyl-his yl-valyl-lysyl-seryl-alanyl-alanyl-asparagin myl-glutamyl-aspartyl-leucyl-arginyl-isoleu partyl-isoleucyl-glutamyl-threonyl-methion nyl-phenyl-alanyl-tryptophyl-cysteinyl-lysy aginyl-valyl-threonyl-leucyl-lysyl-tryptoph tamyl-glutamyl-valyl-prolyl-phenyl-alanyl-as yrosyl-arginyl-valyl-aspartyl-lysyl-tyrosyl- lisoleucyl-lysyl-aspartyl-cysteinyl-glycyl- lycyl-glutamyl-tyrosyl-isoleucyl-valyl-thre ysyl-seryl-valyl-alanyl-glutamyl-leucyl-leuc rolyl-threonyl-glutamyl-phenyl-alanyl-valyl- tyl-glutaminyl-threonyl-valyl-threonyl-glut nyl-valyl-phenyl-alanyl-seryl-cysteinyl-glut yl-alanyl-asparaginyl-valyl-lysyl-tryptophy inyl-glutamyl-isoleucyl-lysyl-glutamyl-glyc lglutamyl-lysyl-aspartyl-glycyl-seryl-isole soleucyl-lysyl-aspartyl-cysteinyl-arginyl-l nyl-glutamyl-tyrosyl-alanyl-cysteinyl-glycy eryl-arginyl-alanyl-arginyl-leucyl-phenyl-al rolyl-valyl-glutamyl-isoleucyl-isoleucyl-ar isoleucyl-leucyl-glutamyl-alanyl-prolyl-gly anyl-leucyl-alanyl-glutamyl-leucyl-asparagi alyl-glutaminyl-tryptophyl-leucyl-arginyl-a valyl-valyl-glutaminyl-glycyl-aspartyl-lysy yl-seryl-glutamyl-glycyl-lysyl-isoleucyl-his yl-cysteinyl-aspartyl-isoleucyl-lysyl-proly tamyl-tyrosyl-arginyl-phenyl-alanyl-isoleuc lanyl-arginyl-alanyl-lysyl-leucyl-glutamyl-l soleucyl-lysyl-threonyl-alanyl-aspartyl-glu rtyl-valyl-glycyl-lysyl-prolyl-leucyl-threon spartyl-alanyl-tyrosyl-prolyl-lysyl-alanyl-g yl-alanyl-lysyl-glutamyl-asparaginyl-glutam eonyl-isoleucyl-aspartyl-threonyl-threonyl- yl-phenyl-alanyl-arginyl-isoleucyl-leucyl-gl llysyl-glycyl-arginyl-tyrosyl-lysyl-isoleuc ysyl-histidyl-glycyl-lysyl-alanyl-glutamyl-g yl-leucyl-lysyl-valyl-isoleucyl-aspartyl-val araginyl-leucyl-glutamyl-valyl-threonyl-glu ycyl-glutamyl-valyl-seryl-leucyl-alanyl-tryp hreonyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-lysyl-i valyl-glutamyl-arginyl-arginyl-aspartyl-iso tophyl-valyl-leucyl-alanyl-threonyl-asparty lglutamyl-phenyl-alanyl-threonyl-valyl-thre yl-glycyl-valyl-glutamyl-tyrosyl-leucyl-phen nyl-asparaginyl-arginyl-valyl-glycyl-threon threonyl-aspartyl-asparaginyl-prolyl-valyl- syl-aspartyl-valyl-prolyl-glycyl-prolyl-prol leucyl-threonyl-aspartyl-valyl-asparaginyl- leucyl-threonyl-tryptophyl-glutamyl-prolyl- glycyl-alanyl-glutamyl-isoleucyl-threonyl-a amyl-leucyl-arginyl-aspartyl-lysyl-threonyl- rtyl-threonyl-alanyl-methionyl-threonyl-val yl-seryl-alanyl-threonyl-valyl-threonyl-aspa nyl-glutamyl-tyrosyl-seryl-phenyl-alanyl-arg araginyl-arginyl-isoleucyl-glycyl-valyl-gly onyl-prolyl-phenyl-alanyl-valyl-lysyl-valyl-a larginyl-prolyl-seryl-prolyl-prolyl-valyl-as partyl-glutaminyl-threonyl-glutaminyl-sery ptophyl-glutamyl-prolyl-prolyl-leucyl-lysyl- eucyl-leucyl-glycyl-tyrosyl-isoleucyl-isole lglutamyl-glycyl-lysyl-aspartyl-asparaginy lasparaginyl-methionyl-lysyl-leucyl-valyl-p ysyl-valyl-threonyl-glycyl-leucyl-glutamyl-l ucyl-tyrosyl-arginyl-valyl-seryl-alanyl-glut yl-seryl-aspartyl-prolyl-seryl-glutamyl-isol yl-alanyl-aspartyl-aspartyl-alanyl-phenyl-al ionyl-aspartyl-leucyl-seryl-alanyl-phenyl-al yl-valyl-isoleucyl-valyl-prolyl-asparaginyl- cyl-valyl-prolyl-seryl-threonyl-glycyl-tyros threonyl-tryptophyl-cysteinyl-phenyl-alany amyl-threonyl-glycyl-aspartyl-arginyl-valyl- ryl-alanyl-tyrosyl-alanyl-glutamyl-leucyl-va larginyl-seryl-aspartyl-lysyl-glycyl-isoleu glutamyl-asparaginyl-arginyl-valyl-lysyl-th soleucyl-aspartyl-valyl-asparaginyl-valyl-i nyl-prolyl-lysyl-glutamyl-leucyl-lysyl-pheny nyl-lysyl-aspartyl-seryl-valyl-histidyl-leuc rolyl-aspartyl-aspartyl-aspartyl-glycyl-gly yrosyl-valyl-valyl-glutamyl-lysyl-arginyl-gl ltryptophyl-threonyl-lysyl-valyl-methionyl- partyl-leucyl-glutamyl-phenyl-alanyl-threon taminyl-glycyl-lysyl-glutamyl-tyrosyl-leucy nyl-arginyl-asparaginyl-lysyl-cysteinyl-gly tyrosyl-valyl-aspartyl-glutamyl-prolyl-valy rolyl-alanyl-threonyl-valyl-prolyl-aspartyl- llysyl-tryptophyl-arginyl-aspartyl-arginyl- ucyl-phenyl-alanyl-leucyl-threonyl-tryptoph nyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-arginyl-iso lyl-glutamyl-arginyl-cysteinyl-prolyl-argin lvalyl-alanyl-cysteinyl-glycyl-glutamyl-pro methionyl-glutamyl-valyl-threonyl-glycyl-le tophyl-tyrosyl-alanyl-tyrosyl-arginyl-valyl- yl-glutaminyl-glycyl-alanyl-seryl-lysyl-prol lglutamyl-isoleucyl-glutaminyl-alanyl-valy alanyl-prolyl-glutamyl-isoleucyl-phenyl-ala ucyl-alanyl-glycyl-leucyl-threonyl-valyl-lys lglutamyl-leucyl-prolyl-alanyl-threonyl-val prolyl-lysyl-isoleucyl-threonyl-tryptophyl- lisoleucyl-leucyl-lysyl-glutaminyl-asparty ucyl-glutamyl-asparaginyl-valyl-prolyl-lysy leucyl-valyl-aspartyl-seryl-lysyl-arginyl-se rosyl-isoleucyl-isoleucyl-glutamyl-alanyl-v arginyl-alanyl-threonyl-alanyl-valyl-valyl-g spartyl-lysyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-al ucyl-threonyl-aspartyl-valyl-threonyl-aspar eucyl-threonyl-tryptophyl-asparaginyl-prol yl-glycyl-seryl-lysyl-isoleucyl-threonyl-asp ginyl-arginyl-alanyl-threonyl-aspartyl-sery yl-leucyl-seryl-seryl-threonyl-valyl-lysyl-as yl-lysyl-alanyl-threonyl-lysyl-leucyl-isoleu rosyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl- ionyl-tyrosyl-glycyl-alanyl-glycyl-glutamyl- lyl-isoleucyl-threonyl-alanyl-lysyl-tyrosyl- lprolyl-glycyl-prolyl-prolyl-threonyl-argin isoleucyl-threonyl-lysyl-aspartyl-alanyl-va cysteinyl-glutamyl-prolyl-aspartyl-asparty leucyl-threonyl-glycyl-tyrosyl-tryptophyl-v olyl-aspartyl-threonyl-aspartyl-lysyl-trypt yl-lysyl-methionyl-prolyl-valyl-lysyl-aspart yl-lysyl-glycyl-leucyl-threonyl-asparaginyl- alanyl-arginyl-valyl-leucyl-alanyl-glutamyl- glycyl-lysyl-prolyl-seryl-lysyl-seryl-threon eucyl-lysyl-aspartyl-prolyl-isoleucyl-aspar yl-glycyl-lysyl-prolyl-threonyl-valyl-lysyl-a lvalyl-arginyl-leucyl-asparaginyl-tryptoph yl-aspartyl-glycyl-glycyl-alanyl-lysyl-isole cyl-glutamyl-methionyl-leucyl-lysyl-threony tophyl-valyl-arginyl-valyl-alanyl-glutamyl-g taminyl-histidyl-leucyl-leucyl-prolyl-glycy minyl-glutamyl-tyrosyl-seryl-phenyl-alanyl-a ginyl-lysyl-alanyl-glycyl-glutamyl-seryl-glu aspartyl-prolyl-valyl-leucyl-cysteinyl-argi prolyl-seryl-prolyl-prolyl-arginyl-tryptoph aginyl-isoleucyl-threonyl-lysyl-asparaginy ryptophyl-threonyl-valyl-prolyl-glutamyl-ly soleucyl-threonyl-asparaginyl-tyrosyl-isol tyl-valyl-arginyl-arginyl-lysyl-glycyl-trypt lthreonyl-threonyl-valyl-lysyl-aspartyl-thr eonyl-prolyl-leucyl-threonyl-glutamyl-glycy larginyl-valyl-alanyl-alanyl-glutamyl-aspar yl-seryl-aspartyl-tyrosyl-threonyl-glutamyl- leucyl-alanyl-lysyl-aspartyl-threonyl-pheny prolyl-prolyl-tyrosyl-alanyl-leucyl-alanyl-v arginyl-histidyl-valyl-aspartyl-leucyl-lysy lasparaginyl-aspartyl-glycyl-glycyl-arginy rosyl-valyl-isoleucyl-glutamyl-lysyl-lysyl-g rginyl-tryptophyl-valyl-lysyl-alanyl-glycyl- rtyl-cysteinyl-asparaginyl-phenyl-alanyl-ar eucyl-glutamyl-glycyl-threonyl-glutamyl-val alyl-arginyl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-gl yl-prolyl-seryl-glutamyl-prolyl-threonyl-glu lutamyl-aspartyl-prolyl-threonyl-seryl-prol rtyl-leucyl-histidyl-valyl-threonyl-asparty oleucyl-alanyl-isoleucyl-alanyl-tryptophyl- aginyl-glycyl-glycyl-seryl-prolyl-isoleucyl- glutamyl-methionyl-cysteinyl-prolyl-valyl-g lmethionyl-arginyl-valyl-asparaginyl-seryl- leucyl-lysyl-phenyl-alanyl-lysyl-valyl-gluta partyl-lysyl-glutamyl-tyrosyl-valyl-leucyl-a ginyl-alanyl-isoleucyl-glycyl-valyl-seryl-gl eryl-glutamyl-asparaginyl-valyl-valyl-alany yl-lysyl-prolyl-threonyl-isoleucyl-aspartyl- tyl-isoleucyl-isoleucyl-valyl-isoleucyl-glu isoleucyl-prolyl-valyl-prolyl-phenyl-alanyl- threonyl-valyl-seryl-tryptophyl-histidyl-ly lysyl-alanyl-seryl-aspartyl-arginyl-leucyl-t artyl-histidyl-isoleucyl-seryl-alanyl-histi ryl-valyl-arginyl-alanyl-aspartyl-alanyl-gly lthreonyl-leucyl-glutamyl-asparaginyl-lysy nyl-seryl-isoleucyl-asparaginyl-valyl-lysyl- cyl-prolyl-cysteinyl-lysyl-aspartyl-isoleuc threonyl-lysyl-seryl-seryl-cysteinyl-lysyl-l yl-prolyl-glutamyl-phenyl-alanyl-aspartyl-gl ucyl-histidyl-tyrosyl-valyl-leucyl-glutamyl- rginyl-arginyl-threonyl-tyrosyl-isoleucyl-p myl-asparaginyl-lysyl-leucyl-seryl-tryptoph soleucyl-prolyl-asparaginyl-glycyl-glutamy inyl-valyl-lysyl-alanyl-valyl-asparaginyl-ly yrosyl-isoleucyl-glutamyl-leucyl-lysyl-aspa utaminyl-aspartyl-prolyl-lysyl-glutaminyl-p laspartyl-valyl-glutamyl-valyl-histidyl-asp lalanyl-methionyl-threonyl-isoleucyl-threo ltyrosyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-lysyl- eucyl-isoleucyl-glutamyl-lysyl-isoleucyl-al nyl-tryptophyl-lysyl-arginyl-cysteinyl-aspa rolyl-isoleucyl-leucyl-threonyl-tyrosyl-thr lglutamyl-glycyl-lysyl-glutamyl-tyrosyl-glu nyl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-alanyl-alan lseryl-arginyl-alanyl-threonyl-prolyl-proly olyl-isoleucyl-aspartyl-alanyl-prolyl-lysyl- seryl-leucyl-glutamyl-valyl-lysyl-arginyl-gl leucyl-aspartyl-alanyl-seryl-isoleucyl-sery onyl-isoleucyl-threonyl-tryptophyl-isoleuc alyl-isoleucyl-valyl-prolyl-glutamyl-glutam lanyl-prolyl-leucyl-valyl-arginyl-arginyl-ar inyl-glutamyl-glutamyl-glutamyl-prolyl-phen onyl-glutaminyl-arginyl-leucyl-seryl-isoleu yl-glycyl-glutamyl-seryl-glutaminyl-leucyl-a yl-arginyl-prolyl-aspartyl-histidyl-glycyl-l valyl-glutamyl-asparaginyl-aspartyl-histid rolyl-cysteinyl-threonyl-valyl-seryl-valyl-l olyl-prolyl-isoleucyl-asparaginyl-phenyl-al yl-isoleucyl-arginyl-lysyl-threonyl-seryl-va utamyl-prolyl-prolyl-leucyl-aspartyl-aspart lisoleucyl-asparaginyl-tyrosyl-threonyl-le threonyl-lysyl-prolyl-aspartyl-seryl-glutam onyl-seryl-threonyl-leucyl-arginyl-histidyl- onyl-lysyl-leucyl-isoleucyl-glutamyl-glycyl- nyl-arginyl-valyl-arginyl-alanyl-glutamyl-as rolyl-glycyl-prolyl-prolyl-cysteinyl-valyl-s yl-aspartyl-prolyl-phenyl-alanyl-glycyl-prol llysyl-prolyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-aspa ryl-methionyl-leucyl-valyl-lysyl-tryptophyl- tyl-asparaginyl-glycyl-seryl-prolyl-isoleuc yl-glutamyl-lysyl-arginyl-glutamyl-valyl-asp phyl-seryl-arginyl-valyl-asparaginyl-lysyl-s ucyl-lysyl-alanyl-asparaginyl-valyl-asparty ucyl-threonyl-tyrosyl-valyl-phenyl-alanyl-ar paraginyl-alanyl-alanyl-glycyl-prolyl-glycy seryl-aspartyl-prolyl-lysyl-threonyl-alanyl- lprolyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-isoleuc lthreonyl-seryl-seryl-threonyl-threonyl-iso hyl-glutamyl-prolyl-prolyl-alanyl-phenyl-ala tamyl-isoleucyl-valyl-glycyl-tyrosyl-phenyl- eucyl-valyl-glycyl-threonyl-asparaginyl-lys reonyl-glutamyl-lysyl-methionyl-isoleucyl-l reonyl-valyl-lysyl-glutamyl-isoleucyl-argin yl-lysyl-leucyl-arginyl-valyl-seryl-alanyl-va tamyl-glycyl-prolyl-prolyl-glycyl-glutamyl-t lvalyl-alanyl-glutamyl-prolyl-glutaminyl-gl yl-leucyl-aspartyl-valyl-seryl-valyl-lysyl-gl cyl-methionyl-alanyl-glycyl-lysyl-threonyl-l lyl-valyl-threonyl-glycyl-arginyl-prolyl-val lthreonyl-lysyl-glutamyl-glutamyl-glycyl-gl ginyl-valyl-valyl-isoleucyl-aspartyl-aspara lutamyl-leucyl-isoleucyl-isoleucyl-lysyl-as tyl-histidyl-glycyl-arginyl-tyrosyl-valyl-is ginyl-seryl-cysteinyl-glycyl-seryl-lysyl-phe alyl-glutamyl-valyl-phenyl-alanyl-aspartyl-v partyl-leucyl-lysyl-prolyl-valyl-valyl-threo cysteinyl-leucyl-leucyl-asparaginyl-trypto rtyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-glutamyl-i soleucyl-isoleucyl-glutamyl-arginyl-lysyl-a threonyl-tryptophyl-arginyl-glutaminyl-pro larginyl-seryl-lysyl-cysteinyl-aspartyl-iso tamyl-glycyl-glutaminyl-glutamyl-tyrosyl-ly lalanyl-lysyl-asparaginyl-lysyl-phenyl-alan valyl-glutamyl-isoleucyl-glycyl-prolyl-isol lleucyl-glycyl-prolyl-prolyl-threonyl-seryl- tyrosyl-threonyl-glutamyl-arginyl-glutamin onyl-leucyl-aspartyl-tryptophyl-lysyl-gluta cyl-glycyl-seryl-prolyl-isoleucyl-glutaminy tamyl-lysyl-arginyl-arginyl-histidyl-aspart utamyl-arginyl-valyl-asparaginyl-lysyl-argi eonyl-seryl-phenyl-alanyl-leucyl-valyl-gluta lhistidyl-glutaminyl-methionyl-tyrosyl-glu lanyl-valyl-asparaginyl-glutamyl-isoleucyl- ryl-leucyl-prolyl-leucyl-asparaginyl-valyl-v rtyl-glutamyl-valyl-prolyl-prolyl-threonyl-i yl-valyl-arginyl-glycyl-aspartyl-threonyl-is lutamyl-prolyl-valyl-histidyl-isoleucyl-pro lleucyl-prolyl-methionyl-prolyl-lysyl-isole araginyl-glutamyl-threonyl-valyl-isoleucyl- alanyl-leucyl-glutaminyl-isoleucyl-threony inyl-seryl-glutamyl-alanyl-lysyl-threonyl-gl yl-alanyl-valyl-arginyl-glutamyl-aspartyl-ly yl-threonyl-alanyl-seryl-asparaginyl-arginy arginyl-asparaginyl-valyl-histidyl-valyl-gl olyl-seryl-prolyl-prolyl-arginyl-asparaginy soleucyl-lysyl-alanyl-glutamyl-seryl-cystei spartyl-alanyl-prolyl-leucyl-aspartyl-aspar eucyl-threonyl-histidyl-tyrosyl-valyl-isole nyl-seryl-arginyl-lysyl-lysyl-alanyl-glutamy eonyl-asparaginyl-threonyl-alanyl-valyl-glu ucyl-tryptophyl-lysyl-leucyl-isoleucyl-prol lglutamyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-argin lglycyl-isoleucyl-seryl-aspartyl-glutamyl-c lvalyl-isoleucyl-glutaminyl-aspartyl-proly olyl-prolyl-glycyl-lysyl-prolyl-lysyl-valyl-l yl-seryl-methionyl-leucyl-valyl-seryl-trypto tyl-asparaginyl-glycyl-glycyl-seryl-prolyl-i phyl-leucyl-glutamyl-lysyl-arginyl-glutamyl- ptophyl-seryl-arginyl-valyl-seryl-arginyl-al yl-glycyl-leucyl-lysyl-glycyl-valyl-glutamyl- rginyl-leucyl-leucyl-glutamyl-glycyl-valyl-l ginyl-alanyl-methionyl-alanyl-isoleucyl-asp glycyl-prolyl-prolyl-seryl-glutamyl-prolyl-s yl-glycyl-aspartyl-prolyl-isoleucyl-phenyl-a seryl-cysteinyl-prolyl-glutamyl-valyl-lysyl- lisoleucyl-seryl-leucyl-glycyl-tryptophyl-l glycyl-glycyl-seryl-prolyl-isoleucyl-lysyl-g ethionyl-glutaminyl-glutamyl-glutamyl-glyc llysyl-arginyl-valyl-asparaginyl-glutamyl-p reonyl-threonyl-cysteinyl-glutamyl-cystein lysyl-glutamyl-leucyl-arginyl-lysyl-tyrosyl- lalanyl-valyl-asparaginyl-glutamyl-alanyl-g yl-aspartyl-threonyl-threonyl-glycyl-glutam rtyl-isoleucyl-glutaminyl-glutamyl-glutamy leucyl-aspartyl-isoleucyl-glycyl-alanyl-glu cysteinyl-lysyl-alanyl-glycyl-seryl-glutami lanyl-valyl-isoleucyl-lysyl-glycyl-arginyl-p ryptophyl-glutamyl-phenyl-alanyl-aspartyl-g hionyl-lysyl-aspartyl-glycyl-valyl-histidyl- rtyl-alanyl-glutaminyl-leucyl-glutamyl-thre eryl-valyl-isoleucyl-isoleucyl-isoleucyl-pr ryl-histidyl-threonyl-glycyl-lysyl-tyrosyl-s araginyl-lysyl-alanyl-glycyl-glutaminyl-lys larginyl-valyl-lysyl-valyl-methionyl-aspart laspartyl-leucyl-lysyl-valyl-seryl-aspartyl- cysteinyl-arginyl-leucyl-seryl-tryptophyl-l aspartyl-glycyl-glycyl-aspartyl-arginyl-iso cyl-glutamyl-lysyl-arginyl-threonyl-isoleuc yl-threonyl-lysyl-valyl-asparaginyl-prolyl-a threonyl-phenyl-alanyl-valyl-valyl-prolyl-as aminyl-glutaminyl-tyrosyl-phenyl-alanyl-phe lutamyl-asparaginyl-arginyl-phenyl-alanyl-g yl-glutamyl-threonyl-isoleucyl-glutaminyl-a aspartyl-prolyl-isoleucyl-tyrosyl-prolyl-pr syl-leucyl-lysyl-isoleucyl-glycyl-leucyl-iso nyl-valyl-histidyl-leucyl-seryl-tryptophyl-l artyl-glycyl-glycyl-seryl-prolyl-valyl-threo tamyl-cysteinyl-leucyl-alanyl-tryptophyl-as ysyl-lysyl-glutamyl-alanyl-tryptophyl-argin yl-arginyl-aspartyl-valyl-glutamyl-glutamyl- lvalyl-glutamyl-aspartyl-leucyl-valyl-gluta myl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-lysyl-alanyl- alyl-seryl-lysyl-prolyl-seryl-alanyl-threony cysteinyl-glutaminyl-arginyl-prolyl-aspart yl-aspartyl-leucyl-lysyl-glutamyl-phenyl-ala utamyl-glycyl-threonyl-asparaginyl-valyl-as soleucyl-lysyl-glycyl-valyl-prolyl-phenyl-al ptophyl-phenyl-alanyl-lysyl-alanyl-prolyl-pr inyl-lysyl-glutamyl-prolyl-valyl-leucyl-tyro araginyl-lysyl-leucyl-valyl-valyl-aspartyl-a cyl-valyl-isoleucyl-prolyl-glutaminyl-seryl- glycyl-leucyl-tyrosyl-threonyl-isoleucyl-th inyl-leucyl-glycyl-threonyl-alanyl-seryl-lys araginyl-valyl-leucyl-glycyl-arginyl-prolyl- isoleucyl-lysyl-phenyl-alanyl-glutamyl-sery methionyl-threonyl-leucyl-seryl-tryptophyl- yl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-lysyl-isoleu soleucyl-glutamyl-lysyl-arginyl-glutamyl-al tryptophyl-valyl-histidyl-valyl-seryl-seryl- lthreonyl-tyrosyl-threonyl-isoleucyl-proly tidyl-glutamyl-tyrosyl-valyl-phenyl-alanyl-a minyl-asparaginyl-lysyl-tyrosyl-glycyl-isol rtyl-seryl-glutamyl-prolyl-glutamyl-threony yl-alanyl-seryl-valyl-prolyl-glycyl-alanyl-pr lseryl-seryl-valyl-threonyl-arginyl-asparag raginyl-tryptophyl-glutamyl-glutamyl-proly lseryl-prolyl-valyl-threonyl-glycyl-tyrosyl- syl-aspartyl-threonyl-threonyl-seryl-lysyl-a paraginyl-arginyl-aspartyl-prolyl-isoleucy glycyl-valyl-seryl-tyrosyl-lysyl-valyl-threo cyl-seryl-aspartyl-tyrosyl-glutaminyl-pheny leucyl-asparaginyl-alanyl-alanyl-glycyl-val yl-seryl-aspartyl-prolyl-alanyl-threonyl-ala anyl-prolyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-phen artyl-tryptophyl-threonyl-lysyl-seryl-seryl- hyl-seryl-prolyl-prolyl-leucyl-lysyl-asparty lglycyl-tyrosyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-ty yl-glutamyl-glutamyl-tryptophyl-glutamyl-ly valyl-arginyl-glycyl-threonyl-lysyl-leucyl-v lutamyl-glycyl-alanyl-phenyl-alanyl-tyrosyl- lanyl-valyl-asparaginyl-isoleucyl-alanyl-gl ycyl-glutamyl-valyl-threonyl-aspartyl-valyl- rtyl-arginyl-leucyl-valyl-seryl-prolyl-aspar anyl-seryl-valyl-arginyl-aspartyl-arginyl-is yl-glycyl-valyl-isoleucyl-arginyl-isoleucyl- cyl-lysyl-prolyl-prolyl-prolyl-threonyl-valy onyl-asparaginyl-glutamyl-arginyl-threonyl- lthreonyl-isoleucyl-glutamyl-threonyl-thre ethionyl-valyl-isoleucyl-lysyl-asparaginyl- idyl-glutaminyl-glycyl-valyl-tyrosyl-seryl-l utamyl-alanyl-glycyl-glutamyl-arginyl-lysyl- laspartyl-valyl-leucyl-aspartyl-valyl-proly lyl-phenyl-alanyl-leucyl-alanyl-histidyl-asp utamyl-seryl-cysteinyl-lysyl-leucyl-threony lutamyl-aspartyl-aspartyl-glycyl-glycyl-ser ltyrosyl-valyl-isoleucyl-glutamyl-lysyl-arg inyl-alanyl-tryptophyl-threonyl-prolyl-valy yl-arginyl-glutaminyl-asparaginyl-alanyl-th oleucyl-glutaminyl-glycyl-lysyl-alanyl-tyro soleucyl-alanyl-alanyl-glutamyl-asparaginy lprolyl-phenyl-alanyl-valyl-glutamyl-threon leucyl-arginyl-glutamyl-prolyl-isoleucyl-th lyl-glutamyl-aspartyl-leucyl-glutamyl-valyl- raginyl-threonyl-valyl-threonyl-leucyl-thre yl-lysyl-tyrosyl-aspartyl-glycyl-glycyl-sery nyl-tyrosyl-valyl-leucyl-glutamyl-seryl-argi tamyl-lysyl-phenyl-alanyl-histidyl-lysyl-val ginyl-leucyl-leucyl-seryl-arginyl-lysyl-tyro syl-glutamyl-glycyl-aspartyl-threonyl-tyros lanyl-valyl-asparaginyl-isoleucyl-valyl-gly phenyl-alanyl-cysteinyl-threonyl-lysyl-prol partyl-glutamyl-leucyl-alanyl-prolyl-prolyl- lphenyl-alanyl-arginyl-aspartyl-lysyl-leucy lglutamyl-alanyl-phenyl-alanyl-alanyl-leucy lycyl-lysyl-prolyl-lysyl-prolyl-lysyl-valyl-s rtyl-glutamyl-alanyl-aspartyl-valyl-leucyl-g nyl-histidyl-isoleucyl-lysyl-threonyl-threo leucyl-glutamyl-lysyl-isoleucyl-lysyl-alany yl-lysyl-tyrosyl-cysteinyl-valyl-valyl-valyl- cyl-seryl-arginyl-lysyl-glycyl-phenyl-alanyl- valyl-valyl-aspartyl-histidyl-prolyl-glycyl- eryl-phenyl-alanyl-aspartyl-glutamyl-valyl-t lvalyl-isoleucyl-seryl-tryptophyl-lysyl-pro yl-glycyl-seryl-lysyl-isoleucyl-threonyl-asp utamyl-lysyl-lysyl-glutamyl-valyl-glycyl-lys rolyl-valyl-threonyl-seryl-alanyl-seryl-alan yl-valyl-seryl-lysyl-leucyl-leucyl-glutamyl-g henyl-alanyl-arginyl-isoleucyl-histidyl-ala glycyl-isoleucyl-seryl-aspartyl-prolyl-leuc ysyl-alanyl-lysyl-aspartyl-arginyl-phenyl-al lprolyl-aspartyl-glutaminyl-prolyl-isoleuc llysyl-aspartyl-seryl-alanyl-leucyl-valyl-th lyl-histidyl-aspartyl-glycyl-glycyl-lysyl-pr osyl-isoleucyl-leucyl-glutamyl-lysyl-arginy larginyl-tryptophyl-alanyl-arginyl-valyl-th istidyl-prolyl-tyrosyl-threonyl-lysyl-pheny ucyl-leucyl-glutamyl-glycyl-cysteinyl-gluta inyl-valyl-seryl-alanyl-glutamyl-asparaginy ycyl-aspartyl-prolyl-seryl-prolyl-prolyl-ser llysyl-aspartyl-prolyl-isoleucyl-alanyl-lys aginyl-prolyl-glutamyl-alanyl-isoleucyl-asp aginyl-seryl-valyl-aspartyl-leucyl-threonyl- inyl-histidyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-l leucyl-valyl-glutamyl-tyrosyl-glutaminyl-ly myl-tryptophyl-arginyl-arginyl-alanyl-aspar lseryl-cysteinyl-prolyl-glutamyl-threonyl-l leucyl-arginyl-aspartyl-glycyl-glutaminyl-t nyl-valyl-leucyl-alanyl-valyl-asparaginyl-al yl-prolyl-alanyl-histidyl-valyl-prolyl-gluta tyl-arginyl-leucyl-glutamyl-prolyl-prolyl-gl alanyl-asparaginyl-methionyl-alanyl-arginy llysyl-valyl-glycyl-aspartyl-threonyl-leucy soleucyl-lysyl-glycyl-valyl-prolyl-phenyl-al hyl-lysyl-lysyl-glutamyl-aspartyl-arginyl-as yl-arginyl-isoleucyl-aspartyl-valyl-threony lutamyl-isoleucyl-arginyl-asparaginyl-alan cyl-glycyl-isoleucyl-tyrosyl-seryl-leucyl-th lalanyl-glycyl-seryl-lysyl-threonyl-valyl-se aspartyl-lysyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-a ryl-glutamyl-isoleucyl-arginyl-lysyl-aspart yl-tryptophyl-lysyl-glutamyl-prolyl-leucyl-a yl-isoleucyl-threonyl-asparaginyl-tyrosyl-v rtyl-valyl-alanyl-seryl-alanyl-glutaminyl-tr lthreonyl-seryl-lysyl-lysyl-lysyl-seryl-hist leucyl-asparaginyl-glutamyl-glycyl-asparag anyl-arginyl-valyl-alanyl-alanyl-glutamyl-as inyl-glycyl-prolyl-phenyl-alanyl-valyl-gluta yl-lysyl-alanyl-leucyl-aspartyl-prolyl-leucy olyl-lysyl-aspartyl-leucyl-histidyl-histidy eonyl-glutamyl-valyl-seryl-leucyl-valyl-tryp larginyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-proly yl-valyl-glutamyl-tyrosyl-glutaminyl-glutam spartyl-tryptophyl-isoleucyl-lysyl-phenyl-a raginyl-leucyl-glutamyl-cysteinyl-valyl-val taminyl-glycyl-lysyl-threonyl-tyrosyl-argin yl-glutamyl-asparaginyl-isoleucyl-valyl-gly threonyl-threonyl-isoleucyl-prolyl-isoleuc yl-lysyl-leucyl-valyl-prolyl-prolyl-seryl-val eucyl-isoleucyl-glutamyl-glycyl-leucyl-valy onyl-valyl-arginyl-phenyl-alanyl-prolyl-alan lyl-prolyl-valyl-prolyl-threonyl-alanyl-lysy glycyl-seryl-glutamyl-isoleucyl-lysyl-threo hreonyl-valyl-glutamyl-threonyl-aspartyl-as lleucyl-threonyl-isoleucyl-lysyl-asparagin rtyl-threonyl-glycyl-glutamyl-tyrosyl-gluta araginyl-alanyl-alanyl-glycyl-seryl-lysyl-th lthreonyl-valyl-leucyl-aspartyl-valyl-proly olyl-isoleucyl-asparaginyl-isoleucyl-leucy lhistidyl-methionyl-threonyl-isoleucyl-ser ysyl-aspartyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-p yl-isoleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-glutaminy yl-threonyl-tryptophyl-glycyl-valyl-valyl-se yl-lysyl-leucyl-lysyl-isoleucyl-prolyl-histi inyl-glutamyl-tyrosyl-valyl-phenyl-alanyl-ar raginyl-lysyl-isoleucyl-glycyl-valyl-glycyl- onyl-prolyl-threonyl-valyl-alanyl-lysyl-hist lyl-seryl-prolyl-prolyl-glycyl-lysyl-prolyl-v hreonyl-glutamyl-asparaginyl-alanyl-alanyl- lleucyl-prolyl-lysyl-seryl-aspartyl-glycyl-g ycyl-tyrosyl-tyrosyl-methionyl-glutamyl-arg cyl-lysyl-tryptophyl-valyl-arginyl-valyl-asp lalanyl-aspartyl-leucyl-lysyl-phenyl-alanyl- osyl-glutamyl-glycyl-asparaginyl-threonyl-t lyl-phenyl-alanyl-alanyl-glutamyl-asparagin lprolyl-seryl-prolyl-seryl-seryl-aspartyl-pr ginyl-prolyl-isoleucyl-lysyl-prolyl-prolyl-g yl-prolyl-lysyl-leucyl-lysyl-aspartyl-lysyl-s partyl-leucyl-valyl-tryptophyl-threonyl-lys ycyl-seryl-prolyl-isoleucyl-leucyl-glycyl-ty taminyl-lysyl-prolyl-glycyl-threonyl-alanyl- nyl-isoleucyl-asparaginyl-lysyl-aspartyl-gl nyl-cysteinyl-alanyl-phenyl-alanyl-arginyl-v amyl-glycyl-asparaginyl-glutamyl-tyrosyl-ar syl-alanyl-alanyl-asparaginyl-isoleucyl-val larginyl-glutamyl-leucyl-alanyl-glutamyl-se lisoleucyl-leucyl-histidyl-prolyl-prolyl-gl lyl-threonyl-cysteinyl-arginyl-aspartyl-val lglycyl-glutaminyl-threonyl-isoleucyl-argi llysyl-glycyl-arginyl-prolyl-glutamyl-proly lthreonyl-lysyl-glutamyl-glycyl-lysyl-valyl- nyl-valyl-aspartyl-leucyl-isoleucyl-glutami glutamyl-leucyl-glutaminyl-isoleucyl-lysyl- artyl-histidyl-glycyl-lysyl-tyrosyl-isoleuc nyl-seryl-seryl-glycyl-histidyl-alanyl-gluta lasparaginyl-valyl-leucyl-aspartyl-arginyl- yl-asparaginyl-leucyl-lysyl-valyl-threonyl-a lasparaginyl-cysteinyl-threonyl-isoleucyl- rolyl-leucyl-aspartyl-asparaginyl-glycyl-gl sparaginyl-phenyl-alanyl-isoleucyl-valyl-gl raginyl-glutaminyl-lysyl-glycyl-tryptophyl- tyl-valyl-threonyl-lysyl-arginyl-leucyl-isol ucyl-alanyl-asparaginyl-asparaginyl-glutam valyl-cysteinyl-alanyl-glutamyl-asparaginy hreonyl-isoleucyl-glutamyl-threonyl-lysyl-t soleucyl-asparaginyl-prolyl-isoleucyl-aspa yl-glutamyl-asparaginyl-leucyl-histidyl-iso lthreonyl-phenyl-alanyl-valyl-tyrosyl-leucy laspartyl-tyrosyl-aspartyl-glycyl-glycyl-se syl-histidyl-valyl-glutamyl-arginyl-arginyl- tyl-tryptophyl-glutamyl-arginyl-valyl-histi utamyl-threonyl-histidyl-tyrosyl-methionyl- lutamyl-asparaginyl-glutaminyl-isoleucyl-t lyl-glutaminyl-threonyl-lysyl-asparaginyl-g artyl-tryptophyl-valyl-lysyl-threonyl-gluta amyl-aspartyl-leucyl-glutaminyl-lysyl-proly yl-seryl-glycyl-valyl-leucyl-threonyl-valyl-l leucyl-arginyl-leucyl-glutamyl-alanyl-glycy lalanyl-prolyl-glutamyl-valyl-alanyl-trypto tyl-alanyl-threonyl-aspartyl-leucyl-threony lisoleucyl-aspartyl-threonyl-arginyl-alany lseryl-leucyl-threonyl-lysyl-alanyl-lysyl-ar tyrosyl-valyl-valyl-threonyl-alanyl-threony yl-phenyl-alanyl-valyl-alanyl-tyrosyl-alanyl- aspartyl-lysyl-prolyl-glycyl-prolyl-valyl-ar lvalyl-aspartyl-valyl-seryl-seryl-aspartyl-a yl-tryptophyl-aspartyl-prolyl-prolyl-glutam inyl-glutamyl-isoleucyl-glutaminyl-asparag ysyl-cysteinyl-glutamyl-threonyl-lysyl-argi eonyl-tyrosyl-seryl-alanyl-threonyl-valyl-le eonyl-valyl-threonyl-arginyl-leucyl-isoleuc tyrosyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-arginyl-val ysyl-isoleucyl-glycyl-threonyl-glycyl-proly olyl-valyl-isoleucyl-alanyl-lysyl-threonyl-l larginyl-prolyl-aspartyl-prolyl-prolyl-glut yl-glutamyl-glutamyl-methionyl-threonyl-val rolyl-glutamyl-tyrosyl-aspartyl-glycyl-glyc tyrosyl-phenyl-alanyl-leucyl-glutamyl-lysyl- onyl-arginyl-tryptophyl-valyl-prolyl-valyl-a prolyl-glutamyl-arginyl-arginyl-methionyl-l lleucyl-prolyl-aspartyl-histidyl-glutamyl-t valyl-lysyl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-glu glutamyl-prolyl-seryl-leucyl-prolyl-seryl-ar artyl-prolyl-isoleucyl-glutamyl-prolyl-prol inyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-valyl-aspar yl-isoleucyl-threonyl-leucyl-glycyl-tryptop artyl-glycyl-glycyl-alanyl-prolyl-isoleucyl- tamyl-methionyl-arginyl-prolyl-lysyl-isoleu spartyl-glutamyl-glycyl-tryptophyl-lysyl-ar yl-alanyl-glutaminyl-leucyl-valyl-arginyl-ly lthreonyl-seryl-leucyl-aspartyl-glutamyl-as lutamyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-cystein inyl-valyl-glycyl-isoleucyl-glycyl-arginyl-p myl-alanyl-isoleucyl-lysyl-prolyl-lysyl-glut olyl-glutamyl-isoleucyl-aspartyl-leucyl-asp yl-leucyl-valyl-isoleucyl-valyl-arginyl-alan inyl-leucyl-phenyl-alanyl-alanyl-isoleucyl-v lprolyl-lysyl-valyl-threonyl-tryptophyl-arg yl-asparaginyl-valyl-valyl-arginyl-lysyl-gly yl-aspartyl-threonyl-methionyl-alanyl-pheny paraginyl-seryl-threonyl-arginyl-aspartyl-a leucyl-threonyl-leucyl-valyl-asparaginyl-pr valyl-phenyl-alanyl-valyl-asparaginyl-valyl- rolyl-glycyl-prolyl-valyl-seryl-aspartyl-leu onyl-lysyl-threonyl-seryl-cysteinyl-histidy olyl-glutamyl-asparaginyl-aspartyl-glycyl-g stidyl-tyrosyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-lys nyl-lysyl-threonyl-tryptophyl-seryl-threony syl-lysyl-threonyl-seryl-phenyl-alanyl-histi lyl-prolyl-glycyl-asparaginyl-glutamyl-tyro hreonyl-alanyl-valyl-asparaginyl-glutamyl-t threonyl-aspartyl-valyl-prolyl-lysyl-prolyl- lleucyl-seryl-glutamyl-prolyl-aspartyl-prol lanyl-threonyl-glutamyl-methionyl-threonyl- leucyl-alanyl-tryptophyl-leucyl-prolyl-prol alanyl-lysyl-isoleucyl-aspartyl-glycyl-tyro ginyl-glutamyl-glutamyl-glutamyl-glutaminy hyl-threonyl-glutamyl-tyrosyl-seryl-valyl-va lyl-valyl-threonyl-glycyl-leucyl-lysyl-gluta yl-alanyl-arginyl-valyl-alanyl-alanyl-arginy eryl-leucyl-prolyl-arginyl-glutamyl-alanyl-g anyl-lysyl-glutamyl-glutaminyl-leucyl-leucy thionyl-prolyl-glutamyl-glutaminyl-isoleuc llysyl-lysyl-leucyl-arginyl-isoleucyl-gluta lysyl-prolyl-histidyl-prolyl-threonyl-cyste glutamyl-aspartyl-glutamyl-valyl-valyl-thre alyl-histidyl-lysyl-alanyl-aspartyl-seryl-se leucyl-lysyl-aspartyl-valyl-threonyl-arginy osyl-seryl-leucyl-threonyl-alanyl-glutamyl-a spartyl-threonyl-glutaminyl-lysyl-isoleucy tyl-alanyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-gluta yl-isoleucyl-seryl-aspartyl-isoleucyl-aspar yl-leucyl-seryl-tryptophyl-histidyl-isoleuc lglycyl-seryl-asparaginyl-isoleucyl-threon lutamyl-lysyl-cysteinyl-aspartyl-valyl-sery yl-threonyl-alanyl-leucyl-alanyl-seryl-valyl- arginyl-valyl-glycyl-lysyl-leucyl-isoleucyl- yl-isoleucyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-arg lphenyl-alanyl-glycyl-isoleucyl-seryl-gluta ysyl-methionyl-valyl-alanyl-glutaminyl-phen yl-prolyl-seryl-glutamyl-prolyl-lysyl-aspara lvalyl-asparaginyl-lysyl-aspartyl-cysteiny yptophyl-aspartyl-arginyl-prolyl-aspartyl-s isoleucyl-isoleucyl-glycyl-tyrosyl-leucyl-i larginyl-asparaginyl-seryl-leucyl-leucyl-tr aspartyl-threonyl-leucyl-valyl-arginyl-sery inyl-alanyl-glycyl-leucyl-valyl-glutamyl-gly alanyl-arginyl-isoleucyl-tyrosyl-alanyl-leu lseryl-prolyl-prolyl-seryl-lysyl-prolyl-thre nyl-arginyl-methionyl-prolyl-valyl-aspartyl- yl-valyl-isoleucyl-aspartyl-valyl-threonyl-l oleucyl-tryptophyl-alanyl-arginyl-prolyl-ly llysyl-isoleucyl-isoleucyl-glycyl-tyrosyl-p inyl-lysyl-leucyl-prolyl-glycyl-aspartyl-lys paraginyl-threonyl-alanyl-prolyl-histidyl-g lutamyl-glutamyl-tyrosyl-threonyl-alanyl-th ysyl-alanyl-glutaminyl-tyrosyl-glutaminyl-p anyl-arginyl-threonyl-alanyl-valyl-asparagi lutamyl-prolyl-seryl-aspartyl-prolyl-valyl-t lasparaginyl-valyl-prolyl-prolyl-arginyl-is yl-methionyl-lysyl-seryl-leucyl-leucyl-threo paraginyl-valyl-cysteinyl-leucyl-aspartyl-a llysyl-prolyl-methionyl-prolyl-threonyl-val glycyl-threonyl-leucyl-leucyl-lysyl-prolyl-a thionyl-alanyl-methionyl-glutaminyl-arginy leucyl-glutamyl-leucyl-phenyl-alanyl-seryl-v seryl-glycyl-aspartyl-tyrosyl-threonyl-isol nyl-seryl-seryl-glycyl-seryl-lysyl-seryl-alan valyl-leucyl-aspartyl-lysyl-prolyl-glycyl-pr eucyl-asparaginyl-lysyl-methionyl-tyrosyl-s eucyl-seryl-tryptophyl-glutamyl-prolyl-prol lseryl-glutamyl-isoleucyl-threonyl-asparag syl-arginyl-glutamyl-threonyl-seryl-arginyl- utaminyl-valyl-seryl-alanyl-threonyl-valyl-p lseryl-valyl-glutamyl-lysyl-leucyl-isoleucy syl-glutaminyl-phenyl-alanyl-arginyl-isoleu yl-lysyl-tyrosyl-glycyl-valyl-glycyl-asparty tamyl-prolyl-alanyl-isoleucyl-alanyl-lysyl-a yl-prolyl-glycyl-arginyl-cysteinyl-aspartyl- raginyl-isoleucyl-threonyl-lysyl-aspartyl-h ryptophyl-lysyl-prolyl-prolyl-alanyl-aspart oleucyl-threonyl-glycyl-tyrosyl-leucyl-leuc nyl-glutaminyl-alanyl-valyl-asparaginyl-try larginyl-lysyl-prolyl-isoleucyl-isoleucyl-g anyl-threonyl-glycyl-leucyl-glutaminyl-glut utamyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-threonyl- yl-glycyl-prolyl-glycyl-lysyl-prolyl-seryl-as yrosyl-alanyl-arginyl-aspartyl-prolyl-gluta lprolyl-alanyl-phenyl-alanyl-prolyl-lysyl-va rginyl-seryl-seryl-valyl-seryl-leucyl-seryl-t osyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-prolyl-iso alyl-glutamyl-valyl-lysyl-arginyl-alanyl-asp phyl-valyl-arginyl-cysteinyl-asparaginyl-le yl-glutaminyl-lysyl-threonyl-arginyl-phenyl- ucyl-methionyl-glutamyl-aspartyl-threonyl-g nyl-arginyl-valyl-tyrosyl-alanyl-valyl-aspar ryl-aspartyl-prolyl-seryl-aspartyl-valyl-pro yl-lysyl-aspartyl-isoleucyl-leucyl-isoleucy histidyl-aspartyl-alanyl-aspartyl-leucyl-ar ucyl-arginyl-alanyl-glycyl-valyl-threonyl-me lyl-valyl-lysyl-glycyl-arginyl-prolyl-prolyl- hyl-seryl-lysyl-prolyl-asparaginyl-valyl-asp lisoleucyl-glycyl-leucyl-aspartyl-isoleucy anyl-aspartyl-threonyl-phenyl-alanyl-leucyl- valyl-asparaginyl-lysyl-tyrosyl-aspartyl-al yl-threonyl-leucyl-glutamyl-asparaginyl-ser tyrosyl-threonyl-isoleucyl-valyl-valyl-lysy lycyl-prolyl-prolyl-isoleucyl-asparaginyl-v ucyl-seryl-lysyl-aspartyl-seryl-alanyl-tyros olyl-prolyl-isoleucyl-isoleucyl-aspartyl-gl ucyl-asparaginyl-tyrosyl-valyl-valyl-glutam myl-arginyl-lysyl-seryl-tryptophyl-seryl-thr ysteinyl-seryl-lysyl-threonyl-seryl-phenyl-a eucyl-glutamyl-glutamyl-glycyl-lysyl-seryl-t yl-valyl-phenyl-alanyl-alanyl-glutamyl-aspar lglycyl-aspartyl-prolyl-glycyl-glutamyl-thr lalanyl-seryl-glutaminyl-threonyl-prolyl-gl ysyl-valyl-arginyl-seryl-valyl-seryl-lysyl-se yl-tryptophyl-lysyl-lysyl-prolyl-histidyl-se isoleucyl-isoleucyl-glycyl-tyrosyl-valyl-va yl-glutamyl-glutamyl-asparaginyl-lysyl-tryp yl-lysyl-seryl-leucyl-seryl-leucyl-glutaminy cyl-threonyl-glutamyl-glycyl-lysyl-glutamyl- alyl-seryl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-glut threonyl-prolyl-seryl-glutamyl-isoleucyl-th yl-aspartyl-valyl-valyl-alanyl-prolyl-aspart ucyl-prolyl-aspartyl-leucyl-cysteinyl-tyros nyl-seryl-asparaginyl-phenyl-alanyl-arginyl- lysyl-glycyl-lysyl-prolyl-alanyl-prolyl-sery yl-glutamyl-aspartyl-prolyl-leucyl-alanyl-th eryl-valyl-glutamyl-seryl-seryl-alanyl-valyl- oleucyl-valyl-tyrosyl-aspartyl-cysteinyl-gl cyl-lysyl-tyrosyl-threonyl-isoleucyl-threon glycyl-threonyl-lysyl-glutamyl-glycyl-threo lvalyl-glycyl-lysyl-prolyl-glycyl-isoleucyl- lysyl-phenyl-alanyl-aspartyl-glutamyl-valyl- yl-threonyl-leucyl-lysyl-tryptophyl-alanyl-p cyl-glycyl-seryl-glutamyl-isoleucyl-threony lutamyl-lysyl-arginyl-aspartyl-seryl-valyl-a lvalyl-threonyl-cysteinyl-alanyl-seryl-alan nyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-threonyl-arg hionyl-glutamyl-tyrosyl-threonyl-phenyl-ala sparaginyl-lysyl-tyrosyl-glycyl-valyl-glycy amyl-prolyl-isoleucyl-valyl-alanyl-arginyl-h lyl-prolyl-aspartyl-alanyl-prolyl-prolyl-pro spartyl-valyl-arginyl-histidyl-aspartyl-ser lthreonyl-aspartyl-prolyl-lysyl-lysyl-threo threonyl-glycyl-tyrosyl-histidyl-leucyl-glu yl-asparaginyl-seryl-leucyl-leucyl-tryptoph lthreonyl-prolyl-isoleucyl-arginyl-methion alyl-threonyl-glycyl-leucyl-threonyl-glutam yl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-methionyl-ala glycyl-valyl-glycyl-lysyl-prolyl-seryl-leucy lalanyl-leucyl-aspartyl-prolyl-isoleucyl-as glutamyl-valyl-isoleucyl-asparaginyl-isole valyl-threonyl-leucyl-isoleucyl-tryptophyl- spartyl-glycyl-glycyl-histidyl-lysyl-leucyl- glutamyl-lysyl-arginyl-aspartyl-leucyl-prol llysyl-alanyl-asparaginyl-histidyl-valyl-as yl-alanyl-phenyl-alanyl-threonyl-valyl-threo lglycyl-lysyl-tyrosyl-glutamyl-phenyl-alany asparaginyl-threonyl-alanyl-glycyl-alanyl-i myl-seryl-threonyl-glutamyl-threonyl-isoleu lutamyl-tyrosyl-glutamyl-alanyl-prolyl-thre lyl-threonyl-isoleucyl-lysyl-aspartyl-glycy glycyl-aspartyl-threonyl-isoleucyl-valyl-le isoleucyl-leucyl-glycyl-lysyl-prolyl-leucyl- llysyl-alanyl-glycyl-lysyl-aspartyl-isoleuc yl-threonyl-glutaminyl-isoleucyl-threonyl-s lmethionyl-leucyl-threonyl-isoleucyl-lysyl- partyl-alanyl-glycyl-glutamyl-tyrosyl-threo sparaginyl-prolyl-phenyl-alanyl-glycyl-thre lysyl-valyl-threonyl-valyl-leucyl-aspartyl-v rolyl-valyl-glutamyl-isoleucyl-seryl-aspara lanyl-threonyl-leucyl-threonyl-tryptophyl-t partyl-glycyl-glycyl-seryl-prolyl-isoleucyl- tamyl-lysyl-arginyl-glutamyl-threonyl-seryl- yl-valyl-valyl-seryl-glutamyl-aspartyl-isole histidyl-valyl-alanyl-threonyl-lysyl-leucyl- lglutamyl-tyrosyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-a nyl-histidyl-tyrosyl-glycyl-lysyl-glycyl-glu amyl-prolyl-valyl-lysyl-methionyl-valyl-aspa prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-glutamyl-lysyl-p alyl-threonyl-lysyl-asparaginyl-threonyl-al yl-arginyl-prolyl-valyl-aspartyl-aspartyl-gl eonyl-glycyl-tyrosyl-histidyl-valyl-glutamy ryl-leucyl-arginyl-tryptophyl-valyl-arginyl- alyl-seryl-aspartyl-leucyl-arginyl-cysteiny aminyl-glutamyl-glycyl-seryl-threonyl-tyros eryl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-arginyl-al yl-seryl-glutamyl-alanyl-seryl-aspartyl-sery lanyl-alanyl-tyrosyl-prolyl-prolyl-glycyl-pr tidyl-valyl-threonyl-aspartyl-threonyl-thre lalanyl-tryptophyl-glycyl-lysyl-prolyl-hist yl-glutamyl-isoleucyl-threonyl-glycyl-tyros nyl-lysyl-valyl-glycyl-aspartyl-glutamyl-ala threonyl-threonyl-glycyl-threonyl-alanyl-le nyl-phenyl-alanyl-valyl-valyl-prolyl-asparty myl-lysyl-tyrosyl-asparaginyl-phenyl-alanyl- lasparaginyl-aspartyl-alanyl-glycyl-valyl-g ucyl-prolyl-aspartyl-valyl-glutamyl-isoleuc onyl-alanyl-prolyl-aspartyl-phenyl-alanyl-gl eucyl-arginyl-arginyl-threonyl-leucyl-valyl- isoleucyl-arginyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-v yl-prolyl-alanyl-prolyl-glutamyl-valyl-threo sparaginyl-isoleucyl-asparaginyl-leucyl-ly nyl-isoleucyl-glutamyl-asparaginyl-threony eucyl-leucyl-isoleucyl-isoleucyl-prolyl-glu osyl-aspartyl-threonyl-glycyl-lysyl-phenyl-a lglutamyl-asparaginyl-prolyl-alanyl-glycyl- lyl-asparaginyl-valyl-arginyl-valyl-leucyl-a lyl-leucyl-asparaginyl-leucyl-arginyl-proly ysyl-aspartyl-seryl-valyl-threonyl-leucyl-hi lleucyl-isoleucyl-aspartyl-glycyl-glycyl-se nyl-tyrosyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-a lysyl-seryl-tyrosyl-seryl-threonyl-alanyl-th llysyl-cysteinyl-threonyl-tyrosyl-lysyl-val glycyl-cysteinyl-glutamyl-tyrosyl-phenyl-al yl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-glutamyl-tyr olyl-threonyl-glutamyl-threonyl-threonyl-gl utamyl-alanyl-prolyl-seryl-prolyl-prolyl-asp lmethionyl-aspartyl-isoleucyl-threonyl-lys yl-tryptophyl-prolyl-lysyl-prolyl-lysyl-hist soleucyl-threonyl-glycyl-tyrosyl-valyl-isol llysyl-glycyl-seryl-aspartyl-glutaminyl-try eonyl-threonyl-valyl-lysyl-glycyl-leucyl-glu raginyl-leucyl-threonyl-glutamyl-glycyl-glu lanyl-glutaminyl-valyl-methionyl-alanyl-val yl-seryl-alanyl-prolyl-arginyl-glutamyl-sery syl-glutamyl-glutaminyl-threonyl-methionyl- eucyl-arginyl-glycyl-isoleucyl-tyrosyl-glut yl-lysyl-alanyl-glycyl-aspartyl-asparaginyl- lprolyl-valyl-leucyl-glycyl-arginyl-prolyl-l tophyl-lysyl-lysyl-glycyl-aspartyl-glutamin eonyl-glutaminyl-arginyl-valyl-asparaginyl- lalanyl-threonyl-seryl-threonyl-isoleucyl-l lglutamyl-cysteinyl-valyl-arginyl-seryl-asp leucyl-threonyl-alanyl-arginyl-asparaginyl- ycyl-aspartyl-valyl-isoleucyl-threonyl-isol lisoleucyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-thre lalanyl-aspartyl-glutamyl-valyl-seryl-seryl- enyl-alanyl-seryl-tryptophyl-aspartyl-proly lycyl-glycyl-valyl-prolyl-isoleucyl-seryl-as ethionyl-arginyl-glutaminyl-threonyl-aspar alyl-glutamyl-leucyl-alanyl-threonyl-threon onyl-tyrosyl-lysyl-alanyl-threonyl-arginyl-l utamyl-tyrosyl-glutaminyl-phenyl-alanyl-arg aginyl-arginyl-tyrosyl-glycyl-valyl-glycyl-p anyl-tryptophyl-isoleucyl-valyl-alanyl-aspa yl-valyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-glycyl-t lalanyl-valyl-threonyl-lysyl-aspartyl-seryl- tophyl-histidyl-glutamyl-prolyl-leucyl-sery leucyl-leucyl-glycyl-tyrosyl-histidyl-valyl- asparaginyl-glycyl-isoleucyl-leucyl-trypto yl-alanyl-leucyl-valyl-prolyl-glycyl-asparag seryl-glycyl-leucyl-threonyl-aspartyl-glycy yl-alanyl-arginyl-valyl-isoleucyl-alanyl-glu yl-lysyl-seryl-lysyl-prolyl-seryl-lysyl-proly alanyl-leucyl-aspartyl-prolyl-isoleucyl-asp alyl-prolyl-leucyl-asparaginyl-isoleucyl-th hreonyl-leucyl-lysyl-tryptophyl-alanyl-lysy lglycyl-phenyl-alanyl-lysyl-isoleucyl-threo yl-lysyl-arginyl-aspartyl-leucyl-prolyl-aspa llysyl-alanyl-asparaginyl-phenyl-alanyl-ser lasparaginyl-glutamyl-phenyl-alanyl-threon tamyl-aspartyl-alanyl-alanyl-tyrosyl-glutam alanyl-lysyl-asparaginyl-alanyl-alanyl-glyc eryl-glutamyl-prolyl-seryl-aspartyl-alanyl-i artyl-aspartyl-valyl-glutamyl-alanyl-prolyl- yl-lysyl-phenyl-alanyl-lysyl-aspartyl-threon ycyl-glutamyl-alanyl-phenyl-alanyl-arginyl-l yl-glycyl-arginyl-prolyl-prolyl-prolyl-threo lysyl-aspartyl-glycyl-lysyl-glutamyl-leucyl- ucyl-glutamyl-isoleucyl-lysyl-isoleucyl-ala lasparaginyl-leucyl-valyl-asparaginyl-lysy laspartyl-seryl-glycyl-alanyl-tyrosyl-threo raginyl-prolyl-glycyl-glycyl-phenyl-alanyl-a anyl-asparaginyl-valyl-lysyl-valyl-leucyl-as yl-glutamyl-glycyl-prolyl-leucyl-alanyl-valy glutamyl-lysyl-cysteinyl-valyl-leucyl-seryl- eucyl-aspartyl-aspartyl-glycyl-glycyl-alany syl-isoleucyl-valyl-glutaminyl-lysyl-arginy alanyl-tryptophyl-threonyl-asparaginyl-val lvalyl-threonyl-lysyl-leucyl-lysyl-valyl-thr paraginyl-glutamyl-tyrosyl-isoleucyl-pheny alyl-asparaginyl-lysyl-tyrosyl-glycyl-valyl- eryl-glutamyl-prolyl-valyl-leucyl-alanyl-val lyl-prolyl-aspartyl-prolyl-prolyl-lysyl-aspa hreonyl-isoleucyl-threonyl-lysyl-aspartyl-s ptophyl-glycyl-histidyl-prolyl-aspartyl-ser isoleucyl-isoleucyl-asparaginyl-tyrosyl-is spartyl-lysyl-alanyl-glycyl-glutaminyl-argi lasparaginyl-lysyl-lysyl-threonyl-leucyl-th ysyl-valyl-seryl-glycyl-leucyl-threonyl-glut utamyl-phenyl-alanyl-arginyl-isoleucyl-meth lalanyl-glycyl-isoleucyl-seryl-alanyl-proly yl-alanyl-tyrosyl-lysyl-alanyl-cysteinyl-asp prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-glycyl-asparagi threonyl-seryl-arginyl-seryl-seryl-isoleucy raginyl-lysyl-prolyl-isoleucyl-tyrosyl-aspa cyl-threonyl-glycyl-tyrosyl-methionyl-valyl- glutamyl-glutamyl-aspartyl-glutamyl-trypto lprolyl-prolyl-alanyl-glycyl-leucyl-lysyl-al leucyl-threonyl-glycyl-leucyl-threonyl-glut rosyl-lysyl-isoleucyl-arginyl-isoleucyl-tyr glutamyl-glycyl-leucyl-glycyl-glutamyl-prol onyl-prolyl-lysyl-alanyl-glutamyl-aspartyl-a utamyl-isoleucyl-glutamyl-leucyl-aspartyl-a lvalyl-threonyl-isoleucyl-arginyl-alanyl-cy yl-leucyl-phenyl-alanyl-valyl-prolyl-isoleuc rolyl-glutamyl-valyl-lysyl-tryptophyl-alany myl-seryl-leucyl-aspartyl-lysyl-alanyl-seryl- ryl-tyrosyl-threonyl-leucyl-leucyl-isoleucy inyl-arginyl-phenyl-alanyl-aspartyl-seryl-gl onyl-valyl-glutamyl-asparaginyl-seryl-seryl- anyl-valyl-asparaginyl-valyl-arginyl-valyl-l olyl-prolyl-glutaminyl-aspartyl-leucyl-lysy yl-threonyl-seryl-valyl-threonyl-leucyl-thre eucyl-leucyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-ly isoleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-arginyl-glut tyrosyl-seryl-threonyl-valyl-alanyl-threony hreonyl-seryl-tryptophyl-lysyl-valyl-aspart lglycyl-cysteinyl-seryl-tyrosyl-tyrosyl-phe utamyl-asparaginyl-glutamyl-tyrosyl-glycyl- utamyl-threonyl-alanyl-glutamyl-seryl-valyl- yl-leucyl-prolyl-prolyl-glycyl-lysyl-isoleuc lyl-threonyl-arginyl-asparaginyl-seryl-valy lysyl-prolyl-glutamyl-histidyl-aspartyl-gly lglycyl-tyrosyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-me lseryl-aspartyl-lysyl-tryptophyl-alanyl-thr syl-valyl-threonyl-glutamyl-alanyl-threonyl- cyl-glutaminyl-glycyl-glutamyl-glutamyl-tyr ryl-alanyl-glutaminyl-asparaginyl-glutamyl- olyl-arginyl-glutaminyl-leucyl-seryl-valyl-p tyl-leucyl-valyl-isoleucyl-prolyl-prolyl-ala nyl-alanyl-asparaginyl-threonyl-phenyl-alan utamyl-aspartyl-leucyl-lysyl-valyl-aspartyl- cyl-arginyl-prolyl-threonyl-prolyl-alanyl-va spartyl-asparaginyl-valyl-prolyl-leucyl-lys valyl-asparaginyl-alanyl-glutamyl-seryl-thr seryl-leucyl-leucyl-threonyl-isoleucyl-lysy amyl-aspartyl-valyl-glycyl-histidyl-tyrosyl- ginyl-seryl-alanyl-glycyl-glutamyl-alanyl-is ginyl-valyl-isoleucyl-valyl-leucyl-aspartyl- yl-glycyl-prolyl-valyl-lysyl-methionyl-aspar tyl-seryl-isoleucyl-threonyl-leucyl-seryl-tr syl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-seryl-isole oleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-arginyl-aspart onyl-tryptophyl-glutaminyl-isoleucyl-valyl- yl-threonyl-threonyl-isoleucyl-lysyl-alanyl- glycyl-cysteinyl-glutamyl-tyrosyl-glutamin lalanyl-glutamyl-asparaginyl-arginyl-tyros ucyl-asparaginyl-seryl-glutamyl-prolyl-thre lyl-phenyl-alanyl-lysyl-valyl-prolyl-glycyl-p lvalyl-threonyl-leucyl-seryl-seryl-arginyl-a lutaminyl-tryptophyl-asparaginyl-glutamyl- lycyl-seryl-arginyl-valyl-isoleucyl-glycyl-t lysyl-glutamyl-arginyl-asparaginyl-seryl-is ucyl-asparaginyl-lysyl-threonyl-prolyl-isol henyl-alanyl-lysyl-threonyl-threonyl-glycyl- utamyl-tyrosyl-glutamyl-phenyl-alanyl-argin yl-isoleucyl-valyl-glycyl-isoleucyl-glycyl-l myl-cysteinyl-tyrosyl-valyl-alanyl-arginyl-a lprolyl-glycyl-arginyl-prolyl-glutamyl-alan ginyl-asparaginyl-seryl-valyl-threonyl-leuc lyl-threonyl-tyrosyl-aspartyl-glycyl-glycyl- rosyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-lysyl-g ginyl-tryptophyl-methionyl-lysyl-alanyl-ser oleucyl-isoleucyl-aspartyl-threonyl-histid glycyl-leucyl-valyl-glutamyl-aspartyl-histi yl-arginyl-valyl-isoleucyl-alanyl-arginyl-as nyl-alanyl-seryl-glutamyl-prolyl-seryl-gluta yl-threonyl-alanyl-arginyl-aspartyl-glutamy oleucyl-seryl-methionyl-aspartyl-prolyl-lys ucyl-valyl-valyl-histidyl-alanyl-glycyl-glut rtyl-alanyl-aspartyl-isoleucyl-tyrosyl-glyc lisoleucyl-glutaminyl-tryptophyl-isoleucy myl-leucyl-seryl-asparaginyl-threonyl-alany lseryl-threonyl-aspartyl-phenyl-alanyl-alan laspartyl-alanyl-valyl-arginyl-valyl-aspart eucyl-leucyl-lysyl-alanyl-lysyl-asparaginyl- yl-valyl-threonyl-valyl-asparaginyl-valyl-ly glycyl-prolyl-prolyl-glutamyl-glycyl-prolyl- threonyl-alanyl-glutamyl-lysyl-cysteinyl-th olyl-prolyl-leucyl-glutaminyl-aspartyl-glyc ucyl-asparaginyl-tyrosyl-isoleucyl-valyl-gl lseryl-arginyl-leucyl-valyl-tryptophyl-thre inyl-valyl-glutaminyl-threonyl-leucyl-seryl- cyl-leucyl-glutamyl-glycyl-asparaginyl-glut nyl-isoleucyl-methionyl-alanyl-valyl-aspara lutamyl-prolyl-leucyl-glutamyl-seryl-glutam ginyl-prolyl-phenyl-alanyl-valyl-valyl-proly lyl-glutamyl-valyl-threonyl-threonyl-valyl-t soleucyl-valyl-valyl-tryptophyl-glutamyl-ar lglycyl-seryl-glutamyl-isoleucyl-leucyl-gly rginyl-aspartyl-lysyl-glutamyl-glycyl-isole lcysteinyl-histidyl-lysyl-arginyl-leucyl-is eucyl-arginyl-valyl-threonyl-glycyl-leucyl-i aspartyl-tyrosyl-glutamyl-phenyl-alanyl-arg inyl-alanyl-alanyl-glycyl-leucyl-seryl-gluta yl-tyrosyl-glutaminyl-lysyl-alanyl-cysteiny lprolyl-glycyl-prolyl-prolyl-asparaginyl-as spartyl-isoleucyl-threonyl-arginyl-seryl-se tophyl-seryl-lysyl-prolyl-isoleucyl-tyrosyl- yl-isoleucyl-glutaminyl-glycyl-tyrosyl-isol artyl-valyl-asparaginyl-valyl-glycyl-glutam nyl-threonyl-prolyl-prolyl-threonyl-glycyl-i araginyl-isoleucyl-glutamyl-valyl-glutamyl- dyl-glutamyl-tyrosyl-asparaginyl-phenyl-ala soleucyl-asparaginyl-lysyl-alanyl-glycyl-va rtyl-valyl-prolyl-glycyl-prolyl-isoleucyl-is ucyl-glutamyl-alanyl-prolyl-aspartyl-isoleu amyl-leucyl-arginyl-lysyl-isoleucyl-isoleuc glycyl-glycyl-seryl-leucyl-arginyl-leucyl-ph glycyl-arginyl-prolyl-threonyl-prolyl-gluta alyl-aspartyl-glycyl-glutamyl-isoleucyl-arg oleucyl-aspartyl-valyl-threonyl-seryl-seryl- lleucyl-aspartyl-asparaginyl-valyl-asparag yl-lysyl-tyrosyl-threonyl-leucyl-threonyl-le ycyl-threonyl-lysyl-seryl-alanyl-phenyl-alan cyl-aspartyl-threonyl-prolyl-seryl-prolyl-pr lthreonyl-glutamyl-isoleucyl-threonyl-lysy reonyl-tryptophyl-glutamyl-prolyl-prolyl-le lysyl-isoleucyl-lysyl-asparaginyl-tyrosyl-i utamyl-alanyl-threonyl-arginyl-lysyl-seryl-t lasparaginyl-cysteinyl-histidyl-lysyl-aspa laspartyl-glutaminyl-leucyl-glutaminyl-glu osyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-threonyl-al syl-glycyl-isoleucyl-glycyl-leucyl-prolyl-al lprolyl-isoleucyl-lysyl-valyl-alanyl-glutam glycyl-lysyl-isoleucyl-threonyl-valyl-aspar raginyl-seryl-valyl-seryl-leucyl-seryl-trypt tidyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-lysyl-iso leucyl-valyl-glutamyl-methionyl-glutaminyl- yl-tryptophyl-seryl-glutamyl-cysteinyl-alan minyl-alanyl-valyl-isoleucyl-threonyl-aspar lglutamyl-glutamyl-tyrosyl-leucyl-phenyl-al araginyl-glutamyl-lysyl-glycyl-arginyl-sery anyl-valyl-prolyl-isoleucyl-valyl-alanyl-lys myl-prolyl-aspartyl-valyl-lysyl-prolyl-alany valyl-glutaminyl-valyl-glycyl-glutaminyl-as alyl-prolyl-isoleucyl-seryl-glycyl-arginyl-p reonyl-tryptophyl-threonyl-lysyl-aspartyl-g nyl-threonyl-threonyl-arginyl-isoleucyl-asp eucyl-aspartyl-leucyl-threonyl-threonyl-leu nyl-histidyl-lysyl-aspartyl-aspartyl-glycyl- cyl-threonyl-valyl-alanyl-asparaginyl-valyl- lanyl-seryl-isoleucyl-glutamyl-isoleucyl-va laspartyl-prolyl-prolyl-lysyl-glycyl-prolyl- tyl-valyl-seryl-alanyl-glutamyl-seryl-isoleu araginyl-prolyl-prolyl-leucyl-tyrosyl-threo soleucyl-threonyl-asparaginyl-tyrosyl-isol artyl-threonyl-threonyl-threonyl-threonyl-v yl-alanyl-threonyl-valyl-alanyl-arginyl-thre llysyl-leucyl-lysyl-threonyl-glycyl-threony nyl-arginyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-alanyl-g cyl-glutaminyl-seryl-phenyl-alanyl-alanyl-le eucyl-valyl-alanyl-glutaminyl-tyrosyl-proly olyl-prolyl-glycyl-threonyl-prolyl-phenyl-al ryl-lysyl-aspartyl-seryl-methionyl-valyl-iso lutamyl-prolyl-valyl-asparaginyl-asparagin ucyl-glycyl-tyrosyl-histidyl-leucyl-glutamy inyl-seryl-isoleucyl-leucyl-tryptophyl-thre nyl-isoleucyl-isoleucyl-histidyl-aspartyl-t lanyl-glutaminyl-asparaginyl-leucyl-glutam rosyl-glutamyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-t eucyl-valyl-glycyl-valyl-glycyl-lysyl-alanyl- ysteinyl-tyrosyl-valyl-alanyl-arginyl-aspar lyl-glycyl-threonyl-prolyl-glutamyl-prolyl-i sparaginyl-glutamyl-isoleucyl-threonyl-leu lprolyl-valyl-tyrosyl-aspartyl-glycyl-glycy cyl-tyrosyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-a lycyl-arginyl-tryptophyl-methionyl-lysyl-al ginyl-valyl-isoleucyl-glutamyl-threonyl-glu yl-glycyl-leucyl-threonyl-glutamyl-aspartyl- nyl-alanyl-arginyl-valyl-isoleucyl-alanyl-ly nyl-isoleucyl-seryl-lysyl-prolyl-seryl-aspar yl-threonyl-alanyl-lysyl-aspartyl-glutamyl-v eucyl-seryl-methionyl-aspartyl-prolyl-lysyl- isoleucyl-valyl-valyl-asparaginyl-alanyl-gl inyl-leucyl-glutamyl-alanyl-aspartyl-valyl-h lthreonyl-isoleucyl-glutamyl-tryptophyl-le myl-isoleucyl-glutamyl-glutamyl-seryl-alany ysyl-asparaginyl-threonyl-aspartyl-phenyl-a yl-valyl-lysyl-aspartyl-alanyl-isoleucyl-arg utaminyl-tyrosyl-isoleucyl-leucyl-arginyl-a cyl-seryl-lysyl-seryl-phenyl-alanyl-prolyl-va aspartyl-arginyl-prolyl-glycyl-prolyl-proly lvalyl-threonyl-glycyl-valyl-threonyl-seryl- reonyl-tryptophyl-seryl-prolyl-prolyl-leucy laspartyl-isoleucyl-seryl-histidyl-tyrosyl- myl-threonyl-seryl-arginyl-leucyl-alanyl-try lglutamyl-valyl-valyl-threonyl-asparaginyl- eucyl-leucyl-glutamyl-glycyl-asparaginyl-gl yl-isoleucyl-methionyl-alanyl-valyl-asparag utamyl-prolyl-leucyl-glutamyl-seryl-alanyl-p aginyl-prolyl-phenyl-alanyl-valyl-leucyl-pro yl-glutamyl-valyl-threonyl-asparaginyl-isol nyl-threonyl-valyl-cysteinyl-tryptophyl-asp spartyl-glycyl-glycyl-seryl-glutamyl-isoleu alyl-glutamyl-lysyl-arginyl-aspartyl-arginy hyl-isoleucyl-lysyl-cysteinyl-asparaginyl-l aspartyl-leucyl-arginyl-leucyl-arginyl-valy yl-aspartyl-histidyl-glutamyl-tyrosyl-gluta nyl-glutamyl-asparaginyl-alanyl-alanyl-glyc lyl-alanyl-threonyl-valyl-tyrosyl-tyrosyl-ly yl-phenyl-alanyl-lysyl-prolyl-glycyl-prolyl-p dyl-isoleucyl-valyl-aspartyl-threonyl-threo reonyl-leucyl-alanyl-tryptophyl-glycyl-lysy yl-glycyl-seryl-glutamyl-isoleucyl-leucyl-gl cyl-cysteinyl-lysyl-alanyl-aspartyl-glutamy yl-isoleucyl-valyl-threonyl-prolyl-glutamin hreonyl-arginyl-phenyl-alanyl-glutamyl-isol yl-histidyl-glutaminyl-glutamyl-tyrosyl-lys nyl-leucyl-asparaginyl-lysyl-valyl-glycyl-le yl-valyl-prolyl-glycyl-threonyl-valyl-lysyl-p tamyl-alanyl-prolyl-glutamyl-leucyl-asparty rginyl-lysyl-glycyl-isoleucyl-valyl-valyl-ar rginyl-isoleucyl-histidyl-isoleucyl-prolyl- lmethionyl-prolyl-glutamyl-isoleucyl-threo utamyl-glycyl-glutamyl-phenyl-alanyl-threon ucyl-glutamyl-lysyl-glycyl-valyl-asparaginy yl-isoleucyl-aspartyl-asparaginyl-cysteiny alanyl-glycyl-lysyl-tyrosyl-isoleucyl-leucy lseryl-glycyl-seryl-lysyl-seryl-alanyl-pheny leucyl-aspartyl-threonyl-prolyl-glycyl-prol alanyl-valyl-lysyl-glutamyl-valyl-arginyl-ly eucyl-valyl-tryptophyl-glutamyl-prolyl-prol lycyl-alanyl-lysyl-valyl-lysyl-asparaginyl-t ginyl-glutamyl-seryl-threonyl-arginyl-lysyl- seryl-seryl-lysyl-cysteinyl-seryl-lysyl-thre amyl-asparaginyl-leucyl-threonyl-glutamyl-g henyl-alanyl-arginyl-valyl-methionyl-alanyl- anyl-glycyl-valyl-glycyl-valyl-prolyl-valyl-g alyl-lysyl-alanyl-alanyl-glutamyl-prolyl-pro lthreonyl-leucyl-threonyl-aspartyl-valyl-se yl-leucyl-methionyl-tryptophyl-glutamyl-lys cyl-glycyl-seryl-arginyl-valyl-leucyl-glycyl- lutaminyl-prolyl-lysyl-glycyl-threonyl-glut lyl-alanyl-glutamyl-seryl-lysyl-valyl-cystei nyl-glycyl-leucyl-seryl-seryl-glycyl-glutami lanyl-arginyl-valyl-lysyl-alanyl-tyrosyl-asp yl-aspartyl-prolyl-arginyl-valyl-leucyl-glyc syl-aspartyl-leucyl-threonyl-isoleucyl-glut rolyl-phenyl-alanyl-asparaginyl-threonyl-ty glycyl-glutamyl-aspartyl-leucyl-lysyl-isole leucyl-glycyl-arginyl-prolyl-arginyl-prolyl- valyl-lysyl-aspartyl-glycyl-glutamyl-prolyl- yl-arginyl-valyl-asparaginyl-valyl-glutamyl- threonyl-valyl-leucyl-histidyl-isoleucyl-ly partyl-aspartyl-phenyl-alanyl-glycyl-lysyl-t reonyl-asparaginyl-seryl-alanyl-glycyl-thre yl-leucyl-seryl-valyl-isoleucyl-valyl-leucyl- yl-valyl-glycyl-prolyl-valyl-arginyl-phenyl-a yl-aspartyl-phenyl-alanyl-valyl-valyl-isoleu lyl-alanyl-tyrosyl-threonyl-glycyl-glycyl-cy raginyl-tyrosyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-ly hreonyl-threonyl-threonyl-tryptophyl-histi lvalyl-alanyl-arginyl-threonyl-threonyl-iso ucyl-lysyl-threonyl-glycyl-threonyl-glutamy yl-isoleucyl-phenyl-alanyl-alanyl-glutamyl-a seryl-alanyl-prolyl-leucyl-aspartyl-seryl-ly nyl-tyrosyl-prolyl-phenyl-alanyl-lysyl-gluta reonyl-prolyl-phenyl-alanyl-valyl-threonyl-s aminyl-methionyl-leucyl-valyl-glutaminyl-tr asparaginyl-aspartyl-glycyl-glycyl-threony yl-histidyl-leucyl-glutamyl-glutaminyl-lysy ucyl-leucyl-tryptophyl-valyl-lysyl-leucyl-as yl-glutaminyl-aspartyl-threonyl-lysyl-pheny eucyl-aspartyl-glutamyl-glycyl-leucyl-gluta valyl-seryl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-iso yl-prolyl-seryl-lysyl-valyl-seryl-glutamyl-cy yl-aspartyl-prolyl-cysteinyl-aspartyl-proly lanyl-isoleucyl-valyl-isoleucyl-threonyl-ar eonyl-leucyl-lysyl-tryptophyl-lysyl-lysyl-pr yl-seryl-lysyl-isoleucyl-threonyl-glycyl-tyr laspartyl-leucyl-prolyl-aspartyl-glycyl-arg eryl-phenyl-alanyl-threonyl-asparaginyl-val nyl-alanyl-threonyl-valyl-seryl-glycyl-leucy inyl-tyrosyl-glutamyl-phenyl-alanyl-arginyl- nyl-alanyl-alanyl-glycyl-asparaginyl-phenyl- tyl-seryl-seryl-glycyl-alanyl-isoleucyl-thre oleucyl-aspartyl-alanyl-prolyl-asparaginyl- ltyrosyl-lysyl-aspartyl-valyl-isoleucyl-val threonyl-phenyl-alanyl-valyl-leucyl-glutamy yl-lysyl-prolyl-isoleucyl-prolyl-aspartyl-va lglycyl-lysyl-glutamyl-leucyl-glutamyl-glut ionyl-glutamyl-isoleucyl-lysyl-seryl-threon hreonyl-leucyl-valyl-valyl-lysyl-aspartyl-cy rtyl-glycyl-glycyl-glutaminyl-tyrosyl-isole yl-valyl-glycyl-glycyl-threonyl-lysyl-seryl-i llysyl-valyl-leucyl-aspartyl-arginyl-prolyl- yl-leucyl-lysyl-valyl-threonyl-glycyl-valyl-t tyrosyl-leucyl-alanyl-tryptophyl-asparagin tyl-glycyl-glycyl-alanyl-asparaginyl-isoleu leucyl-glutamyl-lysyl-arginyl-glutamyl-thre yl-threonyl-glutaminyl-valyl-seryl-threonyl- asparaginyl-tyrosyl-lysyl-valyl-threonyl-ly nyl-glutamyl-tyrosyl-isoleucyl-phenyl-alany paraginyl-lysyl-tyrosyl-glycyl-isoleucyl-gl yl-glycyl-prolyl-valyl-threonyl-alanyl-cyste olyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-seryl-threo oleucyl-threonyl-lysyl-aspartyl-seryl-methi nyl-arginyl-prolyl-valyl-aspartyl-aspartyl-g lglutamyl-glycyl-tyrosyl-isoleucyl-leucyl-g tamyl-glycyl-valyl-arginyl-tryptophyl-threo syl-threonyl-leucyl-threonyl-aspartyl-leucy lycyl-leucyl-threonyl-glutamyl-glycyl-histi arginyl-valyl-alanyl-alanyl-glutamyl-aspara lutamyl-prolyl-seryl-glutamyl-prolyl-seryl-v lcysteinyl-aspartyl-alanyl-leucyl-tyrosyl-p sparaginyl-prolyl-lysyl-valyl-threonyl-aspa alyl-seryl-leucyl-alanyl-tryptophyl-seryl-ly ycyl-glycyl-alanyl-prolyl-valyl-lysyl-glycyl- glutamyl-alanyl-alanyl-alanyl-aspartyl-glut inyl-threonyl-prolyl-prolyl-threonyl-glycyl- yl-phenyl-alanyl-threonyl-valyl-threonyl-lys eonyl-glutamyl-tyrosyl-asparaginyl-phenyl-a lisoleucyl-asparaginyl-seryl-glutamyl-glyc reonyl-leucyl-prolyl-glycyl-seryl-valyl-valy leucyl-glutamyl-prolyl-prolyl-glutamyl-isol partyl-leucyl-arginyl-lysyl-valyl-valyl-valy onyl-leucyl-arginyl-leucyl-phenyl-alanyl-val yl-prolyl-glutamyl-prolyl-glutamyl-valyl-lys amyl-glycyl-isoleucyl-leucyl-threonyl-aspar glutamyl-valyl-threonyl-seryl-seryl-phenyl-a oleucyl-aspartyl-asparaginyl-valyl-threony ycyl-arginyl-tyrosyl-asparaginyl-leucyl-thr aginyl-seryl-glycyl-seryl-lysyl-threonyl-ala larginyl-valyl-leucyl-aspartyl-seryl-prolyl- ucyl-threonyl-isoleucyl-arginyl-glutamyl-va onyl-leucyl-seryl-tryptophyl-glutamyl-proly lglycyl-alanyl-lysyl-isoleucyl-threonyl-asp yl-lysyl-arginyl-glutamyl-threonyl-threonyl- onyl-isoleucyl-threonyl-asparaginyl-aspara threonyl-phenyl-alanyl-arginyl-isoleucyl-gl utamyl-glycyl-cysteinyl-seryl-tyrosyl-tyros nyl-seryl-asparaginyl-glutamyl-tyrosyl-glyc glutamyl-threonyl-threonyl-glutamyl-prolyl- rolyl-leucyl-prolyl-prolyl-glycyl-arginyl-va threonyl-arginyl-asparaginyl-threonyl-alan lutamyl-lysyl-prolyl-glutamyl-seryl-asparty eonyl-glycyl-tyrosyl-valyl-valyl-glutamyl-me lseryl-glutamyl-lysyl-tryptophyl-seryl-thre llysyl-threonyl-leucyl-glutamyl-alanyl-thre nyl-alanyl-glycyl-glutamyl-glutamyl-tyrosyl- alanyl-valyl-asparaginyl-glutamyl-lysyl-gly lglutaminyl-leucyl-glycyl-valyl-prolyl-valy eucyl-glutamyl-isoleucyl-lysyl-prolyl-seryl- yl-histidyl-threonyl-phenyl-alanyl-asparagi lutaminyl-leucyl-lysyl-isoleucyl-aspartyl-v ginyl-prolyl-glutaminyl-alanyl-threonyl-val aspartyl-glycyl-glutaminyl-threonyl-leucyl- lvalyl-asparaginyl-valyl-seryl-seryl-seryl-l lseryl-isoleucyl-lysyl-glutamyl-alanyl-sery reonyl-tyrosyl-glutamyl-leucyl-cysteinyl-va lseryl-isoleucyl-threonyl-valyl-prolyl-isol lleucyl-aspartyl-arginyl-prolyl-glycyl-prol lisoleucyl-aspartyl-glutamyl-valyl-seryl-cy yl-isoleucyl-seryl-tryptophyl-asparaginyl-p lycyl-glycyl-cysteinyl-glutaminyl-isoleucy lyl-glutamyl-lysyl-lysyl-glutamyl-threonyl-t hyl-histidyl-isoleucyl-valyl-seryl-glutamin eryl-isoleucyl-lysyl-isoleucyl-valyl-arginy lutamyl-tyrosyl-glutaminyl-phenyl-alanyl-ar paraginyl-arginyl-tyrosyl-glycyl-lysyl-sery lalanyl-valyl-valyl-alanyl-glutamyl-tyrosyl- glycyl-prolyl-prolyl-glycyl-threonyl-prolyl- yl-lysyl-seryl-threonyl-methionyl-leucyl-val prolyl-valyl-asparaginyl-aspartyl-glycyl-gl ltyrosyl-histidyl-leucyl-glutamyl-tyrosyl-l cyl-leucyl-tryptophyl-seryl-lysyl-alanyl-asp yl-alanyl-aspartyl-threonyl-glutaminyl-valy lglutamyl-glycyl-leucyl-methionyl-tyrosyl-g anyl-glutamyl-asparaginyl-isoleucyl-alanyl- seryl-lysyl-seryl-cysteinyl-glutamyl-prolyl- lyl-cysteinyl-aspartyl-prolyl-prolyl-glycyl- yl-asparaginyl-isoleucyl-threonyl-arginyl-l ophyl-seryl-lysyl-prolyl-histidyl-tyrosyl-as cyl-threonyl-glycyl-tyrosyl-isoleucyl-valyl- lprolyl-aspartyl-glycyl-arginyl-tryptophyl- syl-threonyl-asparaginyl-isoleucyl-glutami nyl-glutamyl-valyl-threonyl-glutamyl-leucyl- rginyl-tyrosyl-glutamyl-phenyl-alanyl-argin araginyl-alanyl-alanyl-aspartyl-seryl-valyl- yl-threonyl-glycyl-prolyl-isoleucyl-isoleuc utamyl-prolyl-prolyl-arginyl-valyl-methiony lanyl-arginyl-aspartyl-valyl-isoleucyl-valy lleucyl-lysyl-isoleucyl-asparaginyl-alanyl- lprolyl-leucyl-prolyl-valyl-isoleucyl-seryl- isoleucyl-glutamyl-isoleucyl-glutamyl-glut tamyl-isoleucyl-isoleucyl-seryl-threonyl-as ucyl-leucyl-threonyl-valyl-lysyl-aspartyl-cy tyl-threonyl-glycyl-glutaminyl-tyrosyl-valy yl-valyl-alanyl-glycyl-threonyl-arginyl-sery yl-lysyl-valyl-leucyl-aspartyl-lysyl-prolyl-g leucyl-glutamyl-isoleucyl-asparaginyl-glyc cysteinyl-seryl-leucyl-seryl-tryptophyl-gly spartyl-glycyl-glycyl-alanyl-aspartyl-isole rginyl-lysyl-lysyl-arginyl-glutamyl-threony lthreonyl-isoleucyl-cysteinyl-glutamyl-gly lthreonyl-seryl-cysteinyl-lysyl-valyl-threo raginyl-glutamyl-tyrosyl-isoleucyl-phenyl-a lasparaginyl-lysyl-tyrosyl-glycyl-valyl-gly lvalyl-alanyl-isoleucyl-lysyl-alanyl-leucyl- alyl-prolyl-seryl-prolyl-prolyl-threonyl-ser ryl-valyl-threonyl-lysyl-glutamyl-seryl-meth hyl-seryl-arginyl-prolyl-glutamyl-seryl-aspa cyl-seryl-glycyl-tyrosyl-isoleucyl-isoleucy lasparaginyl-seryl-leucyl-arginyl-tryptoph lysyl-prolyl-valyl-tyrosyl-aspartyl-leucyl-a leucyl-arginyl-glutamyl-glycyl-cysteinyl-gl valyl-tyrosyl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-a rolyl-seryl-glutamyl-threonyl-seryl-prolyl-l aspartyl-prolyl-valyl-phenyl-alanyl-leucyl-p lyl-lysyl-isoleucyl-valyl-aspartyl-seryl-gly reonyl-isoleucyl-alanyl-tryptophyl-valyl-ly glycyl-glycyl-alanyl-prolyl-isoleucyl-threo yl-tyrosyl-lysyl-lysyl-seryl-aspartyl-aspart reonyl-seryl-isoleucyl-glutaminyl-seryl-leu osyl-threonyl-isoleucyl-seryl-glycyl-leucyl- ltyrosyl-valyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-l glycyl-alanyl-seryl-aspartyl-prolyl-seryl-as minyl-isoleucyl-alanyl-lysyl-glutamyl-argin cyl-phenyl-alanyl-aspartyl-isoleucyl-aspart lthreonyl-leucyl-isoleucyl-valyl-lysyl-alan onyl-methionyl-threonyl-valyl-prolyl-phenyl- yl-prolyl-asparaginyl-valyl-leucyl-tryptoph spartyl-leucyl-arginyl-threonyl-arginyl-ala onyl-aspartyl-seryl-arginyl-threonyl-seryl-l aginyl-alanyl-asparaginyl-arginyl-asparagi hreonyl-leucyl-threonyl-isoleucyl-glutamin alanyl-seryl-leucyl-threonyl-leucyl-valyl-va prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-threonyl-aspara yl-aspartyl-valyl-threonyl-lysyl-glutamyl-se aspartyl-valyl-prolyl-glutamyl-asparaginyl- yl-lysyl-asparaginyl-tyrosyl-histidyl-isole nyl-seryl-lysyl-lysyl-alanyl-tryptophyl-valy aginyl-cysteinyl-asparaginyl-arginyl-leucy raginyl-leucyl-glutaminyl-glutamyl-glycyl-a lanyl-arginyl-valyl-seryl-glycyl-glutamyl-as valyl-glycyl-isoleucyl-prolyl-alanyl-glutam ysyl-isoleucyl-threonyl-glutamyl-lysyl-prol cyl-glycyl-valyl-threonyl-seryl-isoleucyl-se yl-threonyl-tryptophyl-leucyl-lysyl-prolyl-g seryl-arginyl-isoleucyl-valyl-histidyl-tyro utamyl-lysyl-glycyl-glutaminyl-lysyl-aspara lanyl-valyl-alanyl-lysyl-seryl-threonyl-hist ucyl-arginyl-glutamyl-asparaginyl-seryl-glu larginyl-valyl-phenyl-alanyl-alanyl-glutamy eucyl-seryl-aspartyl-prolyl-arginyl-glutamy lisoleucyl-lysyl-glutamyl-glutaminyl-leucy cyl-aspartyl-methionyl-lysyl-asparaginyl-ph yl-valyl-tyrosyl-valyl-arginyl-alanyl-glycyl- artyl-isoleucyl-prolyl-isoleucyl-seryl-glyc threonyl-leucyl-seryl-arginyl-aspartyl-glyc nyl-methionyl-arginyl-phenyl-alanyl-asparag yl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-leucyl-threo lutamyl-seryl-valyl-threonyl-alanyl-asparty isoleucyl-threonyl-alanyl-alanyl-asparagin ysyl-alanyl-phenyl-alanyl-isoleucyl-asparag yl-arginyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-threo eryl-aspartyl-isoleucyl-threonyl-glutamyl-g ltryptophyl-glutamyl-prolyl-prolyl-lysyl-ty minyl-valyl-threonyl-asparaginyl-tyrosyl-is amyl-threonyl-seryl-threonyl-alanyl-valyl-tr lanyl-threonyl-valyl-alanyl-arginyl-threony nyl-lysyl-leucyl-threonyl-threonyl-glycyl-gl yl-alanyl-arginyl-isoleucyl-lysyl-alanyl-glu glycyl-isoleucyl-seryl-aspartyl-histidyl-is valyl-threonyl-valyl-lysyl-leucyl-prolyl-tyr lyl-prolyl-seryl-threonyl-prolyl-tryptophyl- yl-arginyl-glutamyl-seryl-isoleucyl-threony myl-prolyl-valyl-seryl-asparaginyl-glycyl-gl syl-histidyl-leucyl-glutamyl-methionyl-lysy leucyl-leucyl-tryptophyl-glutaminyl-lysyl-a leucyl-arginyl-threonyl-threonyl-histidyl-p yl-isoleucyl-seryl-alanyl-glycyl-leucyl-isol inyl-valyl-tyrosyl-alanyl-glutamyl-asparagi yl-prolyl-seryl-histidyl-prolyl-seryl-glutam spartyl-alanyl-cysteinyl-glutamyl-prolyl-pr soleucyl-threonyl-aspartyl-isoleucyl-seryl- yl-seryl-tryptophyl-glutaminyl-glutaminyl-p yl-glycyl-seryl-lysyl-isoleucyl-threonyl-gly inyl-arginyl-aspartyl-leucyl-prolyl-asparty yl-alanyl-seryl-phenyl-alanyl-threonyl-aspar glutaminyl-phenyl-alanyl-threonyl-isoleucy lasparaginyl-seryl-glutaminyl-tyrosyl-glut lanyl-alanyl-arginyl-asparaginyl-alanyl-val nyl-prolyl-seryl-glutamyl-valyl-valyl-glycyl- leucyl-aspartyl-seryl-tyrosyl-glycyl-glycyl- rolyl-leucyl-glutamyl-tyrosyl-threonyl-glut anyl-glycyl-threonyl-seryl-valyl-lysyl-leucy lycyl-lysyl-prolyl-alanyl-prolyl-threonyl-is yl-aspartyl-aspartyl-lysyl-glutamyl-leucyl-g eucyl-valyl-cysteinyl-valyl-glutamyl-aspara alanyl-seryl-isoleucyl-leucyl-isoleucyl-lys yl-asparaginyl-seryl-glycyl-cysteinyl-tyros sparaginyl-alanyl-methionyl-alanyl-seryl-al inyl-valyl-glutaminyl-isoleucyl-leucyl-aspa ycyl-glycyl-prolyl-isoleucyl-glutamyl-pheny anyl-glutamyl-lysyl-isoleucyl-threonyl-leuc yl-alanyl-aspartyl-aspartyl-glycyl-glycyl-al yrosyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-argin valyl-tryptophyl-seryl-methionyl-valyl-sery amyl-cysteinyl-isoleucyl-isoleucyl-threony eucyl-lysyl-glycyl-asparaginyl-glutamyl-tyr yl-arginyl-alanyl-valyl-asparaginyl-lysyl-ty rolyl-leucyl-glutamyl-seryl-aspartyl-seryl-v yl-phenyl-alanyl-valyl-threonyl-prolyl-glycy lutamyl-valyl-threonyl-lysyl-isoleucyl-thre hreonyl-valyl-valyl-tryptophyl-seryl-arginy lglycyl-seryl-aspartyl-isoleucyl-seryl-glyc lysyl-arginyl-aspartyl-lysyl-lysyl-seryl-leu lvalyl-leucyl-lysyl-glutamyl-threonyl-isole lutaminyl-lysyl-valyl-threonyl-glycyl-leucy partyl-tyrosyl-glutaminyl-tyrosyl-arginyl-v alanyl-alanyl-glycyl-glutaminyl-glycyl-prol ryl-glutamyl-phenyl-alanyl-tyrosyl-lysyl-ala artyl-prolyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-ala anyl-aspartyl-seryl-threonyl-lysyl-seryl-ser tophyl-seryl-lysyl-prolyl-valyl-tyrosyl-aspa eonyl-glycyl-tyrosyl-valyl-valyl-glutamyl-is myl-glutamyl-glutamyl-glutamyl-tryptophyl-t syl-glycyl-glutamyl-valyl-arginyl-threonyl-t yl-asparaginyl-leucyl-lysyl-prolyl-glycyl-va lanyl-arginyl-valyl-seryl-alanyl-valyl-aspar yl-glycyl-glutamyl-prolyl-isoleucyl-glutamy valyl-glutaminyl-alanyl-lysyl-aspartyl-isol amyl-isoleucyl-aspartyl-leucyl-aspartyl-val alyl-isoleucyl-alanyl-lysyl-alanyl-glycyl-gl eucyl-isoleucyl-prolyl-phenyl-alanyl-lysyl-g nyl-valyl-threonyl-tryptophyl-arginyl-lysyl- cyl-glycyl-seryl-aspartyl-alanyl-arginyl-tyr yl-threonyl-aspartyl-seryl-seryl-seryl-leucy minyl-valyl-threonyl-arginyl-asparaginyl-as leucyl-leucyl-threonyl-isoleucyl-glutamyl-a prolyl-lysyl-seryl-seryl-threonyl-valyl-sery nyl-prolyl-alanyl-alanyl-cysteinyl-glutamin stidyl-valyl-seryl-arginyl-glycyl-threonyl-v spartyl-prolyl-prolyl-leucyl-isoleucyl-aspa lisoleucyl-asparaginyl-tyrosyl-valyl-isole nyl-threonyl-lysyl-arginyl-threonyl-tryptop lcysteinyl-seryl-seryl-threonyl-seryl-pheny leucyl-seryl-glutamyl-lysyl-threonyl-prolyl- larginyl-valyl-leucyl-alanyl-glutamyl-aspar cyl-glycyl-glutamyl-prolyl-cysteinyl-glutam yl-lysyl-alanyl-alanyl-glutamyl-valyl-prolyl- lleucyl-seryl-methionyl-lysyl-aspartyl-sery leucyl-leucyl-seryl-tryptophyl-threonyl-lys lglycyl-glycyl-seryl-valyl-isoleucyl-threon arginyl-lysyl-glycyl-lysyl-glycyl-glutamyl-g tidyl-alanyl-glycyl-isoleucyl-seryl-lysyl-th tamyl-valyl-seryl-glutaminyl-leucyl-lysyl-gl tamyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-phenyl-ala syl-glycyl-leucyl-seryl-aspartyl-prolyl-valy ucyl-threonyl-valyl-lysyl-glutamyl-leucyl-is myl-valyl-aspartyl-leucyl-seryl-aspartyl-iso alyl-threonyl-valyl-arginyl-isoleucyl-glycy ucyl-glutamyl-leucyl-prolyl-tyrosyl-lysyl-gl eucyl-seryl-tryptophyl-leucyl-lysyl-asparty myl-seryl-glutamyl-phenyl-alanyl-valyl-argin tamyl-asparaginyl-lysyl-isoleucyl-threonyl- lalanyl-lysyl-lysyl-glutamyl-histidyl-glycy leucyl-leucyl-aspartyl-asparaginyl-alanyl-v valyl-prolyl-isoleucyl-threonyl-valyl-isole lseryl-lysyl-prolyl-lysyl-glycyl-prolyl-isol tamyl-isoleucyl-lysyl-alanyl-aspartyl-seryl- aspartyl-valyl-prolyl-glutamyl-aspartyl-asp soleucyl-threonyl-cysteinyl-tyrosyl-seryl-i lthreonyl-seryl-glutaminyl-threonyl-aspara ysteinyl-seryl-seryl-valyl-alanyl-arginyl-th lprolyl-asparaginyl-leucyl-valyl-lysyl-aspa phenyl-alanyl-arginyl-valyl-arginyl-alanyl-g cyl-valyl-seryl-glutaminyl-prolyl-leucyl-val alanyl-lysyl-histidyl-glutaminyl-phenyl-ala yl-prolyl-glycyl-lysyl-prolyl-valyl-isoleucy yl-aspartyl-glycyl-methionyl-seryl-leucyl-th lvalyl-tyrosyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl- anyl-histidyl-valyl-glutamyl-lysyl-lysyl-glu yl-leucyl-tryptophyl-glutaminyl-lysyl-valyl- ucyl-seryl-glycyl-arginyl-glutamyl-tyrosyl-a yl-glutamyl-glycyl-leucyl-aspartyl-tyrosyl-g rosyl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-seryl-ala laspartyl-prolyl-seryl-lysyl-phenyl-alanyl-t valyl-aspartyl-prolyl-prolyl-glycyl-threony rtyl-valyl-threonyl-arginyl-glutamyl-threon ophyl-asparaginyl-prolyl-prolyl-leucyl-argi oleucyl-valyl-glycyl-tyrosyl-seryl-isoleucy yl-asparaginyl-glutamyl-arginyl-tryptophyl- nyl-alanyl-threonyl-aspartyl-valyl-seryl-glu onyl-valyl-threonyl-glycyl-leucyl-seryl-prol myl-phenyl-alanyl-arginyl-isoleucyl-isoleuc yl-glycyl-threonyl-isoleucyl-seryl-prolyl-pr isoleucyl-isoleucyl-methionyl-threonyl-arg lprolyl-prolyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-phe lphenyl-alanyl-aspartyl-glycyl-leucyl-isole yl-seryl-leucyl-arginyl-isoleucyl-lysyl-alan lprolyl-valyl-prolyl-arginyl-valyl-threonyl- glycyl-valyl-glutamyl-isoleucyl-glutamyl-ly onyl-glutamyl-isoleucyl-threonyl-asparagin yl-leucyl-phenyl-alanyl-valyl-arginyl-aspart idyl-arginyl-glycyl-valyl-tyrosyl-threonyl-v lanyl-seryl-glycyl-seryl-alanyl-lysyl-alanyl- yl-glutaminyl-aspartyl-threonyl-prolyl-glyc cyl-arginyl-phenyl-alanyl-threonyl-asparagi ysyl-methionyl-threonyl-leucyl-tryptophyl-t asparaginyl-aspartyl-glycyl-cysteinyl-alan rosyl-isoleucyl-isoleucyl-glutamyl-lysyl-ar ucyl-alanyl-tryptophyl-alanyl-leucyl-isoleu utamyl-alanyl-glutaminyl-seryl-tyrosyl-thre ucyl-asparaginyl-glycyl-asparaginyl-glutam nyl-valyl-seryl-alanyl-valyl-asparaginyl-lys nyl-prolyl-leucyl-aspartyl-seryl-aspartyl-pr ucyl-glutaminyl-tyrosyl-threonyl-valyl-prol yl-prolyl-glutamyl-prolyl-seryl-asparaginyl- eryl-isoleucyl-threonyl-leucyl-threonyl-try eryl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-glutamyl-i isoleucyl-leucyl-glutamyl-arginyl-arginyl-g yl-tryptophyl-valyl-lysyl-valyl-isoleucyl-se glutamyl-threonyl-arginyl-phenyl-alanyl-lys glutamyl-glycyl-asparaginyl-glutamyl-tyros methionyl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-alan yl-seryl-glycyl-isoleucyl-seryl-arginyl-leuc tamyl-prolyl-valyl-asparaginyl-prolyl-proly yl-lysyl-valyl-threonyl-aspartyl-threonyl-se eucyl-glutamyl-tryptophyl-seryl-lysyl-proly cyl-methionyl-glutamyl-isoleucyl-isoleucyl- amyl-methionyl-cysteinyl-lysyl-threonyl-asp histidyl-lysyl-valyl-asparaginyl-alanyl-glu nyl-arginyl-tyrosyl-threonyl-valyl-threonyl- lglutamyl-glutamyl-tyrosyl-lysyl-phenyl-ala asparaginyl-glycyl-alanyl-glycyl-lysyl-glyc yl-threonyl-glycyl-threonyl-isoleucyl-lysyl- eonyl-alanyl-prolyl-glutamyl-leucyl-asparty phenyl-alanyl-lysyl-glutaminyl-threonyl-his lanyl-seryl-isoleucyl-arginyl-leucyl-phenyl- nyl-glycyl-arginyl-prolyl-threonyl-prolyl-th yl-prolyl-aspartyl-seryl-asparaginyl-leucyl- leucyl-histidyl-threonyl-threonyl-aspartyl- lthreonyl-valyl-glutamyl-asparaginyl-cyste partyl-alanyl-glycyl-lysyl-tyrosyl-threonyl- nyl-asparaginyl-seryl-glycyl-seryl-lysyl-ser onyl-valyl-lysyl-valyl-leucyl-aspartyl-threo olyl-isoleucyl-threonyl-phenyl-alanyl-lysyl- eryl-alanyl-threonyl-leucyl-methionyl-trypt yl-aspartyl-glycyl-glycyl-alanyl-arginyl-iso alyl-glutamyl-lysyl-arginyl-glutamyl-alanyl- lutaminyl-valyl-isoleucyl-seryl-glutamyl-ly yl-isoleucyl-phenyl-alanyl-lysyl-valyl-aspar lycyl-valyl-prolyl-tyrosyl-tyrosyl-phenyl-al araginyl-glutamyl-tyrosyl-glycyl-valyl-glyc ionyl-prolyl-glutamyl-prolyl-isoleucyl-valy olyl-alanyl-prolyl-prolyl-arginyl-arginyl-le nyl-seryl-lysyl-seryl-seryl-alanyl-valyl-leuc aspartyl-histidyl-aspartyl-glycyl-glycyl-se rosyl-leucyl-leucyl-glutamyl-methionyl-argi yl-leucyl-tryptophyl-valyl-glutamyl-alanyl-g lleucyl-threonyl-phenyl-alanyl-threonyl-val llysyl-threonyl-glutamyl-tyrosyl-glutamyl-p ysyl-asparaginyl-aspartyl-alanyl-glycyl-tyr myl-alanyl-phenyl-alanyl-seryl-seryl-valyl-is glutaminyl-isoleucyl-glutamyl-prolyl-threo yl-isoleucyl-threonyl-asparaginyl-glutamin ysyl-alanyl-glycyl-seryl-prolyl-phenyl-alany yl-isoleucyl-seryl-glycyl-arginyl-prolyl-ala yl-lysyl-leucyl-glutamyl-glutamyl-methionyl- spartyl-arginyl-valyl-seryl-isoleucyl-threo inyl-threonyl-threonyl-leucyl-threonyl-valy glycyl-aspartyl-seryl-glycyl-arginyl-tyrosy utamyl-asparaginyl-threonyl-alanyl-glycyl-v alyl-threonyl-valyl-valyl-valyl-isoleucyl-gl hreonyl-glycyl-prolyl-isoleucyl-glutamyl-va yl-seryl-cysteinyl-valyl-leucyl-seryl-trypto yl-glycyl-glycyl-glycyl-threonyl-glutamyl-is oleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-arginyl-glutam tryptophyl-glutaminyl-leucyl-valyl-asparag onyl-glutaminyl-isoleucyl-lysyl-valyl-threo yl-methionyl-glutamyl-tyrosyl-seryl-phenyl-a asparaginyl-arginyl-phenyl-alanyl-glycyl-va ryl-alanyl-prolyl-isoleucyl-isoleucyl-alany valyl-prolyl-prolyl-seryl-alanyl-prolyl-thre yl-histidyl-valyl-seryl-alanyl-asparaginyl-a tryptophyl-glutamyl-glutamyl-prolyl-tyrosy ysyl-isoleucyl-isoleucyl-glycyl-tyrosyl-try myl-arginyl-asparaginyl-threonyl-isoleucyl- sparaginyl-lysyl-valyl-prolyl-cysteinyl-leu syl-lysyl-valyl-threonyl-glycyl-leucyl-valyl- glutaminyl-phenyl-alanyl-arginyl-threonyl-t alanyl-glycyl-valyl-seryl-lysyl-alanyl-seryl- leucyl-methionyl-alanyl-glutaminyl-asparag glycyl-arginyl-prolyl-glutamyl-valyl-threon threonyl-valyl-seryl-leucyl-isoleucyl-trypt aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-lysyl-valyl-val utamyl-arginyl-lysyl-prolyl-valyl-seryl-glut ltryptophyl-leucyl-lysyl-cysteinyl-asparag ryl-aspartyl-asparaginyl-phenyl-alanyl-phen leucyl-seryl-glutamyl-glycyl-aspartyl-threo yl-valyl-leucyl-alanyl-lysyl-asparaginyl-ala ysyl-glycyl-seryl-glutamyl-seryl-threonyl-gl inyl-aspartyl-glutamyl-tyrosyl-alanyl-proly artyl-alanyl-arginyl-leucyl-histidyl-glycyl- larginyl-alanyl-glycyl-seryl-aspartyl-leucy yl-glycyl-glycyl-lysyl-prolyl-glutamyl-proly hreonyl-lysyl-glycyl-aspartyl-lysyl-glutamy myl-lysyl-valyl-seryl-leucyl-glutaminyl-tyro threonyl-alanyl-valyl-isoleucyl-lysyl-pheny laspartyl-seryl-glycyl-lysyl-tyrosyl-threon yl-alanyl-seryl-glycyl-threonyl-lysyl-alanyl- alyl-leucyl-aspartyl-seryl-prolyl-glycyl-pro yl-valyl-seryl-arginyl-valyl-threonyl-glutam eucyl-alanyl-tryptophyl-seryl-leucyl-prolyl- cyl-alanyl-glutamyl-isoleucyl-threonyl-hist ginyl-arginyl-glutamyl-threonyl-seryl-argin soleucyl-valyl-glutamyl-glycyl-glutamyl-cys syl-valyl-valyl-threonyl-arginyl-leucyl-isol tamyl-tyrosyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-argin llysyl-tyrosyl-glycyl-prolyl-glycyl-valyl-pr lisoleucyl-valyl-alanyl-arginyl-asparaginy prolyl-seryl-prolyl-prolyl-glycyl-isoleucyl- reonyl-glycyl-lysyl-glutamyl-histidyl-isole ptophyl-threonyl-lysyl-prolyl-glutamyl-sery tamyl-isoleucyl-seryl-asparaginyl-tyrosyl-l myl-lysyl-glutamyl-seryl-leucyl-arginyl-tryp yl-lysyl-aspartyl-tyrosyl-valyl-valyl-tyrosy valyl-threonyl-seryl-leucyl-methionyl-gluta utaminyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-threon lglycyl-asparaginyl-seryl-glutamyl-prolyl-s phenyl-alanyl-isoleucyl-seryl-cysteinyl-arg nyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-seryl-alanyl- onyl-threonyl-lysyl-histidyl-seryl-isoleucy llysyl-prolyl-methionyl-tyrosyl-aspartyl-gl valyl-glycyl-tyrosyl-valyl-leucyl-glutamyl-m rtyl-threonyl-aspartyl-glutaminyl-tryptoph yl-asparaginyl-alanyl-threonyl-isoleucyl-ar nyl-alanyl-threonyl-valyl-prolyl-aspartyl-le ysyl-tyrosyl-seryl-phenyl-alanyl-arginyl-val lysyl-glycyl-methionyl-seryl-glutamyl-tyros glutamyl-isoleucyl-glutamyl-prolyl-valyl-gl ucyl-prolyl-aspartyl-leucyl-glutamyl-leucyl- syl-threonyl-valyl-threonyl-isoleucyl-argin nyl-leucyl-methionyl-valyl-seryl-valyl-seryl- lisoleucyl-threonyl-tryptophyl-seryl-lysyl- ucyl-alanyl-seryl-arginyl-alanyl-isoleucyl-i tamyl-seryl-tyrosyl-seryl-leucyl-leucyl-isol inyl-arginyl-tyrosyl-aspartyl-alanyl-glycyl- yl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-glutaminyl-s onyl-valyl-leucyl-valyl-lysyl-valyl-tyrosyl-a steinyl-prolyl-seryl-valyl-lysyl-valyl-lysyl- ryl-valyl-threonyl-isoleucyl-threonyl-trypt lisoleucyl-aspartyl-glycyl-glycyl-alanyl-pr tyrosyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-argi inyl-alanyl-phenyl-alanyl-lysyl-threonyl-val yl-lysyl-threonyl-leucyl-tyrosyl-arginyl-iso lglycyl-threonyl-methionyl-histidyl-tyrosy yl-glutamyl-asparaginyl-isoleucyl-tyrosyl-g ysteinyl-glutamyl-threonyl-seryl-aspartyl-a alyl-prolyl-leucyl-valyl-prolyl-alanyl-lysyl- yl-threonyl-lysyl-seryl-threonyl-valyl-threo syl-prolyl-leucyl-tyrosyl-aspartyl-glycyl-gl ltyrosyl-valyl-leucyl-glutamyl-alanyl-cyste yl-arginyl-tryptophyl-methionyl-lysyl-valyl- nyl-valyl-leucyl-glutamyl-histidyl-threonyl- glutamyl-glycyl-glutamyl-glutaminyl-tyrosy arginyl-alanyl-glutaminyl-asparaginyl-glut olyl-arginyl-glutamyl-threonyl-valyl-threon laspartyl-leucyl-arginyl-valyl-leucyl-proly yl-threonyl-methionyl-prolyl-glutaminyl-lys lyl-alanyl-glycyl-arginyl-prolyl-valyl-gluta cyl-alanyl-glycyl-arginyl-prolyl-prolyl-prol alanyl-phenyl-alanyl-alanyl-glycyl-seryl-lys larginyl-valyl-threonyl-valyl-glutamyl-thre llysyl-leucyl-threonyl-isoleucyl-arginyl-gl nyl-aspartyl-threonyl-glycyl-glutamyl-tyros asparaginyl-valyl-threonyl-glycyl-threonyl- cyl-lysyl-valyl-isoleucyl-isoleucyl-leucyl-a lthreonyl-glycyl-prolyl-isoleucyl-lysyl-iso rtyl-alanyl-threonyl-seryl-isoleucyl-threon rolyl-prolyl-glutamyl-leucyl-aspartyl-glycy ltyrosyl-valyl-valyl-glutamyl-glutaminyl-ar rolyl-glycyl-tryptophyl-leucyl-prolyl-valyl- nyl-seryl-threonyl-phenyl-alanyl-lysyl-pheny lglutamyl-glycyl-asparaginyl-glutamyl-tyro nyl-alanyl-threonyl-asparaginyl-arginyl-phe tyrosyl-leucyl-glutaminyl-seryl-glutamyl-va lseryl-seryl-isoleucyl-arginyl-isoleucyl-pr nyl-leucyl-glutaminyl-isoleucyl-phenyl-alan glycyl-methionyl-threonyl-leucyl-threonyl-t laspartyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-glut leucyl-valyl-glutamyl-arginyl-lysyl-glutamy ryptophyl-valyl-arginyl-valyl-asparaginyl-l yl-threonyl-arginyl-tyrosyl-arginyl-seryl-th lycyl-leucyl-glutamyl-tyrosyl-glutamyl-hist ucyl-asparaginyl-alanyl-arginyl-glycyl-sery lseryl-lysyl-prolyl-isoleucyl-valyl-alanyl-m yl-prolyl-prolyl-glycyl-lysyl-prolyl-glutami eonyl-aspartyl-threonyl-threonyl-arginyl-th yptophyl-seryl-valyl-prolyl-glutamyl-aspart yl-threonyl-glycyl-tyrosyl-leucyl-isoleucyl- yl-aspartyl-glutaminyl-histidyl-glutamyl-tr aginyl-threonyl-threonyl-prolyl-threonyl-ly hreonyl-leucyl-threonyl-histidyl-leucyl-pro rosyl-arginyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-le lglycyl-glycyl-prolyl-glycyl-glutamyl-proly eonyl-valyl-lysyl-valyl-threonyl-glutamyl-me spartyl-tyrosyl-glutamyl-leucyl-aspartyl-gl myl-glycyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-valyl-arg eucyl-arginyl-leucyl-threonyl-isoleucyl-pro henyl-alanyl-prolyl-isoleucyl-cysteinyl-lys ycyl-glutaminyl-aspartyl-isoleucyl-seryl-ly lanyl-threonyl-seryl-glutamyl-threonyl-hist eucyl-lysyl-glutamyl-alanyl-aspartyl-arginy yrosyl-aspartyl-leucyl-valyl-leucyl-glutamy yl-lysyl-alanyl-valyl-tyrosyl-isoleucyl-lysy ryl-prolyl-asparaginyl-seryl-prolyl-glutamy spartyl-aspartyl-isoleucyl-glutaminyl-valy tryptophyl-arginyl-prolyl-prolyl-alanyl-asp rtyl-isoleucyl-leucyl-glycyl-tyrosyl-isoleu amyl-valyl-prolyl-lysyl-alanyl-alanyl-trypto lseryl-arginyl-valyl-arginyl-glycyl-threony ucyl-lysyl-glutamyl-asparaginyl-valyl-gluta yl-valyl-seryl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-g lseryl-lysyl-prolyl-leucyl-lysyl-seryl-gluta llysyl-threonyl-prolyl-leucyl-asparaginyl-p lasparaginyl-prolyl-prolyl-glutamyl-valyl-l lseryl-valyl-seryl-leucyl-seryl-tryptophyl-s tyl-glycyl-glycyl-seryl-arginyl-valyl-threon amyl-arginyl-lysyl-glutamyl-threonyl-seryl-t yl-histidyl-asparaginyl-lysyl-threonyl-glut onyl-methionyl-tyrosyl-threonyl-valyl-threo lanyl-glutamyl-tyrosyl-glutaminyl-phenyl-al glutaminyl-asparaginyl-aspartyl-valyl-glyc rolyl-alanyl-seryl-glutamyl-prolyl-valyl-val lalanyl-aspartyl-lysyl-prolyl-seryl-glutami yl-isoleucyl-leucyl-seryl-isoleucyl-seryl-ly glutaminyl-tryptophyl-glutamyl-lysyl-proly cyl-lysyl-glutamyl-isoleucyl-leucyl-glycyl-t larginyl-glutaminyl-seryl-glycyl-aspartyl-s asparaginyl-lysyl-glutamyl-arginyl-isoleuc lalanyl-threonyl-isoleucyl-glycyl-glycyl-le tamyl-tyrosyl-glutamyl-phenyl-alanyl-arginy araginyl-glutamyl-threonyl-glycyl-leucyl-se nyl-alanyl-methionyl-seryl-isoleucyl-lysyl-t yl-glutamyl-alanyl-prolyl-glycyl-isoleucyl-a partyl-valyl-threonyl-threonyl-lysyl-leucyl- lleucyl-seryl-cysteinyl-glutaminyl-isoleuc lyl-aspartyl-isoleucyl-lysyl-tryptophyl-tyr lutamyl-leucyl-isoleucyl-glutaminyl-seryl-a yl-seryl-aspartyl-glycyl-arginyl-threonyl-hi thionyl-threonyl-glutamyl-glutamyl-glutami lyl-tyrosyl-threonyl-cysteinyl-isoleucyl-al lglycyl-glutamyl-valyl-glutamyl-threonyl-se aminyl-alanyl-threonyl-prolyl-glutaminyl-ph yl-prolyl-leucyl-lysyl-glutamyl-lysyl-tyrosy lthreonyl-leucyl-arginyl-leucyl-histidyl-va rginyl-prolyl-valyl-prolyl-alanyl-methionyl- dyl-glycyl-glutaminyl-lysyl-leucyl-leucyl-gl araginyl-isoleucyl-threonyl-isoleucyl-glut idyl-tyrosyl-threonyl-histidyl-leucyl-valyl- minyl-arginyl-lysyl-threonyl-histidyl-alany inyl-leucyl-seryl-asparaginyl-valyl-phenyl-a nyl-isoleucyl-leucyl-aspartyl-valyl-glutamy olyl-aspartyl-lysyl-prolyl-threonyl-glycyl-p lalanyl-leucyl-leucyl-lysyl-asparaginyl-ser yl-lysyl-prolyl-prolyl-alanyl-aspartyl-aspar ucyl-threonyl-asparaginyl-tyrosyl-valyl-val nyl-lysyl-glutamyl-glycyl-alanyl-glutamyl-tr eryl-alanyl-isoleucyl-seryl-valyl-threonyl-t yl-asparaginyl-leucyl-threonyl-glutamyl-asp henyl-alanyl-arginyl-valyl-seryl-alanyl-glut yl-glycyl-isoleucyl-seryl-aspartyl-prolyl-le yl-isoleucyl-isoleucyl-lysyl-seryl-prolyl-ph alanyl-prolyl-glycyl-lysyl-prolyl-threonyl-i lysyl-aspartyl-seryl-cysteinyl-valyl-valyl-a nyl-seryl-aspartyl-glycyl-glycyl-alanyl-lysy tyrosyl-leucyl-glutamyl-lysyl-arginyl-gluta ysyl-tryptophyl-isoleucyl-seryl-valyl-threo larginyl-glutamyl-threonyl-valyl-phenyl-ala isoleucyl-glutamyl-glycyl-leucyl-glutamyl-t lyl-lysyl-cysteinyl-glutamyl-asparaginyl-le yl-tryptophyl-seryl-glutamyl-isoleucyl-sery lyl-lysyl-seryl-aspartyl-valyl-prolyl-isoleu enyl-alanyl-lysyl-glutamyl-glutamyl-leucyl-a alyl-arginyl-tyrosyl-glutaminyl-seryl-aspar einyl-lysyl-valyl-threonyl-glycyl-histidyl-p tryptophyl-tyrosyl-arginyl-glutaminyl-glyc anyl-aspartyl-glycyl-leucyl-lysyl-tyrosyl-ar nyl-alanyl-lysyl-glycyl-glycyl-tyrosyl-histi yl-alanyl-seryl-valyl-threonyl-aspartyl-aspa syl-glutaminyl-valyl-arginyl-alanyl-threony eryl-valyl-seryl-glycyl-threonyl-alanyl-sery olyl-alanyl-lysyl-isoleucyl-histidyl-leucyl- ycyl-methionyl-glycyl-alanyl-valyl-histidyl- lyl-valyl-seryl-isoleucyl-lysyl-isoleucyl-pr lyl-aspartyl-prolyl-valyl-isoleucyl-threony taminyl-aspartyl-leucyl-isoleucyl-aspartyl- ltyrosyl-glutaminyl-valyl-isoleucyl-valyl-t onyl-seryl-leucyl-valyl-phenyl-alanyl-prolyl- yl-lysyl-aspartyl-alanyl-glycyl-phenyl-alany syl-asparaginyl-arginyl-phenyl-alanyl-glycy reonyl-valyl-glutamyl-leucyl-aspartyl-valyl- olyl-prolyl-arginyl-glycyl-valyl-lysyl-valyl- rtyl-seryl-valyl-asparaginyl-leucyl-threony anyl-seryl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-lysy lisoleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-cysteinyl-a arginyl-tryptophyl-leucyl-arginyl-valyl-gly hreonyl-arginyl-tyrosyl-threonyl-valyl-isol lycyl-lysyl-threonyl-seryl-tyrosyl-glutamin alanyl-glutamyl-asparaginyl-lysyl-phenyl-al yl-glutamyl-prolyl-seryl-glutamyl-prolyl-thr aspartyl-lysyl-threonyl-arginyl-alanyl-meth amyl-glutamyl-valyl-aspartyl-glutamyl-threo yl-threonyl-lysyl-alanyl-seryl-histidyl-sery rosyl-glutamyl-lysyl-tyrosyl-methionyl-isol ycyl-arginyl-glycyl-glutamyl-phenyl-alanyl-g ysteinyl-valyl-glutamyl-threonyl-seryl-sery alanyl-lysyl-phenyl-alanyl-valyl-lysyl-valyl- yl-valyl-leucyl-valyl-lysyl-lysyl-glutamyl-is nyl-isoleucyl-alanyl-arginyl-histidyl-argin lleucyl-histidyl-glutamyl-seryl-phenyl-alan tamyl-leucyl-valyl-methionyl-isoleucyl-phen yl-seryl-glycyl-leucyl-aspartyl-isoleucyl-ph sparaginyl-threonyl-seryl-alanyl-phenyl-ala larginyl-glutamyl-isoleucyl-valyl-seryl-tyr teinyl-glutamyl-alanyl-leucyl-glutaminyl-ph yl-asparaginyl-isoleucyl-glycyl-histidyl-ph rolyl-glutamyl-asparaginyl-isoleucyl-isole larginyl-seryl-seryl-threonyl-isoleucyl-lys lanyl-glycyl-glutaminyl-alanyl-arginyl-glut yl-asparaginyl-phenyl-alanyl-arginyl-leucyl- lyl-glutamyl-tyrosyl-tyrosyl-alanyl-prolyl-g dyl-aspartyl-valyl-valyl-seryl-threonyl-alan yl-seryl-leucyl-glycyl-threonyl-leucyl-valyl- isoleucyl-asparaginyl-prolyl-phenyl-alanyl- inyl-glutaminyl-glutaminyl-isoleucyl-isole hionyl-asparaginyl-alanyl-glutamyl-tyrosyl- lglutamyl-alanyl-phenyl-alanyl-lysyl-glutam anyl-methionyl-aspartyl-phenyl-alanyl-valyl- yl-glutamyl-arginyl-lysyl-seryl-arginyl-meth nyl-leucyl-glutaminyl-histidyl-prolyl-trypt eucyl-glutamyl-arginyl-valyl-seryl-threonyl- eucyl-lysyl-histidyl-arginyl-arginyl-tyrosy ucyl-lysyl-lysyl-aspartyl-leucyl-asparaginy yl-arginyl-isoleucyl-seryl-cysteinyl-glycyl- utaminyl-lysyl-glycyl-valyl-seryl-valyl-alan oleucyl-glutamyl-isoleucyl-glycyl-prolyl-va thionyl-histidyl-alanyl-valyl-glycyl-glutam lysyl-tyrosyl-valyl-cysteinyl-lysyl-isoleuc lglutaminyl-seryl-threonyl-glutaminyl-valy nyl-glycyl-valyl-arginyl-glutaminyl-leucyl-g ltyrosyl-glutamyl-isoleucyl-threonyl-tyros isoleucyl-leucyl-tyrosyl-valyl-lysyl-aspart tyl-aspartyl-glycyl-threonyl-tyrosyl-arginy laspartyl-tyrosyl-glycyl-glutamyl-aspartyl- yl-phenyl-alanyl-valyl-lysyl-glycyl-valyl-arg osyl-tyrosyl-cysteinyl-arginyl-arginyl-thre yl-arginyl-arginyl-threonyl-aspartyl-threon myl-arginyl-prolyl-prolyl-glutamyl-phenyl-al yl-asparaginyl-lysyl-threonyl-alanyl-tyrosy larginyl-phenyl-alanyl-glycyl-valyl-threony yl-glutamyl-prolyl-histidyl-valyl-threonyl-t taminyl-lysyl-isoleucyl-lysyl-prolyl-glycyl- yl-tyrosyl-threonyl-phenyl-alanyl-glutamyl-s lglutaminyl-leucyl-threonyl-isoleucyl-aspa partyl-aspartyl-aspartyl-alanyl-glutamyl-ty lasparaginyl-lysyl-tyrosyl-glycyl-glutamyl- syl-leucyl-threonyl-valyl-threonyl-leucyl-hi artyl-seryl-threonyl-leucyl-arginyl-prolyl-m cyl-leucyl-alanyl-asparaginyl-alanyl-glutam glutaminyl-seryl-valyl-cysteinyl-phenyl-ala yl-glycyl-isoleucyl-prolyl-prolyl-prolyl-thr ysyl-aspartyl-glycyl-glutaminyl-prolyl-leuc lisoleucyl-glutamyl-isoleucyl-isoleucyl-hi yrosyl-tyrosyl-alanyl-leucyl-histidyl-isole olyl-glutamyl-aspartyl-threonyl-glycyl-tyro lthreonyl-asparaginyl-threonyl-alanyl-glyc inyl-alanyl-histidyl-leucyl-glutaminyl-valy llysyl-lysyl-glutaminyl-glutamyl-phenyl-ala istidyl-glutamyl-arginyl-histidyl-valyl-glu rtyl-lysyl-threonyl-leucyl-arginyl-methiony glycyl-threonyl-glutamyl-seryl-valyl-prolyl- lysyl-glutamyl-alanyl-leucyl-arginyl-glutam yl-prolyl-alanyl-valyl-seryl-threonyl-lysyl-t yl-alanyl-arginyl-leucyl-glutamyl-isoleucyl- lutamyl-arginyl-lysyl-leucyl-arginyl-methio glutamyl-prolyl-arginyl-lysyl-tyrosyl-lysyl- glutamyl-glutamyl-aspartyl-glutaminyl-argi anyl-valyl-prolyl-methionyl-seryl-aspartyl-m lysyl-isoleucyl-arginyl-aspartyl-glutaminy yl-lysyl-leucyl-aspartyl-arginyl-valyl-valyl- ginyl-isoleucyl-arginyl-leucyl-seryl-arginy alanyl-tyrosyl-valyl-methionyl-prolyl-leucy rtyl-glutaminyl-tyrosyl-arginyl-prolyl-lysy syl-leucyl-seryl-glutaminyl-aspartyl-aspart yl-prolyl-alanyl-arginyl-arginyl-arginyl-thr yl-aspartyl-phenyl-alanyl-tyrosyl-tyrosyl-ar yl-leucyl-glycyl-aspartyl-isoleucyl-seryl-as eucyl-prolyl-isoleucyl-aspartyl-aspartyl-ty nyl-threonyl-glutamyl-glutamyl-glutamyl-arg amyl-glutamyl-leucyl-glutamyl-leucyl-glycyl- rolyl-seryl-arginyl-seryl-prolyl-prolyl-hist seryl-leucyl-arginyl-tyrosyl-seryl-seryl-pro yl-valyl-glutamyl-glutamyl-threonyl-arginyl- tyrosyl-seryl-threonyl-tyrosyl-histidyl-iso amyl-alanyl-seryl-threonyl-seryl-tyrosyl-ala inyl-histidyl-alanyl-glutaminyl-alanyl-alan yl-glutaminyl-arginyl-glutaminyl-arginyl-is yl-glutamyl-aspartyl-glutamyl-glutamyl-leuc hreonyl-threonyl-glutaminyl-histidyl-leucy amyl-leucyl-aspartyl-phenyl-alanyl-methiony yl-arginyl-lysyl-lysyl-seryl-arginyl-arginyl- nyl-glutamyl-isoleucyl-threonyl-glutamyl-is syl-glutamyl-isoleucyl-seryl-lysyl-histidyl- lseryl-seryl-seryl-alanyl-seryl-arginyl-leuc lseryl-leucyl-seryl-prolyl-threonyl-tyrosyl- inyl-prolyl-valyl-seryl-glutamyl-leucyl-isol minyl-prolyl-alanyl-glutamyl-glutamyl-tyros lutamyl-arginyl-arginyl-seryl-prolyl-threon nyl-prolyl-arginyl-seryl-prolyl-seryl-prolyl- leucyl-seryl-arginyl-phenyl-alanyl-glutamyl- yl-aspartyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-seryl-ar ysyl-alanyl-alanyl-leucyl-lysyl-threonyl-glu ginyl-lysyl-tyrosyl-glutamyl-valyl-leucyl-se alanyl-threonyl-leucyl-aspartyl-histidyl-al eucyl-arginyl-methionyl-arginyl-seryl-histi lglutaminyl-asparaginyl-threonyl-arginyl-p yl-valyl-glutaminyl-seryl-lysyl-prolyl-threo yl-tyrosyl-histidyl-asparaginyl-glycyl-valy ryl-seryl-lysyl-isoleucyl-histidyl-tyrosyl-t yl-valyl-leucyl-threonyl-leucyl-glutamyl-iso yl-threonyl-aspartyl-aspartyl-seryl-glycyl-t teinyl-threonyl-asparaginyl-tyrosyl-lysyl-g osyl-alanyl-threonyl-leucyl-aspartyl-valyl-t hreonyl-threonyl-tyrosyl-alanyl-seryl-gluta glutamyl-valyl-prolyl-arginyl-seryl-valyl-ph nyl-arginyl-threonyl-glutamyl-alanyl-tyrosy lysyl-lysyl-threonyl-seryl-glutamyl-methion larginyl-glutamyl-valyl-lysyl-seryl-glutami larginyl-glutamyl-seryl-leucyl-seryl-seryl-t ryl-alanyl-glutamyl-methionyl-lysyl-seryl-al yl-seryl-leucyl-glutamyl-glutamyl-lysyl-sery cyl-lysyl-threonyl-threonyl-leucyl-alanyl-al ysyl-prolyl-arginyl-seryl-methionyl-threony seryl-alanyl-arginyl-phenyl-alanyl-seryl-cys lglutamyl-prolyl-valyl-prolyl-threonyl-valy yl-glycyl-glutaminyl-valyl-leucyl-seryl-thre minyl-valyl-threonyl-threonyl-threonyl-lysy nyl-glutamyl-isoleucyl-seryl-seryl-valyl-glu lycyl-asparaginyl-tyrosyl-seryl-valyl-valyl- yl-glycyl-lysyl-glutaminyl-glutamyl-alanyl-g reonyl-isoleucyl-glutaminyl-lysyl-alanyl-ar yl-valyl-threonyl-seryl-prolyl-prolyl-arginy larginyl-valyl-lysyl-seryl-prolyl-glutamyl-a nyl-valyl-lysyl-seryl-prolyl-glutamyl-prolyl- seryl-prolyl-threonyl-glutamyl-threonyl-lys yl-lysyl-valyl-glutaminyl-histidyl-leucyl-pr yl-isoleucyl-threonyl-glutaminyl-phenyl-ala eryl-lysyl-glutamyl-isoleucyl-alanyl-lysyl-l tamyl-seryl-seryl-valyl-leucyl-arginyl-alany yl-tyrosyl-lysyl-aspartyl-glycyl-lysyl-lysyl- lhistidyl-phenyl-alanyl-glutaminyl-phenyl-a rtyl-glycyl-threonyl-tyrosyl-glutamyl-leucy yl-leucyl-threonyl-glutamyl-seryl-aspartyl-g cysteinyl-glutamyl-isoleucyl-seryl-glycyl-g yl-threonyl-asparaginyl-leucyl-glutaminyl-p lalanyl-phenyl-alanyl-lysyl-seryl-isoleucyl- lisoleucyl-seryl-glutamyl-threonyl-lysyl-ly onyl-threonyl-glutamyl-seryl-threonyl-valyl- lprolyl-lysyl-alanyl-prolyl-glutamyl-prolyl- isoleucyl-valyl-threonyl-glycyl-leucyl-glut seryl-seryl-aspartyl-seryl-valyl-alanyl-lysy threonyl-glycyl-glutamyl-prolyl-arginyl-pro lthreonyl-lysyl-aspartyl-glycyl-lysyl-alany lycyl-lysyl-tyrosyl-lysyl-leucyl-seryl-gluta lanyl-phenyl-alanyl-leucyl-glutamyl-isoleuc onyl-seryl-aspartyl-seryl-glycyl-leucyl-tyro syl-asparaginyl-seryl-alanyl-glycyl-seryl-va cyl-threonyl-isoleucyl-lysyl-alanyl-isoleuc yl-glutaminyl-lysyl-valyl-seryl-threonyl-glu oleucyl-threonyl-prolyl-glutaminyl-lysyl-ly yl-glutamyl-isoleucyl-seryl-glutaminyl-lysy utamyl-isoleucyl-lysyl-methionyl-seryl-glut myl-lysyl-leucyl-alanyl-leucyl-lysyl-glutamy lisoleucyl-seryl-glutamyl-glutamyl-valyl-ly ryl-leucyl-glutamyl-lysyl-seryl-isoleucyl-va lthreonyl-lysyl-threonyl-seryl-glutaminyl-a nyl-threonyl-histidyl-alanyl-glutamyl-isole eonyl-glutaminyl-methionyl-seryl-isoleucyl- arginyl-leucyl-valyl-leucyl-lysyl-alanyl-asp threonyl-aspartyl-valyl-lysyl-tryptophyl-va amyl-leucyl-threonyl-asparaginyl-seryl-glut ycyl-valyl-seryl-glycyl-seryl-aspartyl-gluta llysyl-glutaminyl-alanyl-seryl-histidyl-arg leucyl-threonyl-cysteinyl-isoleucyl-seryl-l eucyl-valyl-lysyl-cysteinyl-glutaminyl-tyro llysyl-glutamyl-leucyl-seryl-aspartyl-alany eryl-glutaminyl-prolyl-arginyl-seryl-glutam glutamyl-glycyl-glutaminyl-asparaginyl-val yl-glutamyl-isoleucyl-seryl-glycyl-glutamyl- lutamyl-tryptophyl-phenyl-alanyl-lysyl-aspa ucyl-seryl-isoleucyl-seryl-seryl-asparaginy yl-arginyl-asparaginyl-valyl-tyrosyl-seryl-l ginyl-alanyl-seryl-valyl-seryl-aspartyl-sery llysyl-alanyl-lysyl-asparaginyl-phenyl-alan eryl-alanyl-threonyl-alanyl-seryl-leucyl-met lutamyl-glutamyl-prolyl-seryl-arginyl-gluta eryl-glycyl-aspartyl-threonyl-seryl-leucyl-g yl-seryl-glutaminyl-seryl-valyl-glutaminyl-m inyl-glutamyl-alanyl-seryl-phenyl-alanyl-ser eryl-alanyl-seryl-seryl-methionyl-threonyl-g anyl-seryl-methionyl-seryl-alanyl-glutaminy lutaminyl-glutamyl-seryl-phenyl-alanyl-valy ryl-phenyl-alanyl-methionyl-glycyl-isoleucy lutaminyl-leucyl-glutamyl-seryl-seryl-threo anyl-glycyl-isoleucyl-arginyl-glycyl-isoleu yl-alanyl-leucyl-prolyl-seryl-aspartyl-isole lycyl-lysyl-valyl-leucyl-threonyl-valyl-alan yl-glycyl-glutamyl-prolyl-threonyl-prolyl-gl ysteinyl-glycyl-glycyl-arginyl-lysyl-isoleu lutaminyl-glycyl-arginyl-phenyl-alanyl-hist eonyl-aspartyl-aspartyl-leucyl-threonyl-thr nyl-aspartyl-valyl-glutaminyl-lysyl-glutami lthreonyl-leucyl-seryl-leucyl-glycyl-aspara laspartyl-seryl-alanyl-threonyl-valyl-aspar inyl-seryl-isoleucine Methionyl-threonyl-threonyl-glutaminyl-ala yl-glutaminyl-prolyl-leucyl-glutaminyl-sery lseryl-threonyl-alanyl-threonyl-phenyl-alan ryl-glycyl-phenyl-alanyl-prolyl-valyl-prolyl- lanyl-arginyl-aspartyl-glycyl-glutaminyl-va nyl-leucyl-prolyl-glycyl-valyl-glutaminyl-is yl-glycyl-arginyl-alanyl-lysyl-leucyl-threon llysyl-alanyl-asparaginyl-seryl-glycyl-argi eonyl-asparaginyl-glycyl-seryl-glycyl-gluta nyl-glutamyl-leucyl-leucyl-valyl-lysyl-alany asparaginyl-phenyl-alanyl-valyl-glutaminyl- yl-threonyl-valyl-arginyl-glutaminyl-glycyl- utaminyl-valyl-arginyl-valyl-threonyl-glycy lyl-valyl-lysyl-phenyl-alanyl-tyrosyl-arginy cyl-glutaminyl-seryl-seryl-leucyl-aspartyl-p glutaminyl-glutamyl-glycyl-aspartyl-leucyl- anyl-glutamyl-alanyl-tyrosyl-prolyl-glutamy seryl-valyl-asparaginyl-alanyl-threonyl-asp yl-threonyl-seryl-threonyl-alanyl-glutamyl-l tamyl-glutamyl-glutamyl-valyl-prolyl-alanyl- eucyl-valyl-seryl-threonyl-alanyl-glutaminy glutaminyl-threonyl-arginyl-isoleucyl-glut yl-histidyl-phenyl-alanyl-aspartyl-alanyl-ar lyl-glutamyl-methionyl-valyl-isoleucyl-aspa nyl-glutaminyl-leucyl-prolyl-histidyl-lysyl- lprolyl-prolyl-lysyl-prolyl-lysyl-seryl-argi eryl-isoleucyl-alanyl-alanyl-lysyl-alanyl-gl yl-glutaminyl-seryl-prolyl-seryl-prolyl-isol lprolyl-valyl-arginyl-histidyl-valyl-arginy lyl-valyl-arginyl-seryl-valyl-seryl-prolyl-al onyl-seryl-prolyl-isoleucyl-arginyl-seryl-va thionyl-arginyl-lysyl-threonyl-glutaminyl-a yl-glycyl-prolyl-glutamyl-valyl-prolyl-proly tamyl-glycyl-tyrosyl-valyl-alanyl-seryl-sery yl-arginyl-glutamyl-threonyl-threonyl-leucy minyl-isoleucyl-arginyl-threonyl-glutamyl-g cyl-arginyl-tyrosyl-glycyl-valyl-glutaminyl- eucyl-seryl-glycyl-alanyl-alanyl-glycyl-alan seryl-alanyl-seryl-tyrosyl-alanyl-alanyl-glu lalanyl-lysyl-glutamyl-valyl-lysyl-glutamin lanyl-alanyl-valyl-alanyl-threonyl-valyl-val lalanyl-arginyl-valyl-arginyl-glutamyl-prol tamyl-glutaminyl-threonyl-alanyl-glutaminy eonyl-alanyl-valyl-histidyl-isoleucyl-gluta glutaminyl-valyl-arginyl-lysyl-glutamyl-ala threonyl-lysyl-valyl-valyl-valyl-alanyl-alan lutaminyl-glutamyl-leucyl-lysyl-seryl-argin leucyl-threonyl-threonyl-lysyl-glutaminyl-g alyl-threonyl-histidyl-glutamyl-glutaminyl- yl-glutamyl-lysyl-threonyl-phenyl-alanyl-val yl-alanyl-alanyl-lysyl-alanyl-lysyl-glutamyl- oleucyl-seryl-glutamyl-glutamyl-isoleucyl-t taminyl-valyl-threonyl-glutaminyl-glutamyl- yl-threonyl-arginyl-lysyl-threonyl-valyl-val nyl-threonyl-prolyl-lysyl-valyl-lysyl-glutam larginyl-glycyl-arginyl-glutamyl-glycyl-iso lutamyl-glutaminyl-valyl-glutaminyl-isoleu ethionyl-arginyl-lysyl-glutamyl-alanyl-glut hreonyl-isoleucyl-alanyl-valyl-alanyl-threo utaminyl-glutamyl-threonyl-isoleucyl-leucy onyl-methionyl-alanyl-threonyl-arginyl-glut utaminyl-valyl-threonyl-histidyl-glycyl-lys lalanyl-glutamyl-alanyl-valyl-alanyl-threon yl-glutaminyl-alanyl-arginyl-valyl-arginyl-g lycyl-histidyl-leucyl-glutamyl-glutamyl-ser threonyl-threonyl-leucyl-glutamyl-tyrosyl-g leucyl-seryl-alanyl-alanyl-lysyl-valyl-alany nyl-prolyl-alanyl-seryl-glutamyl-prolyl-hist llysyl-prolyl-arginyl-valyl-isoleucyl-gluta nyl-histidyl-isoleucyl-lysyl-threonyl-threo hionyl-histidyl-isoleucyl-seryl-seryl-gluta eonyl-aspartyl-leucyl-threonyl-threonyl-glu laspartyl-lysyl-arginyl-prolyl-arginyl-thre alanyl-threonyl-valyl-seryl-lysyl-isoleucyl- yl-histidyl-glycyl-tyrosyl-glutamyl-alanyl-s lisoleucyl-alanyl-threonyl-leucyl-glutamin eonyl-seryl-seryl-alanyl-glutaminyl-lysyl-is alanyl-prolyl-threonyl-valyl-lysyl-prolyl-se nyl-alanyl-glutamyl-prolyl-threonyl-prolyl-l olyl-phenyl-alanyl-alanyl-aspartyl-threonyl- eryl-glutamyl-alanyl-glycyl-valyl-glutamyl-v lyl-seryl-isoleucyl-threonyl-glycyl-threony yl-arginyl-phenyl-alanyl-glutamyl-valyl-leuc yl-lysyl-valyl-threonyl-glutamyl-threonyl-al alyl-glutamyl-isoleucyl-prolyl-valyl-threon ryl-glycyl-leucyl-lysyl-asparaginyl-valyl-th lutamyl-seryl-valyl-threonyl-leucyl-glutamy cyl-tyrosyl-prolyl-seryl-prolyl-threonyl-val lutamyl-aspartyl-tyrosyl-glutaminyl-isoleu tyl-phenyl-alanyl-glutaminyl-isoleucyl-thre yl-isoleucyl-alanyl-arginyl-leucyl-methiony yl-alanyl-alanyl-glutamyl-aspartyl-seryl-gly inyl-seryl-alanyl-valyl-asparaginyl-glutamy onyl-seryl-cysteinyl-tyrosyl-leucyl-alanyl-v tamyl-phenyl-alanyl-glutamyl-lysyl-glutamyl- glutamyl-lysyl-phenyl-alanyl-threonyl-threo yl-alanyl-valyl-glutamyl-seryl-arginyl-aspar tyl-threonyl-seryl-leucyl-threonyl-glutamyl- lglycyl-glutamyl-prolyl-alanyl-alanyl-proly yl-lysyl-prolyl-valyl-valyl-glutaminyl-lysyl- lvalyl-valyl-phenyl-alanyl-glycyl-cysteinyl- nyl-prolyl-lysyl-prolyl-histidyl-valyl-tyros lyl-prolyl-leucyl-threonyl-threonyl-glycyl-t tyrosyl-asparaginyl-lysyl-glutaminyl-threo yl-valyl-isoleucyl-seryl-methionyl-threonyl- lanyl-glycyl-glutamyl-tyrosyl-threonyl-isol syl-histidyl-glycyl-glutamyl-threonyl-seryl- lutamyl-glutamyl-alanyl-aspartyl-tyrosyl-gl yl-glutaminyl-glutaminyl-glutamyl-methiony taminyl-valyl-threonyl-alanyl-phenyl-alanyl- yl-valyl-glycyl-glutamyl-threonyl-alanyl-pro ryl-glutamyl-tyrosyl-glutamyl-lysyl-glutamy inyl-alanyl-leucyl-isoleucyl-arginyl-lysyl-l eonyl-valyl-valyl-valyl-arginyl-threonyl-tyr glutamyl-phenyl-alanyl-histidyl-isoleucyl-s yl-arginyl-leucyl-isoleucyl-lysyl-glutamyl-i ucyl-isoleucyl-lysyl-threonyl-threonyl-leuc myl-glutamyl-aspartyl-glycyl-glutamyl-gluta lisoleucyl-seryl-glutamyl-seryl-glutamyl-al lanyl-aspartyl-leucyl-arginyl-isoleucyl-lys lleucyl-glutamyl-glycyl-methionyl-glycyl-va einyl-lysyl-methionyl-seryl-glycyl-tyrosyl-p yl-tryptophyl-tyrosyl-lysyl-aspartyl-glycyl- lycyl-glutamyl-arginyl-tyrosyl-glutaminyl-m lutaminyl-aspartyl-glycyl-arginyl-alanyl-se lvalyl-leucyl-prolyl-glutamyl-aspartyl-glut lanyl-phenyl-alanyl-alanyl-seryl-asparaginy nyl-isoleucyl-cysteinyl-seryl-glycyl-lysyl-l yl-alanyl-prolyl-leucyl-glycyl-alanyl-prolyl- nyl-leucyl-glutamyl-prolyl-valyl-seryl-argin rolyl-arginyl-seryl-valyl-seryl-arginyl-sery yl-prolyl-alanyl-arginyl-methionyl-seryl-pro lalanyl-arginyl-methionyl-seryl-prolyl-alan arginyl-arginyl-leucyl-glutamyl-glutamyl-th yl-leucyl-glutamyl-arginyl-leucyl-tyrosyl-ly yl-lysyl-prolyl-valyl-seryl-phenyl-alanyl-lys yl-asparaginyl-cysteinyl-arginyl-phenyl-ala cyl-arginyl-prolyl-methionyl-prolyl-glutamy yl-alanyl-histidyl-aspartyl-glycyl-glutamin yl-aspartyl-tyrosyl-threonyl-histidyl-lysyl- artyl-glycyl-threonyl-glutaminyl-seryl-leuc yl-threonyl-prolyl-seryl-aspartyl-seryl-glyc lyl-alanyl-glutaminyl-asparaginyl-arginyl-a yl-seryl-valyl-isoleucyl-leucyl-threonyl-val yl-glutaminyl-valyl-lysyl-prolyl-methionyl-p lysyl-asparaginyl-valyl-asparaginyl-isoleu eucyl-glutamyl-methionyl-lysyl-valyl-arginy lyl-asparaginyl-prolyl-aspartyl-isoleucyl-v lseryl-aspartyl-isoleucyl-isoleucyl-valyl-p lisoleucyl-arginyl-isoleucyl-glutamyl-glyc alanyl-leucyl-lysyl-isoleucyl-aspartyl-sery yl-seryl-alanyl-tryptophyl-tyrosyl-threonyl- ginyl-lysyl-alanyl-glycyl-arginyl-aspartyl-t lvalyl-asparaginyl-valyl-glutamyl-valyl-glu yl-glutamyl-prolyl-glutamyl-arginyl-lysyl-le glycyl-threonyl-tyrosyl-arginyl-alanyl-lysy lglutamyl-leucyl-glutamyl-prolyl-leucyl-his aminyl-glutamyl-glutaminyl-tryptophyl-glut osyl-aspartyl-lysyl-glutamyl-lysyl-glutamin phenyl-alanyl-lysyl-lysyl-lysyl-leucyl-threo inyl-phenyl-alanyl-glycyl-prolyl-alanyl-hist ginyl-leucyl-threonyl-prolyl-isoleucyl-sery yl-valyl-glutamyl-tryptophyl-leucyl-histidy tamyl-alanyl-alanyl-asparaginyl-arginyl-leu inyl-glutamyl-phenyl-alanyl-glycyl-tyrosyl-c lycyl-valyl-alanyl-tyrosyl-seryl-arginyl-asp hreonyl-cysteinyl-arginyl-alanyl-threonyl-a laspartyl-histidyl-threonyl-seryl-alanyl-th rtyl-glutamyl-lysyl-seryl-leucyl-valyl-gluta lyl-glutamyl-glycyl-arginyl-lysyl-glycyl-leu yl-glutamyl-leucyl-glutamyl-arginyl-methion lleucyl-threonyl-glycyl-valyl-threonyl-thre lysyl-glutaminyl-lysyl-prolyl-aspartyl-isol yl-prolyl-valyl-arginyl-valyl-leucyl-glutamy lphenyl-alanyl-arginyl-cysteinyl-arginyl-va minyl-prolyl-lysyl-valyl-asparaginyl-trypto lutaminyl-leucyl-isoleucyl-arginyl-lysyl-se alyl-arginyl-tyrosyl-aspartyl-glycyl-isoleu leucyl-valyl-aspartyl-cysteinyl-lysyl-seryl- yl-valyl-lysyl-valyl-threonyl-alanyl-glutamy yl-isoleucyl-glutamyl-histidyl-lysyl-valyl-l yl-glutaminyl-arginyl-glutamyl-aspartyl-phe inyl-arginyl-alanyl-prolyl-glutamyl-prolyl-a tidyl-valyl-histidyl-glutamyl-prolyl-glycyl- utamyl-valyl-glutaminyl-lysyl-valyl-asparty threonyl-glutamyl-threonyl-lysyl-glutamyl-v nyl-glutamyl-arginyl-isoleucyl-threonyl-his yl-glutamyl-seryl-glutamyl-glutamyl-leucyl-a ginyl-arginyl-threonyl-glutamyl-glutamyl-gl leucyl-threonyl-alanyl-valyl-glutamyl-leucy lglutamyl-seryl-tyrosyl-glutamyl-glutamyl-l laspartyl-glutamyl-leucyl-leucyl-histidyl-t lthreonyl-glutamyl-glutamyl-glutamyl-lysyl- amyl-glycyl-lysyl-isoleucyl-threonyl-isoleu rolyl-aspartyl-lysyl-isoleucyl-glutamyl-leu lalanyl-prolyl-lysyl-isoleucyl-phenyl-alany seryl-glutaminyl-threonyl-valyl-glycyl-glut idyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-arginyl-val lyl-glutamyl-cysteinyl-glutamyl-tryptophyl- ysyl-isoleucyl-glutamyl-arginyl-seryl-aspar ltyrosyl-tryptophyl-prolyl-glutamyl-aspart leucyl-valyl-isoleucyl-arginyl-aspartyl-val yl-alanyl-seryl-isoleucyl-methionyl-valyl-ly cyl-alanyl-glycyl-glutamyl-threonyl-seryl-se leucyl-valyl-glutaminyl-alanyl-lysyl-glutam anyl-threonyl-glutaminyl-glutamyl-leucyl-gl yl-glutamyl-lysyl-aspartyl-threonyl-methion lcysteinyl-glutamyl-threonyl-seryl-glutamy ysyl-tryptophyl-tyrosyl-lysyl-aspartyl-glyc tamyl-glycyl-aspartyl-lysyl-tyrosyl-arginyl- yl-lysyl-valyl-histidyl-phenyl-alanyl-leucyl- yl-aspartyl-threonyl-seryl-aspartyl-alanyl-g lvalyl-leucyl-valyl-glutamyl-aspartyl-gluta eonyl-alanyl-lysyl-leucyl-isoleucyl-valyl-gl lphenyl-alanyl-valyl-lysyl-glutamyl-leucyl-g alyl-prolyl-glutamyl-seryl-tyrosyl-seryl-gly soleucyl-valyl-seryl-prolyl-glutamyl-aspara yptophyl-tyrosyl-histidyl-asparaginyl-aspa paraginyl-glycyl-lysyl-tyrosyl-threonyl-iso ycyl-arginyl-glutaminyl-asparaginyl-leucyl- onyl-lysyl-glutamyl-aspartyl-glutaminyl-gly valyl-isoleucyl-aspartyl-glycyl-lysyl-lysyl- llysyl-methionyl-lysyl-prolyl-arginyl-proly aminyl-glycyl-leucyl-seryl-aspartyl-glutami laspartyl-isoleucyl-valyl-glutaminyl-leucy glutamyl-seryl-valyl-glutamyl-glycyl-valyl-t yl-glutaminyl-glutamyl-valyl-glutaminyl-pro lisoleucyl-valyl-isoleucyl-aspartyl-lysyl-g yl-leucyl-isoleucyl-glutamyl-aspartyl-methi anyl-glycyl-asparaginyl-tyrosyl-seryl-pheny lleucyl-glycyl-leucyl-seryl-threonyl-seryl-g eryl-valyl-aspartyl-valyl-isoleucyl-threony raginyl-valyl-isoleucyl-glutamyl-glycyl-thr cysteinyl-lysyl-valyl-seryl-valyl-prolyl-asp yptophyl-tyrosyl-leucyl-asparaginyl-aspart rolyl-aspartyl-aspartyl-arginyl-valyl-gluta lthreonyl-lysyl-glutaminyl-arginyl-leucyl-v onyl-histidyl-alanyl-seryl-aspartyl-glutamy eucyl-valyl-glycyl-arginyl-valyl-glutamyl-th yl-leucyl-seryl-valyl-glutamyl-lysyl-isoleuc cyl-leucyl-arginyl-aspartyl-leucyl-threonyl- utaminyl-asparaginyl-valyl-valyl-phenyl-ala histidyl-seryl-glycyl-isoleucyl-aspartyl-va lalanyl-lysyl-aspartyl-lysyl-glutamyl-isole yl-lysyl-isoleucyl-glutamyl-alanyl-histidyl- cyl-threonyl-valyl-leucyl-asparaginyl-methi lutamyl-glycyl-lysyl-tyrosyl-threonyl-pheny sparaginyl-methionyl-threonyl-seryl-glycyl- lglycyl-alanyl-isoleucyl-seryl-lysyl-prolyl- eonyl-valyl-alanyl-glutamyl-seryl-glutaminy tamyl-cysteinyl-glutamyl-valyl-alanyl-aspar lglutamyl-tryptophyl-leucyl-arginyl-aspart ucyl-threonyl-asparaginyl-asparaginyl-isol tyl-glycyl-histidyl-lysyl-arginyl-arginyl-le hreonyl-lysyl-leucyl-aspartyl-aspartyl-isol yrosyl-lysyl-valyl-alanyl-threonyl-seryl-lys yl-valyl-glutamyl-alanyl-valyl-lysyl-isoleuc raginyl-leucyl-threonyl-valyl-threonyl-glut lvalyl-phenyl-alanyl-threonyl-valyl-glutamy ginyl-valyl-lysyl-glycyl-valyl-glutaminyl-tr ycyl-valyl-valyl-leucyl-glutamyl-seryl-aspar leucyl-seryl-valyl-lysyl-glycyl-threonyl-iso eucyl-lysyl-asparaginyl-cysteinyl-alanyl-is lyl-tyrosyl-glycyl-phenyl-alanyl-arginyl-leu eryl-alanyl-arginyl-leucyl-histidyl-valyl-gl oleucyl-lysyl-lysyl-prolyl-lysyl-aspartyl-va raginyl-alanyl-threonyl-valyl-alanyl-phenyl- istidyl-aspartyl-threonyl-valyl-prolyl-valy llysyl-seryl-valyl-glutamyl-isoleucyl-lysyl- inyl-leucyl-valyl-seryl-glutamyl-arginyl-lys leucyl-glutaminyl-asparaginyl-isoleucyl-se lutamyl-tyrosyl-threonyl-alanyl-valyl-valyl- inyl-lysyl-alanyl-lysyl-leucyl-phenyl-alanyl- isoleucyl-threonyl-lysyl-threonyl-methiony alyl-prolyl-glutamyl-threonyl-lysyl-threony teinyl-glutamyl-valyl-seryl-histidyl-phenyl- thionyl-tryptophyl-leucyl-lysyl-asparaginy yl-methionyl-seryl-glutamyl-lysyl-phenyl-ala yl-glycyl-lysyl-leucyl-histidyl-glutaminyl-l araginyl-threonyl-seryl-threonyl-glutamyl-a reonyl-phenyl-alanyl-valyl-cysteinyl-glycyl- eryl-alanyl-threonyl-leucyl-threonyl-valyl-t eucyl-threonyl-seryl-methionyl-leucyl-lysyl- lutamyl-glutamyl-lysyl-aspartyl-threonyl-is valyl-threonyl-valyl-asparaginyl-tyrosyl-gl syl-tryptophyl-leucyl-lysyl-asparaginyl-gly threonyl-aspartyl-lysyl-cysteinyl-glutamin lleucyl-threonyl-histidyl-seryl-leucyl-aspa alyl-histidyl-phenyl-alanyl-glycyl-aspartyl- phenyl-alanyl-valyl-alanyl-glycyl-lysyl-alan yl-leucyl-tyrosyl-valyl-glutamyl-alanyl-argi lanyl-arginyl-lysyl-histidyl-isoleucyl-lysy lutamyl-lysyl-lysyl-arginyl-alanyl-methiony myl-valyl-seryl-glutamyl-prolyl-aspartyl-iso phyl-methionyl-lysyl-aspartyl-aspartyl-glut ucyl-threonyl-aspartyl-arginyl-isoleucyl-ly lysyl-tyrosyl-valyl-histidyl-arginyl-leucyl- rginyl-methionyl-seryl-aspartyl-alanyl-glyc nyl-glycyl-glycyl-asparaginyl-valyl-seryl-th valyl-glutamyl-glycyl-arginyl-aspartyl-valy cyl-lysyl-lysyl-glutamyl-valyl-glutaminyl-va arginyl-alanyl-valyl-valyl-glutamyl-phenyl-a yl-aspartyl-aspartyl-valyl-aspartyl-alanyl-h yl-glycyl-isoleucyl-glutamyl-isoleucyl-aspa lutaminyl-glutamyl-arginyl-histidyl-lysyl-t nyl-isoleucyl-histidyl-arginyl-methionyl-ph eonyl-arginyl-glutaminyl-seryl-aspartyl-ala nyl-alanyl-valyl-alanyl-glycyl-arginyl-aspar lleucyl-tyrosyl-valyl-asparaginyl-alanyl-pr alyl-leucyl-glutaminyl-glutamyl-leucyl-glut minyl-seryl-glycyl-lysyl-prolyl-alanyl-argin nyl-isoleucyl-seryl-glycyl-arginyl-prolyl-gl yptophyl-tyrosyl-lysyl-glutamyl-glutamyl-gl ycyl-phenyl-alanyl-lysyl-cysteinyl-lysyl-phe yl-glutaminyl-glutamyl-tyrosyl-threonyl-leu nyl-phenyl-alanyl-prolyl-glutamyl-aspartyl-a einyl-glutamyl-alanyl-lysyl-asparaginyl-asp yl-threonyl-seryl-alanyl-seryl-leucyl-seryl-v lvalyl-seryl-prolyl-aspartyl-glutaminyl-glu lyl-prolyl-alanyl-isoleucyl-isoleucyl-threo reonyl-valyl-threonyl-seryl-glutamyl-glycyl- alanyl-glutaminyl-cysteinyl-arginyl-valyl-s yl-valyl-seryl-tryptophyl-tyrosyl-seryl-lysy olyl-seryl-arginyl-phenyl-alanyl-phenyl-alan lphenyl-alanyl-glutamyl-aspartyl-threonyl-t ucyl-alanyl-glutamyl-alanyl-tyrosyl-prolyl-g yl-tyrosyl-threonyl-phenyl-alanyl-valyl-alan glycyl-glutaminyl-valyl-seryl-seryl-threony glutamyl-alanyl-prolyl-glutamyl-seryl-isole oleucyl-glutamyl-glutaminyl-glutamyl-isole nyl-lysyl-glutamyl-phenyl-alanyl-seryl-seryl- lutamyl-glutamyl-glutamyl-glycyl-leucyl-his minyl-leucyl-seryl-lysyl-isoleucyl-asparagi ucyl-leucyl-seryl-glutamyl-seryl-prolyl-valy anyl-aspartyl-seryl-glutamyl-lysyl-glutamyl- phenyl-alanyl-isoleucyl-lysyl-glutamyl-valy eucyl-seryl-methionyl-glycyl-aspartyl-valyl- nyl-valyl-isoleucyl-glycyl-isoleucyl-prolyl- tryptophyl-phenyl-alanyl-phenyl-alanyl-aspa nyl-prolyl-seryl-alanyl-aspartyl-tyrosyl-lys rtyl-glycyl-aspartyl-aspartyl-histidyl-sery yl-alanyl-threonyl-lysyl-leucyl-glutamyl-asp hreonyl-cysteinyl-methionyl-alanyl-seryl-as threonyl-isoleucyl-cysteinyl-seryl-alanyl-t yl-seryl-lysyl-glycyl-glutamyl-glycyl-histid onyl-glutamyl-seryl-alanyl-valyl-alanyl-lysy yl-glycyl-prolyl-cysteinyl-prolyl-prolyl-his lleucyl-lysyl-prolyl-isoleucyl-arginyl-cyst olyl-alanyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-glutamy tamyl-prolyl-alanyl-prolyl-threonyl-valyl-th utamyl-asparaginyl-lysyl-glutaminyl-leucyl- yrosyl-threonyl-isoleucyl-isoleucyl-histid lseryl-glycyl-threonyl-phenyl-alanyl-isoleu utaminyl-arginyl-glutamyl-aspartyl-seryl-gl lysyl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-methiony ysteinyl-alanyl-alanyl-glutamyl-leucyl-leuc threonyl-aspartyl-methionyl-threonyl-aspar yl-lysyl-seryl-threonyl-prolyl-glutamyl-alan lprolyl-glutaminyl-threonyl-prolyl-leucyl-l alanyl-leucyl-aspartyl-seryl-glutamyl-gluta lphenyl-alanyl-valyl-lysyl-aspartyl-threony ucyl-isoleucyl-threonyl-glutamyl-glutamyl-a lseryl-tyrosyl-glutamyl-histidyl-isoleucyl- lleucyl-seryl-seryl-glutaminyl-leucyl-proly yl-leucyl-glutaminyl-seryl-isoleucyl-leucyl- yl-threonyl-prolyl-glutamyl-seryl-threonyl-a teinyl-isoleucyl-asparaginyl-glycyl-seryl-i nyl-prolyl-leucyl-lysyl-glutamyl-prolyl-sery eucyl-glutaminyl-isoleucyl-valyl-glutaminy alanyl-seryl-lysyl-glutamyl-glycyl-isoleucy myl-prolyl-glutamyl-threonyl-glutaminyl-ala glutamyl-lysyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-prol lglutamyl-glutaminyl-isoleucyl-asparaginy olyl-leucyl-lysyl-threonyl-leucyl-leucyl-ala raginyl-tyrosyl-prolyl-glutaminyl-seryl-ser ionyl-histidyl-seryl-tyrosyl-leucyl-threony lyl-leucyl-seryl-leucyl-lysyl-glutamyl-lysyl- sparaginyl-arginyl-glutamyl-glutaminyl-arg syl-glutaminyl-glutamyl-alanyl-glutaminyl-s lglutaminyl-seryl-leucyl-alanyl-glutamyl-gl lglutaminyl-seryl-prolyl-aspartyl-valyl-met asparaginyl-tyrosyl-glutamyl-prolyl-leucyl- yl-cysteinyl-threonyl-glutamyl-glycyl-glycy myl-seryl-alanyl-asparaginyl-prolyl-leucyl-g minyl-aspartyl-seryl-alanyl-valyl-arginyl-is eryl-leucyl-arginyl-phenyl-alanyl-prolyl-leu lglutaminyl-valyl-leucyl-leucyl-lysyl-gluta araginyl-valyl-valyl-methionyl-prolyl-proly yl-glutamyl-seryl-lysyl-arginyl-glutamyl-pro lyl-glutaminyl-glutamyl-valyl-glutaminyl-gl llysyl-glutamyl-seryl-leucyl-leucyl-seryl-gl glutaminyl-arginyl-leucyl-asparaginyl-leuc cysteinyl-arginyl-alanyl-leucyl-glutaminyl- lglutaminyl-prolyl-glycyl-leucyl-phenyl-ala inyl-asparaginyl-isoleucyl-glutamyl-lysyl-v lasparaginyl-isoleucyl-threonyl-glutaminy ucyl-methionyl-cysteinyl-methionyl-tyrosyl- seryl-valyl-threonyl-glutamyl-glutamyl-valy lglutamyl-aspartyl-valyl-aspartyl-prolyl-gl eucyl-lysyl-methionyl-glutamyl-leucyl-argin yl-isoleucyl-isoleucyl-tyrosyl-glutamyl-glu yl-threonyl-alanyl-glutamyl-glycyl-prolyl-ar lycyl-alanyl-lysyl-threonyl-seryl-leucyl-glu artyl-seryl-phenyl-alanyl-seryl-glycyl-seryl- soleucyl-threonyl-glutamyl-prolyl-glutamyl- lisoleucyl-seryl-threonyl-glutamyl-glutamy aginyl-valyl-glutaminyl-seryl-arginyl-valyl- eonyl-prolyl-valyl-threonyl-lysyl-glycyl-val spartyl-glutamyl-lysyl-glutaminyl-aspartyl- glutamyl-glutamyl-lysyl-glutamyl-glutamyl-s reonyl-glutamyl-glutamyl-valyl-alanyl-threo tamyl-alanyl-glutamyl-glycyl-glycyl-leucyl-i prolyl-methionyl-isoleucyl-histidyl-threon valyl-seryl-glutamyl-glutamyl-glycyl-aspart nyl-threonyl-seryl-isoleucyl-threonyl-aspar aginyl-tryptophyl-tyrosyl-phenyl-alanyl-glu lyl-seryl-aspartyl-glutamyl-lysyl-phenyl-ala partyl-glutaminyl-asparaginyl-threonyl-tyr artyl-lysyl-valyl-asparaginyl-threonyl-glut lglutamyl-tyrosyl-valyl-cysteinyl-glutamyl- lglycyl-lysyl-threonyl-alanyl-threonyl-sery llysyl-arginyl-alanyl-alanyl-prolyl-valyl-is utamyl-prolyl-leucyl-glutamyl-valyl-alanyl-l lphenyl-alanyl-threonyl-cysteinyl-glutamyl- lasparaginyl-valyl-arginyl-phenyl-alanyl-gl alanyl-glycyl-arginyl-glutamyl-isoleucyl-ty einyl-seryl-isoleucyl-arginyl-seryl-seryl-ly glutamyl-isoleucyl-leucyl-arginyl-threonyl- yl-glycyl-glutamyl-tyrosyl-threonyl-cystein yl-tyrosyl-glycyl-seryl-valyl-seryl-cysteiny yl-valyl-threonyl-valyl-prolyl-glycyl-glycyl- leucyl-leucyl-prolyl-glutamyl-arginyl-lysyl- utamyl-valyl-valyl-leucyl-lysyl-seryl-valyl-l myl-glutamyl-glutamyl-glutamyl-prolyl-lysyl- glutamyl-lysyl-valyl-lysyl-lysyl-prolyl-alan olyl-prolyl-lysyl-prolyl-valyl-glutamyl-glut lvalyl-threonyl-lysyl-arginyl-glutamyl-argi yl-threonyl-lysyl-valyl-prolyl-glutamyl-isol yl-leucyl-prolyl-alanyl-prolyl-glutamyl-prol nyl-glutamyl-valyl-lysyl-threonyl-isoleucyl- lprolyl-glutamyl-prolyl-threonyl-prolyl-iso yl-valyl-prolyl-valyl-valyl-glycyl-lysyl-lysy lyl-lysyl-glutamyl-glutamyl-alanyl-alanyl-ly lysyl-glycyl-valyl-prolyl-lysyl-lysyl-threon lalanyl-glutamyl-arginyl-arginyl-lysyl-leuc cyl-glutamyl-lysyl-prolyl-prolyl-aspartyl-gl nyl-tyrosyl-glutaminyl-leucyl-lysyl-alanyl-v lyl-lysyl-glutamyl-isoleucyl-lysyl-aspartyl- tamyl-seryl-glutamyl-phenyl-alanyl-valyl-gly lanyl-glutamyl-cysteinyl-leucyl-valyl-seryl- hreonyl-threonyl-tryptophyl-methionyl-lysy eucyl-arginyl-glutamyl-seryl-prolyl-lysyl-hi lanyl-aspartyl-glycyl-lysyl-aspartyl-arginy cyl-aspartyl-valyl-glutaminyl-leucyl-seryl-a hreonyl-cysteinyl-valyl-leucyl-arginyl-leuc yl-threonyl-seryl-threonyl-alanyl-lysyl-leuc rolyl-valyl-arginyl-phenyl-alanyl-valyl-lysy amyl-valyl-threonyl-valyl-valyl-lysyl-glycyl- seryl-cysteinyl-glutamyl-leucyl-asparaginy alyl-tryptophyl-arginyl-lysyl-aspartyl-glyc ysyl-prolyl-glycyl-arginyl-isoleucyl-valyl-p yl-methionyl-arginyl-alanyl-leucyl-threonyl- spartyl-aspartyl-threonyl-aspartyl-alanyl-g reonyl-valyl-glutamyl-asparaginyl-alanyl-as ysteinyl-seryl-seryl-cysteinyl-valyl-lysyl-v nyl-aspartyl-tryptophyl-leucyl-valyl-lysyl-p inyl-histidyl-valyl-lysyl-prolyl-lysyl-glycy lalanyl-cysteinyl-aspartyl-isoleucyl-alany inyl-isoleucyl-lysyl-tryptophyl-phenyl-alan lisoleucyl-prolyl-alanyl-glutamyl-prolyl-as myl-isoleucyl-leucyl-arginyl-aspartyl-glycy ucyl-lysyl-isoleucyl-lysyl-asparaginyl-alan oleucyl-alanyl-glutamyl-tyrosyl-alanyl-valy yl-arginyl-tyrosyl-prolyl-alanyl-lysyl-leucy lglutamyl-valyl-glutamyl-leucyl-leucyl-lysy yl-threonyl-isoleucyl-tyrosyl-glutamyl-lysy yl-aspartyl-alanyl-glutamyl-isoleucyl-seryl- yl-glycyl-glutaminyl-tryptophyl-lysyl-leucy inyl-prolyl-seryl-prolyl-threonyl-cysteinyl- lglycyl-glycyl-lysyl-arginyl-phenyl-alanyl-l yl-lysyl-leucyl-aspartyl-glutaminyl-alanyl-g aminyl-alanyl-leucyl-asparaginyl-alanyl-iso yl-leucyl-threonyl-valyl-lysyl-glutamyl-isol anyl-alanyl-valyl-prolyl-leucyl-lysyl-aspart rginyl-arginyl-glutaminyl-alanyl-arginyl-ph cyl-threonyl-arginyl-glutamyl-alanyl-aspara ysyl-glycyl-prolyl-aspartyl-isoleucyl-isole nyl-alanyl-aspartyl-isoleucyl-isoleucyl-ala isoleucyl-leucyl-valyl-isoleucyl-asparagin yl-aspartyl-aspartyl-glutamyl-glycyl-valyl-t utamyl-glycyl-lysyl-lysyl-threonyl-seryl-ala reonyl-glycyl-isoleucyl-arginyl-leucyl-lysy ucyl-glutamyl-aspartyl-glutaminyl-threonyl- eonyl-alanyl-threonyl-phenyl-alanyl-valyl-cy lutamyl-lysyl-methionyl-histidyl-valyl-valy inyl-aspartyl-alanyl-lysyl-leucyl-histidyl-t cyl-isoleucyl-seryl-seryl-glutamyl-glycyl-ly myl-methionyl-lysyl-glutamyl-valyl-threonyl- lglutaminyl-isoleucyl-lysyl-alanyl-glutami yl-threonyl-alanyl-glutaminyl-leucyl-lysyl-v lyl-tyrosyl-phenyl-alanyl-threonyl-valyl-lys yl-alanyl-valyl-glutamyl-lysyl-aspartyl-glut teinyl-glutamyl-valyl-seryl-lysyl-aspartyl-v lalanyl-lysyl-aspartyl-glycyl-glutamyl-glut lysyl-tyrosyl-seryl-isoleucyl-lysyl-alanyl-a oleucyl-leucyl-lysyl-isoleucyl-lysyl-lysyl-a yl-glycyl-glutamyl-tyrosyl-valyl-cysteinyl-a tyl-lysyl-threonyl-lysyl-alanyl-asparaginyl- inyl-leucyl-isoleucyl-glutamyl-valyl-glutam yl-glutamyl-valyl-phenyl-alanyl-valyl-glycyl- lalanyl-glutamyl-isoleucyl-glutamyl-leucyl- tidyl-glycyl-glutaminyl-tryptophyl-lysyl-le yl-threonyl-alanyl-seryl-prolyl-aspartyl-cys tamyl-aspartyl-glycyl-lysyl-lysyl-histidyl-i yl-asparaginyl-cysteinyl-glutaminyl-leucyl- yl-valyl-seryl-phenyl-alanyl-glutaminyl-alan alanyl-alanyl-asparaginyl-leucyl-lysyl-valy leucyl-phenyl-alanyl-isoleucyl-threonyl-pro yl-phenyl-alanyl-glutamyl-lysyl-aspartyl-glu lcysteinyl-glutamyl-valyl-seryl-arginyl-glu larginyl-tryptophyl-leucyl-lysyl-glycyl-thr eonyl-glycyl-aspartyl-aspartyl-arginyl-phen laspartyl-glycyl-threonyl-lysyl-histidyl-se lalanyl-alanyl-phenyl-alanyl-glutamyl-aspar nyl-phenyl-alanyl-glutamyl-alanyl-glutamyl-a ycyl-lysyl-leucyl-isoleucyl-isoleucyl-gluta lphenyl-alanyl-leucyl-threonyl-prolyl-leucy syl-glutamyl-lysyl-glutamyl-seryl-alanyl-val leucyl-seryl-histidyl-aspartyl-asparaginyl- lphenyl-alanyl-lysyl-asparaginyl-aspartyl-g nyl-threonyl-arginyl-seryl-valyl-seryl-methi llysyl-threonyl-histidyl-seryl-isoleucyl-th yl-seryl-isoleucyl-aspartyl-aspartyl-threon lyl-glutamyl-alanyl-methionyl-glycyl-methio cyl-threonyl-valyl-leucyl-glutamyl-glycyl-as onyl-glycyl-lysyl-leucyl-glutaminyl-asparty lysyl-aspartyl-glutamyl-valyl-isoleucyl-leu ucyl-seryl-lysyl-alanyl-aspartyl-alanyl-prol ysyl-aspartyl-glycyl-lysyl-glutamyl-isoleuc lanyl-valyl-isoleucyl-lysyl-threonyl-aspart eucyl-isoleucyl-leucyl-lysyl-lysyl-alanyl-le yl-glutaminyl-tyrosyl-threonyl-cysteinyl-as yl-lysyl-threonyl-seryl-glycyl-lysyl-leucyl-a inyl-glutamyl-isoleucyl-lysyl-leucyl-valyl-a lglutamyl-valyl-methionyl-glutamyl-threony lalanyl-glutamyl-threonyl-glutamyl-isoleuc eucyl-histidyl-alanyl-asparaginyl-tryptoph nyl-leucyl-leucyl-glutaminyl-threonyl-proly lysyl-glutamyl-glutamyl-glycyl-lysyl-isoleu stidyl-asparaginyl-cysteinyl-arginyl-leucy ycyl-valyl-aspartyl-phenyl-alanyl-glutaminy eryl-seryl-alanyl-histidyl-leucyl-arginyl-va glycyl-leucyl-leucyl-arginyl-prolyl-leucyl-l nyl-alanyl-glycyl-glutamyl-threonyl-alanyl-t lglutamyl-leucyl-seryl-tyrosyl-glutamyl-asp yptophyl-tyrosyl-leucyl-lysyl-glycyl-lysyl-l yl-lysyl-valyl-valyl-prolyl-arginyl-seryl-glu yl-leucyl-threonyl-leucyl-arginyl-aspartyl-v yl-glycyl-glutamyl-valyl-glutaminyl-leucyl-t nyl-lysyl-threonyl-histidyl-alanyl-asparagi amyl-prolyl-prolyl-valyl-glutamyl-phenyl-ala laspartyl-glutaminyl-threonyl-valyl-glutam lvalyl-leucyl-glutamyl-cysteinyl-glutamyl-v alanyl-lysyl-valyl-lysyl-tryptophyl-phenyl-a glutamyl-isoleucyl-leucyl-lysyl-seryl-lysyl- lanyl-aspartyl-glycyl-arginyl-valyl-arginyl- partyl-cysteinyl-threonyl-prolyl-glutamyl-a lthreonyl-cysteinyl-aspartyl-alanyl-lysyl-a yl-cysteinyl-asparaginyl-leucyl-asparaginy lglutamyl-phenyl-alanyl-leucyl-arginyl-prol minyl-valyl-arginyl-glutamyl-lysyl-glutamyl- lutamyl-cysteinyl-glutamyl-leucyl-seryl-arg alyl-lysyl-tryptophyl-phenyl-alanyl-lysyl-as lysyl-lysyl-glycyl-lysyl-lysyl-tyrosyl-aspar yl-alanyl-valyl-arginyl-isoleucyl-leucyl-val lleucyl-leucyl-aspartyl-aspartyl-glutamyl-a lutamyl-valyl-arginyl-threonyl-alanyl-argin lthreonyl-valyl-leucyl-glutamyl-glutamyl-gl yl-lysyl-asparaginyl-leucyl-alanyl-asparagi myl-threonyl-aspartyl-threonyl-isoleucyl-ly lseryl-lysyl-prolyl-glycyl-alanyl-glutamyl-v glycyl-aspartyl-glutamyl-glutamyl-isoleucy inyl-tyrosyl-glutamyl-isoleucyl-leucyl-thre yl-isoleucyl-leucyl-valyl-isoleucyl-glutami lutamyl-aspartyl-alanyl-glycyl-asparaginyl- eucyl-prolyl-seryl-seryl-arginyl-threonyl-as tidyl-glutamyl-leucyl-alanyl-alanyl-glutamy lyl-glutaminyl-asparaginyl-leucyl-glutamyl- yl-lysyl-alanyl-glutamyl-phenyl-alanyl-valyl- utamyl-seryl-phenyl-alanyl-prolyl-valyl-glut laspartyl-lysyl-threonyl-leucyl-glutamyl-se yl-valyl-isoleucyl-alanyl-aspartyl-glycyl-ly llysyl-aspartyl-alanyl-threonyl-leucyl-glut yl-tyrosyl-valyl-valyl-methionyl-valyl-glycy nyl-histidyl-leucyl-threonyl-valyl-isoleucy lvalyl-valyl-prolyl-leucyl-lysyl-aspartyl-th aminyl-glutaminyl-glutamyl-valyl-valyl-phen lvalyl-asparaginyl-threonyl-glutamyl-glycy enyl-alanyl-arginyl-asparaginyl-glutamyl-gl partyl-seryl-seryl-lysyl-tyrosyl-isoleucyl-i yl-leucyl-valyl-tyrosyl-threonyl-leucyl-argi stidyl-leucyl-aspartyl-aspartyl-glutaminyl- valyl-seryl-leucyl-threonyl-asparaginyl-his yl-valyl-lysyl-seryl-alanyl-alanyl-asparagin myl-glutamyl-aspartyl-leucyl-arginyl-isoleu partyl-isoleucyl-glutamyl-threonyl-methion nyl-phenyl-alanyl-tryptophyl-cysteinyl-lysy aginyl-valyl-threonyl-leucyl-lysyl-tryptoph tamyl-glutamyl-valyl-prolyl-phenyl-alanyl-as yrosyl-arginyl-valyl-aspartyl-lysyl-tyrosyl- lisoleucyl-lysyl-aspartyl-cysteinyl-glycyl- lycyl-glutamyl-tyrosyl-isoleucyl-valyl-thre ysyl-seryl-valyl-alanyl-glutamyl-leucyl-leuc rolyl-threonyl-glutamyl-phenyl-alanyl-valyl- tyl-glutaminyl-threonyl-valyl-threonyl-glut nyl-valyl-phenyl-alanyl-seryl-cysteinyl-glut yl-alanyl-asparaginyl-valyl-lysyl-tryptophy inyl-glutamyl-isoleucyl-lysyl-glutamyl-glyc lglutamyl-lysyl-aspartyl-glycyl-seryl-isole soleucyl-lysyl-aspartyl-cysteinyl-arginyl-l nyl-glutamyl-tyrosyl-alanyl-cysteinyl-glycy eryl-arginyl-alanyl-arginyl-leucyl-phenyl-al rolyl-valyl-glutamyl-isoleucyl-isoleucyl-ar isoleucyl-leucyl-glutamyl-alanyl-prolyl-gly anyl-leucyl-alanyl-glutamyl-leucyl-asparagi alyl-glutaminyl-tryptophyl-leucyl-arginyl-a valyl-valyl-glutaminyl-glycyl-aspartyl-lysy yl-seryl-glutamyl-glycyl-lysyl-isoleucyl-his yl-cysteinyl-aspartyl-isoleucyl-lysyl-proly tamyl-tyrosyl-arginyl-phenyl-alanyl-isoleuc lanyl-arginyl-alanyl-lysyl-leucyl-glutamyl-l soleucyl-lysyl-threonyl-alanyl-aspartyl-glu rtyl-valyl-glycyl-lysyl-prolyl-leucyl-threon spartyl-alanyl-tyrosyl-prolyl-lysyl-alanyl-g yl-alanyl-lysyl-glutamyl-asparaginyl-glutam eonyl-isoleucyl-aspartyl-threonyl-threonyl- yl-phenyl-alanyl-arginyl-isoleucyl-leucyl-gl llysyl-glycyl-arginyl-tyrosyl-lysyl-isoleuc ysyl-histidyl-glycyl-lysyl-alanyl-glutamyl-g yl-leucyl-lysyl-valyl-isoleucyl-aspartyl-val araginyl-leucyl-glutamyl-valyl-threonyl-glu ycyl-glutamyl-valyl-seryl-leucyl-alanyl-tryp hreonyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-lysyl-i valyl-glutamyl-arginyl-arginyl-aspartyl-iso tophyl-valyl-leucyl-alanyl-threonyl-asparty lglutamyl-phenyl-alanyl-threonyl-valyl-thre yl-glycyl-valyl-glutamyl-tyrosyl-leucyl-phen nyl-asparaginyl-arginyl-valyl-glycyl-threon threonyl-aspartyl-asparaginyl-prolyl-valyl- syl-aspartyl-valyl-prolyl-glycyl-prolyl-prol leucyl-threonyl-aspartyl-valyl-asparaginyl- leucyl-threonyl-tryptophyl-glutamyl-prolyl- glycyl-alanyl-glutamyl-isoleucyl-threonyl-a amyl-leucyl-arginyl-aspartyl-lysyl-threonyl- rtyl-threonyl-alanyl-methionyl-threonyl-val yl-seryl-alanyl-threonyl-valyl-threonyl-aspa nyl-glutamyl-tyrosyl-seryl-phenyl-alanyl-arg araginyl-arginyl-isoleucyl-glycyl-valyl-gly onyl-prolyl-phenyl-alanyl-valyl-lysyl-valyl-a larginyl-prolyl-seryl-prolyl-prolyl-valyl-as partyl-glutaminyl-threonyl-glutaminyl-sery ptophyl-glutamyl-prolyl-prolyl-leucyl-lysyl- eucyl-leucyl-glycyl-tyrosyl-isoleucyl-isole lglutamyl-glycyl-lysyl-aspartyl-asparaginy lasparaginyl-methionyl-lysyl-leucyl-valyl-p ysyl-valyl-threonyl-glycyl-leucyl-glutamyl-l ucyl-tyrosyl-arginyl-valyl-seryl-alanyl-glut yl-seryl-aspartyl-prolyl-seryl-glutamyl-isol yl-alanyl-aspartyl-aspartyl-alanyl-phenyl-al ionyl-aspartyl-leucyl-seryl-alanyl-phenyl-al yl-valyl-isoleucyl-valyl-prolyl-asparaginyl- cyl-valyl-prolyl-seryl-threonyl-glycyl-tyros threonyl-tryptophyl-cysteinyl-phenyl-alany amyl-threonyl-glycyl-aspartyl-arginyl-valyl- ryl-alanyl-tyrosyl-alanyl-glutamyl-leucyl-va larginyl-seryl-aspartyl-lysyl-glycyl-isoleu glutamyl-asparaginyl-arginyl-valyl-lysyl-th soleucyl-aspartyl-valyl-asparaginyl-valyl-i nyl-prolyl-lysyl-glutamyl-leucyl-lysyl-pheny nyl-lysyl-aspartyl-seryl-valyl-histidyl-leuc rolyl-aspartyl-aspartyl-aspartyl-glycyl-gly yrosyl-valyl-valyl-glutamyl-lysyl-arginyl-gl ltryptophyl-threonyl-lysyl-valyl-methionyl- partyl-leucyl-glutamyl-phenyl-alanyl-threon taminyl-glycyl-lysyl-glutamyl-tyrosyl-leucy nyl-arginyl-asparaginyl-lysyl-cysteinyl-gly tyrosyl-valyl-aspartyl-glutamyl-prolyl-valy rolyl-alanyl-threonyl-valyl-prolyl-aspartyl- llysyl-tryptophyl-arginyl-aspartyl-arginyl- ucyl-phenyl-alanyl-leucyl-threonyl-tryptoph nyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-arginyl-iso lyl-glutamyl-arginyl-cysteinyl-prolyl-argin lvalyl-alanyl-cysteinyl-glycyl-glutamyl-pro methionyl-glutamyl-valyl-threonyl-glycyl-le tophyl-tyrosyl-alanyl-tyrosyl-arginyl-valyl- yl-glutaminyl-glycyl-alanyl-seryl-lysyl-prol lglutamyl-isoleucyl-glutaminyl-alanyl-valy alanyl-prolyl-glutamyl-isoleucyl-phenyl-ala ucyl-alanyl-glycyl-leucyl-threonyl-valyl-lys lglutamyl-leucyl-prolyl-alanyl-threonyl-val prolyl-lysyl-isoleucyl-threonyl-tryptophyl- lisoleucyl-leucyl-lysyl-glutaminyl-asparty ucyl-glutamyl-asparaginyl-valyl-prolyl-lysy leucyl-valyl-aspartyl-seryl-lysyl-arginyl-se rosyl-isoleucyl-isoleucyl-glutamyl-alanyl-v arginyl-alanyl-threonyl-alanyl-valyl-valyl-g spartyl-lysyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-al ucyl-threonyl-aspartyl-valyl-threonyl-aspar eucyl-threonyl-tryptophyl-asparaginyl-prol yl-glycyl-seryl-lysyl-isoleucyl-threonyl-asp ginyl-arginyl-alanyl-threonyl-aspartyl-sery yl-leucyl-seryl-seryl-threonyl-valyl-lysyl-as yl-lysyl-alanyl-threonyl-lysyl-leucyl-isoleu rosyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl- ionyl-tyrosyl-glycyl-alanyl-glycyl-glutamyl- lyl-isoleucyl-threonyl-alanyl-lysyl-tyrosyl- lprolyl-glycyl-prolyl-prolyl-threonyl-argin isoleucyl-threonyl-lysyl-aspartyl-alanyl-va cysteinyl-glutamyl-prolyl-aspartyl-asparty leucyl-threonyl-glycyl-tyrosyl-tryptophyl-v olyl-aspartyl-threonyl-aspartyl-lysyl-trypt yl-lysyl-methionyl-prolyl-valyl-lysyl-aspart yl-lysyl-glycyl-leucyl-threonyl-asparaginyl- alanyl-arginyl-valyl-leucyl-alanyl-glutamyl- glycyl-lysyl-prolyl-seryl-lysyl-seryl-threon eucyl-lysyl-aspartyl-prolyl-isoleucyl-aspar yl-glycyl-lysyl-prolyl-threonyl-valyl-lysyl-a lvalyl-arginyl-leucyl-asparaginyl-tryptoph yl-aspartyl-glycyl-glycyl-alanyl-lysyl-isole cyl-glutamyl-methionyl-leucyl-lysyl-threony tophyl-valyl-arginyl-valyl-alanyl-glutamyl-g taminyl-histidyl-leucyl-leucyl-prolyl-glycy minyl-glutamyl-tyrosyl-seryl-phenyl-alanyl-a ginyl-lysyl-alanyl-glycyl-glutamyl-seryl-glu aspartyl-prolyl-valyl-leucyl-cysteinyl-argi prolyl-seryl-prolyl-prolyl-arginyl-tryptoph aginyl-isoleucyl-threonyl-lysyl-asparaginy ryptophyl-threonyl-valyl-prolyl-glutamyl-ly soleucyl-threonyl-asparaginyl-tyrosyl-isol tyl-valyl-arginyl-arginyl-lysyl-glycyl-trypt lthreonyl-threonyl-valyl-lysyl-aspartyl-thr eonyl-prolyl-leucyl-threonyl-glutamyl-glycy larginyl-valyl-alanyl-alanyl-glutamyl-aspar yl-seryl-aspartyl-tyrosyl-threonyl-glutamyl- leucyl-alanyl-lysyl-aspartyl-threonyl-pheny prolyl-prolyl-tyrosyl-alanyl-leucyl-alanyl-v arginyl-histidyl-valyl-aspartyl-leucyl-lysy lasparaginyl-aspartyl-glycyl-glycyl-arginy rosyl-valyl-isoleucyl-glutamyl-lysyl-lysyl-g rginyl-tryptophyl-valyl-lysyl-alanyl-glycyl- rtyl-cysteinyl-asparaginyl-phenyl-alanyl-ar eucyl-glutamyl-glycyl-threonyl-glutamyl-val alyl-arginyl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-gl yl-prolyl-seryl-glutamyl-prolyl-threonyl-glu lutamyl-aspartyl-prolyl-threonyl-seryl-prol rtyl-leucyl-histidyl-valyl-threonyl-asparty oleucyl-alanyl-isoleucyl-alanyl-tryptophyl- aginyl-glycyl-glycyl-seryl-prolyl-isoleucyl- glutamyl-methionyl-cysteinyl-prolyl-valyl-g lmethionyl-arginyl-valyl-asparaginyl-seryl- leucyl-lysyl-phenyl-alanyl-lysyl-valyl-gluta partyl-lysyl-glutamyl-tyrosyl-valyl-leucyl-a ginyl-alanyl-isoleucyl-glycyl-valyl-seryl-gl eryl-glutamyl-asparaginyl-valyl-valyl-alany yl-lysyl-prolyl-threonyl-isoleucyl-aspartyl- tyl-isoleucyl-isoleucyl-valyl-isoleucyl-glu isoleucyl-prolyl-valyl-prolyl-phenyl-alanyl- threonyl-valyl-seryl-tryptophyl-histidyl-ly lysyl-alanyl-seryl-aspartyl-arginyl-leucyl-t artyl-histidyl-isoleucyl-seryl-alanyl-histi ryl-valyl-arginyl-alanyl-aspartyl-alanyl-gly lthreonyl-leucyl-glutamyl-asparaginyl-lysy nyl-seryl-isoleucyl-asparaginyl-valyl-lysyl- cyl-prolyl-cysteinyl-lysyl-aspartyl-isoleuc threonyl-lysyl-seryl-seryl-cysteinyl-lysyl-l yl-prolyl-glutamyl-phenyl-alanyl-aspartyl-gl ucyl-histidyl-tyrosyl-valyl-leucyl-glutamyl- rginyl-arginyl-threonyl-tyrosyl-isoleucyl-p myl-asparaginyl-lysyl-leucyl-seryl-tryptoph soleucyl-prolyl-asparaginyl-glycyl-glutamy inyl-valyl-lysyl-alanyl-valyl-asparaginyl-ly yrosyl-isoleucyl-glutamyl-leucyl-lysyl-aspa utaminyl-aspartyl-prolyl-lysyl-glutaminyl-p laspartyl-valyl-glutamyl-valyl-histidyl-asp lalanyl-methionyl-threonyl-isoleucyl-threo ltyrosyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-lysyl- eucyl-isoleucyl-glutamyl-lysyl-isoleucyl-al nyl-tryptophyl-lysyl-arginyl-cysteinyl-aspa rolyl-isoleucyl-leucyl-threonyl-tyrosyl-thr lglutamyl-glycyl-lysyl-glutamyl-tyrosyl-glu nyl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-alanyl-alan lseryl-arginyl-alanyl-threonyl-prolyl-proly olyl-isoleucyl-aspartyl-alanyl-prolyl-lysyl- seryl-leucyl-glutamyl-valyl-lysyl-arginyl-gl leucyl-aspartyl-alanyl-seryl-isoleucyl-sery onyl-isoleucyl-threonyl-tryptophyl-isoleuc alyl-isoleucyl-valyl-prolyl-glutamyl-glutam lanyl-prolyl-leucyl-valyl-arginyl-arginyl-ar inyl-glutamyl-glutamyl-glutamyl-prolyl-phen onyl-glutaminyl-arginyl-leucyl-seryl-isoleu yl-glycyl-glutamyl-seryl-glutaminyl-leucyl-a yl-arginyl-prolyl-aspartyl-histidyl-glycyl-l valyl-glutamyl-asparaginyl-aspartyl-histid rolyl-cysteinyl-threonyl-valyl-seryl-valyl-l olyl-prolyl-isoleucyl-asparaginyl-phenyl-al yl-isoleucyl-arginyl-lysyl-threonyl-seryl-va utamyl-prolyl-prolyl-leucyl-aspartyl-aspart lisoleucyl-asparaginyl-tyrosyl-threonyl-le threonyl-lysyl-prolyl-aspartyl-seryl-glutam onyl-seryl-threonyl-leucyl-arginyl-histidyl- onyl-lysyl-leucyl-isoleucyl-glutamyl-glycyl- nyl-arginyl-valyl-arginyl-alanyl-glutamyl-as rolyl-glycyl-prolyl-prolyl-cysteinyl-valyl-s yl-aspartyl-prolyl-phenyl-alanyl-glycyl-prol llysyl-prolyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-aspa ryl-methionyl-leucyl-valyl-lysyl-tryptophyl- tyl-asparaginyl-glycyl-seryl-prolyl-isoleuc yl-glutamyl-lysyl-arginyl-glutamyl-valyl-asp phyl-seryl-arginyl-valyl-asparaginyl-lysyl-s ucyl-lysyl-alanyl-asparaginyl-valyl-asparty ucyl-threonyl-tyrosyl-valyl-phenyl-alanyl-ar paraginyl-alanyl-alanyl-glycyl-prolyl-glycy seryl-aspartyl-prolyl-lysyl-threonyl-alanyl- lprolyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-isoleuc lthreonyl-seryl-seryl-threonyl-threonyl-iso hyl-glutamyl-prolyl-prolyl-alanyl-phenyl-ala tamyl-isoleucyl-valyl-glycyl-tyrosyl-phenyl- eucyl-valyl-glycyl-threonyl-asparaginyl-lys reonyl-glutamyl-lysyl-methionyl-isoleucyl-l reonyl-valyl-lysyl-glutamyl-isoleucyl-argin yl-lysyl-leucyl-arginyl-valyl-seryl-alanyl-va tamyl-glycyl-prolyl-prolyl-glycyl-glutamyl-t lvalyl-alanyl-glutamyl-prolyl-glutaminyl-gl yl-leucyl-aspartyl-valyl-seryl-valyl-lysyl-gl cyl-methionyl-alanyl-glycyl-lysyl-threonyl-l lyl-valyl-threonyl-glycyl-arginyl-prolyl-val lthreonyl-lysyl-glutamyl-glutamyl-glycyl-gl ginyl-valyl-valyl-isoleucyl-aspartyl-aspara lutamyl-leucyl-isoleucyl-isoleucyl-lysyl-as tyl-histidyl-glycyl-arginyl-tyrosyl-valyl-is ginyl-seryl-cysteinyl-glycyl-seryl-lysyl-phe alyl-glutamyl-valyl-phenyl-alanyl-aspartyl-v partyl-leucyl-lysyl-prolyl-valyl-valyl-threo cysteinyl-leucyl-leucyl-asparaginyl-trypto rtyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-glutamyl-i soleucyl-isoleucyl-glutamyl-arginyl-lysyl-a threonyl-tryptophyl-arginyl-glutaminyl-pro larginyl-seryl-lysyl-cysteinyl-aspartyl-iso tamyl-glycyl-glutaminyl-glutamyl-tyrosyl-ly lalanyl-lysyl-asparaginyl-lysyl-phenyl-alan valyl-glutamyl-isoleucyl-glycyl-prolyl-isol lleucyl-glycyl-prolyl-prolyl-threonyl-seryl- tyrosyl-threonyl-glutamyl-arginyl-glutamin onyl-leucyl-aspartyl-tryptophyl-lysyl-gluta cyl-glycyl-seryl-prolyl-isoleucyl-glutaminy tamyl-lysyl-arginyl-arginyl-histidyl-aspart utamyl-arginyl-valyl-asparaginyl-lysyl-argi eonyl-seryl-phenyl-alanyl-leucyl-valyl-gluta lhistidyl-glutaminyl-methionyl-tyrosyl-glu lanyl-valyl-asparaginyl-glutamyl-isoleucyl- ryl-leucyl-prolyl-leucyl-asparaginyl-valyl-v rtyl-glutamyl-valyl-prolyl-prolyl-threonyl-i yl-valyl-arginyl-glycyl-aspartyl-threonyl-is lutamyl-prolyl-valyl-histidyl-isoleucyl-pro lleucyl-prolyl-methionyl-prolyl-lysyl-isole araginyl-glutamyl-threonyl-valyl-isoleucyl- alanyl-leucyl-glutaminyl-isoleucyl-threony inyl-seryl-glutamyl-alanyl-lysyl-threonyl-gl yl-alanyl-valyl-arginyl-glutamyl-aspartyl-ly yl-threonyl-alanyl-seryl-asparaginyl-arginy arginyl-asparaginyl-valyl-histidyl-valyl-gl olyl-seryl-prolyl-prolyl-arginyl-asparaginy soleucyl-lysyl-alanyl-glutamyl-seryl-cystei spartyl-alanyl-prolyl-leucyl-aspartyl-aspar eucyl-threonyl-histidyl-tyrosyl-valyl-isole nyl-seryl-arginyl-lysyl-lysyl-alanyl-glutamy eonyl-asparaginyl-threonyl-alanyl-valyl-glu ucyl-tryptophyl-lysyl-leucyl-isoleucyl-prol lglutamyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-argin lglycyl-isoleucyl-seryl-aspartyl-glutamyl-c lvalyl-isoleucyl-glutaminyl-aspartyl-proly olyl-prolyl-glycyl-lysyl-prolyl-lysyl-valyl-l yl-seryl-methionyl-leucyl-valyl-seryl-trypto tyl-asparaginyl-glycyl-glycyl-seryl-prolyl-i phyl-leucyl-glutamyl-lysyl-arginyl-glutamyl- ptophyl-seryl-arginyl-valyl-seryl-arginyl-al yl-glycyl-leucyl-lysyl-glycyl-valyl-glutamyl- rginyl-leucyl-leucyl-glutamyl-glycyl-valyl-l ginyl-alanyl-methionyl-alanyl-isoleucyl-asp glycyl-prolyl-prolyl-seryl-glutamyl-prolyl-s yl-glycyl-aspartyl-prolyl-isoleucyl-phenyl-a seryl-cysteinyl-prolyl-glutamyl-valyl-lysyl- lisoleucyl-seryl-leucyl-glycyl-tryptophyl-l glycyl-glycyl-seryl-prolyl-isoleucyl-lysyl-g ethionyl-glutaminyl-glutamyl-glutamyl-glyc llysyl-arginyl-valyl-asparaginyl-glutamyl-p reonyl-threonyl-cysteinyl-glutamyl-cystein lysyl-glutamyl-leucyl-arginyl-lysyl-tyrosyl- lalanyl-valyl-asparaginyl-glutamyl-alanyl-g yl-aspartyl-threonyl-threonyl-glycyl-glutam rtyl-isoleucyl-glutaminyl-glutamyl-glutamy leucyl-aspartyl-isoleucyl-glycyl-alanyl-glu cysteinyl-lysyl-alanyl-glycyl-seryl-glutami lanyl-valyl-isoleucyl-lysyl-glycyl-arginyl-p ryptophyl-glutamyl-phenyl-alanyl-aspartyl-g hionyl-lysyl-aspartyl-glycyl-valyl-histidyl- rtyl-alanyl-glutaminyl-leucyl-glutamyl-thre eryl-valyl-isoleucyl-isoleucyl-isoleucyl-pr ryl-histidyl-threonyl-glycyl-lysyl-tyrosyl-s araginyl-lysyl-alanyl-glycyl-glutaminyl-lys larginyl-valyl-lysyl-valyl-methionyl-aspart laspartyl-leucyl-lysyl-valyl-seryl-aspartyl- cysteinyl-arginyl-leucyl-seryl-tryptophyl-l aspartyl-glycyl-glycyl-aspartyl-arginyl-iso cyl-glutamyl-lysyl-arginyl-threonyl-isoleuc yl-threonyl-lysyl-valyl-asparaginyl-prolyl-a threonyl-phenyl-alanyl-valyl-valyl-prolyl-as aminyl-glutaminyl-tyrosyl-phenyl-alanyl-phe lutamyl-asparaginyl-arginyl-phenyl-alanyl-g yl-glutamyl-threonyl-isoleucyl-glutaminyl-a aspartyl-prolyl-isoleucyl-tyrosyl-prolyl-pr syl-leucyl-lysyl-isoleucyl-glycyl-leucyl-iso nyl-valyl-histidyl-leucyl-seryl-tryptophyl-l artyl-glycyl-glycyl-seryl-prolyl-valyl-threo tamyl-cysteinyl-leucyl-alanyl-tryptophyl-as ysyl-lysyl-glutamyl-alanyl-tryptophyl-argin yl-arginyl-aspartyl-valyl-glutamyl-glutamyl- lvalyl-glutamyl-aspartyl-leucyl-valyl-gluta myl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-lysyl-alanyl- alyl-seryl-lysyl-prolyl-seryl-alanyl-threony cysteinyl-glutaminyl-arginyl-prolyl-aspart yl-aspartyl-leucyl-lysyl-glutamyl-phenyl-ala utamyl-glycyl-threonyl-asparaginyl-valyl-as soleucyl-lysyl-glycyl-valyl-prolyl-phenyl-al ptophyl-phenyl-alanyl-lysyl-alanyl-prolyl-pr inyl-lysyl-glutamyl-prolyl-valyl-leucyl-tyro araginyl-lysyl-leucyl-valyl-valyl-aspartyl-a cyl-valyl-isoleucyl-prolyl-glutaminyl-seryl- glycyl-leucyl-tyrosyl-threonyl-isoleucyl-th inyl-leucyl-glycyl-threonyl-alanyl-seryl-lys araginyl-valyl-leucyl-glycyl-arginyl-prolyl- isoleucyl-lysyl-phenyl-alanyl-glutamyl-sery methionyl-threonyl-leucyl-seryl-tryptophyl- yl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-lysyl-isoleu soleucyl-glutamyl-lysyl-arginyl-glutamyl-al tryptophyl-valyl-histidyl-valyl-seryl-seryl- lthreonyl-tyrosyl-threonyl-isoleucyl-proly tidyl-glutamyl-tyrosyl-valyl-phenyl-alanyl-a minyl-asparaginyl-lysyl-tyrosyl-glycyl-isol rtyl-seryl-glutamyl-prolyl-glutamyl-threony yl-alanyl-seryl-valyl-prolyl-glycyl-alanyl-pr lseryl-seryl-valyl-threonyl-arginyl-asparag raginyl-tryptophyl-glutamyl-glutamyl-proly lseryl-prolyl-valyl-threonyl-glycyl-tyrosyl- syl-aspartyl-threonyl-threonyl-seryl-lysyl-a paraginyl-arginyl-aspartyl-prolyl-isoleucy glycyl-valyl-seryl-tyrosyl-lysyl-valyl-threo cyl-seryl-aspartyl-tyrosyl-glutaminyl-pheny leucyl-asparaginyl-alanyl-alanyl-glycyl-val yl-seryl-aspartyl-prolyl-alanyl-threonyl-ala anyl-prolyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-phen artyl-tryptophyl-threonyl-lysyl-seryl-seryl- hyl-seryl-prolyl-prolyl-leucyl-lysyl-asparty lglycyl-tyrosyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-ty yl-glutamyl-glutamyl-tryptophyl-glutamyl-ly valyl-arginyl-glycyl-threonyl-lysyl-leucyl-v lutamyl-glycyl-alanyl-phenyl-alanyl-tyrosyl- lanyl-valyl-asparaginyl-isoleucyl-alanyl-gl ycyl-glutamyl-valyl-threonyl-aspartyl-valyl- rtyl-arginyl-leucyl-valyl-seryl-prolyl-aspar anyl-seryl-valyl-arginyl-aspartyl-arginyl-is yl-glycyl-valyl-isoleucyl-arginyl-isoleucyl- cyl-lysyl-prolyl-prolyl-prolyl-threonyl-valy onyl-asparaginyl-glutamyl-arginyl-threonyl- lthreonyl-isoleucyl-glutamyl-threonyl-thre ethionyl-valyl-isoleucyl-lysyl-asparaginyl- idyl-glutaminyl-glycyl-valyl-tyrosyl-seryl-l utamyl-alanyl-glycyl-glutamyl-arginyl-lysyl- laspartyl-valyl-leucyl-aspartyl-valyl-proly lyl-phenyl-alanyl-leucyl-alanyl-histidyl-asp utamyl-seryl-cysteinyl-lysyl-leucyl-threony lutamyl-aspartyl-aspartyl-glycyl-glycyl-ser ltyrosyl-valyl-isoleucyl-glutamyl-lysyl-arg inyl-alanyl-tryptophyl-threonyl-prolyl-valy yl-arginyl-glutaminyl-asparaginyl-alanyl-th oleucyl-glutaminyl-glycyl-lysyl-alanyl-tyro soleucyl-alanyl-alanyl-glutamyl-asparaginy lprolyl-phenyl-alanyl-valyl-glutamyl-threon leucyl-arginyl-glutamyl-prolyl-isoleucyl-th lyl-glutamyl-aspartyl-leucyl-glutamyl-valyl- raginyl-threonyl-valyl-threonyl-leucyl-thre yl-lysyl-tyrosyl-aspartyl-glycyl-glycyl-sery nyl-tyrosyl-valyl-leucyl-glutamyl-seryl-argi tamyl-lysyl-phenyl-alanyl-histidyl-lysyl-val ginyl-leucyl-leucyl-seryl-arginyl-lysyl-tyro syl-glutamyl-glycyl-aspartyl-threonyl-tyros lanyl-valyl-asparaginyl-isoleucyl-valyl-gly phenyl-alanyl-cysteinyl-threonyl-lysyl-prol partyl-glutamyl-leucyl-alanyl-prolyl-prolyl- lphenyl-alanyl-arginyl-aspartyl-lysyl-leucy lglutamyl-alanyl-phenyl-alanyl-alanyl-leucy lycyl-lysyl-prolyl-lysyl-prolyl-lysyl-valyl-s rtyl-glutamyl-alanyl-aspartyl-valyl-leucyl-g nyl-histidyl-isoleucyl-lysyl-threonyl-threo leucyl-glutamyl-lysyl-isoleucyl-lysyl-alany yl-lysyl-tyrosyl-cysteinyl-valyl-valyl-valyl- cyl-seryl-arginyl-lysyl-glycyl-phenyl-alanyl- valyl-valyl-aspartyl-histidyl-prolyl-glycyl- eryl-phenyl-alanyl-aspartyl-glutamyl-valyl-t lvalyl-isoleucyl-seryl-tryptophyl-lysyl-pro yl-glycyl-seryl-lysyl-isoleucyl-threonyl-asp utamyl-lysyl-lysyl-glutamyl-valyl-glycyl-lys rolyl-valyl-threonyl-seryl-alanyl-seryl-alan yl-valyl-seryl-lysyl-leucyl-leucyl-glutamyl-g henyl-alanyl-arginyl-isoleucyl-histidyl-ala glycyl-isoleucyl-seryl-aspartyl-prolyl-leuc ysyl-alanyl-lysyl-aspartyl-arginyl-phenyl-al lprolyl-aspartyl-glutaminyl-prolyl-isoleuc llysyl-aspartyl-seryl-alanyl-leucyl-valyl-th lyl-histidyl-aspartyl-glycyl-glycyl-lysyl-pr osyl-isoleucyl-leucyl-glutamyl-lysyl-arginy larginyl-tryptophyl-alanyl-arginyl-valyl-th istidyl-prolyl-tyrosyl-threonyl-lysyl-pheny ucyl-leucyl-glutamyl-glycyl-cysteinyl-gluta inyl-valyl-seryl-alanyl-glutamyl-asparaginy ycyl-aspartyl-prolyl-seryl-prolyl-prolyl-ser llysyl-aspartyl-prolyl-isoleucyl-alanyl-lys aginyl-prolyl-glutamyl-alanyl-isoleucyl-asp aginyl-seryl-valyl-aspartyl-leucyl-threonyl- inyl-histidyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-l leucyl-valyl-glutamyl-tyrosyl-glutaminyl-ly myl-tryptophyl-arginyl-arginyl-alanyl-aspar lseryl-cysteinyl-prolyl-glutamyl-threonyl-l leucyl-arginyl-aspartyl-glycyl-glutaminyl-t nyl-valyl-leucyl-alanyl-valyl-asparaginyl-al yl-prolyl-alanyl-histidyl-valyl-prolyl-gluta tyl-arginyl-leucyl-glutamyl-prolyl-prolyl-gl alanyl-asparaginyl-methionyl-alanyl-arginy llysyl-valyl-glycyl-aspartyl-threonyl-leucy soleucyl-lysyl-glycyl-valyl-prolyl-phenyl-al hyl-lysyl-lysyl-glutamyl-aspartyl-arginyl-as yl-arginyl-isoleucyl-aspartyl-valyl-threony lutamyl-isoleucyl-arginyl-asparaginyl-alan cyl-glycyl-isoleucyl-tyrosyl-seryl-leucyl-th lalanyl-glycyl-seryl-lysyl-threonyl-valyl-se aspartyl-lysyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-a ryl-glutamyl-isoleucyl-arginyl-lysyl-aspart yl-tryptophyl-lysyl-glutamyl-prolyl-leucyl-a yl-isoleucyl-threonyl-asparaginyl-tyrosyl-v rtyl-valyl-alanyl-seryl-alanyl-glutaminyl-tr lthreonyl-seryl-lysyl-lysyl-lysyl-seryl-hist leucyl-asparaginyl-glutamyl-glycyl-asparag anyl-arginyl-valyl-alanyl-alanyl-glutamyl-as inyl-glycyl-prolyl-phenyl-alanyl-valyl-gluta yl-lysyl-alanyl-leucyl-aspartyl-prolyl-leucy olyl-lysyl-aspartyl-leucyl-histidyl-histidy eonyl-glutamyl-valyl-seryl-leucyl-valyl-tryp larginyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-proly yl-valyl-glutamyl-tyrosyl-glutaminyl-glutam spartyl-tryptophyl-isoleucyl-lysyl-phenyl-a raginyl-leucyl-glutamyl-cysteinyl-valyl-val taminyl-glycyl-lysyl-threonyl-tyrosyl-argin yl-glutamyl-asparaginyl-isoleucyl-valyl-gly threonyl-threonyl-isoleucyl-prolyl-isoleuc yl-lysyl-leucyl-valyl-prolyl-prolyl-seryl-val eucyl-isoleucyl-glutamyl-glycyl-leucyl-valy onyl-valyl-arginyl-phenyl-alanyl-prolyl-alan lyl-prolyl-valyl-prolyl-threonyl-alanyl-lysy glycyl-seryl-glutamyl-isoleucyl-lysyl-threo hreonyl-valyl-glutamyl-threonyl-aspartyl-as lleucyl-threonyl-isoleucyl-lysyl-asparagin rtyl-threonyl-glycyl-glutamyl-tyrosyl-gluta araginyl-alanyl-alanyl-glycyl-seryl-lysyl-th lthreonyl-valyl-leucyl-aspartyl-valyl-proly olyl-isoleucyl-asparaginyl-isoleucyl-leucy lhistidyl-methionyl-threonyl-isoleucyl-ser ysyl-aspartyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-p yl-isoleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-glutaminy yl-threonyl-tryptophyl-glycyl-valyl-valyl-se yl-lysyl-leucyl-lysyl-isoleucyl-prolyl-histi inyl-glutamyl-tyrosyl-valyl-phenyl-alanyl-ar raginyl-lysyl-isoleucyl-glycyl-valyl-glycyl- onyl-prolyl-threonyl-valyl-alanyl-lysyl-hist lyl-seryl-prolyl-prolyl-glycyl-lysyl-prolyl-v hreonyl-glutamyl-asparaginyl-alanyl-alanyl- lleucyl-prolyl-lysyl-seryl-aspartyl-glycyl-g ycyl-tyrosyl-tyrosyl-methionyl-glutamyl-arg cyl-lysyl-tryptophyl-valyl-arginyl-valyl-asp lalanyl-aspartyl-leucyl-lysyl-phenyl-alanyl- osyl-glutamyl-glycyl-asparaginyl-threonyl-t lyl-phenyl-alanyl-alanyl-glutamyl-asparagin lprolyl-seryl-prolyl-seryl-seryl-aspartyl-pr ginyl-prolyl-isoleucyl-lysyl-prolyl-prolyl-g yl-prolyl-lysyl-leucyl-lysyl-aspartyl-lysyl-s partyl-leucyl-valyl-tryptophyl-threonyl-lys ycyl-seryl-prolyl-isoleucyl-leucyl-glycyl-ty taminyl-lysyl-prolyl-glycyl-threonyl-alanyl- nyl-isoleucyl-asparaginyl-lysyl-aspartyl-gl nyl-cysteinyl-alanyl-phenyl-alanyl-arginyl-v amyl-glycyl-asparaginyl-glutamyl-tyrosyl-ar syl-alanyl-alanyl-asparaginyl-isoleucyl-val larginyl-glutamyl-leucyl-alanyl-glutamyl-se lisoleucyl-leucyl-histidyl-prolyl-prolyl-gl lyl-threonyl-cysteinyl-arginyl-aspartyl-val lglycyl-glutaminyl-threonyl-isoleucyl-argi llysyl-glycyl-arginyl-prolyl-glutamyl-proly lthreonyl-lysyl-glutamyl-glycyl-lysyl-valyl- nyl-valyl-aspartyl-leucyl-isoleucyl-glutami glutamyl-leucyl-glutaminyl-isoleucyl-lysyl- artyl-histidyl-glycyl-lysyl-tyrosyl-isoleuc nyl-seryl-seryl-glycyl-histidyl-alanyl-gluta lasparaginyl-valyl-leucyl-aspartyl-arginyl- yl-asparaginyl-leucyl-lysyl-valyl-threonyl-a lasparaginyl-cysteinyl-threonyl-isoleucyl- rolyl-leucyl-aspartyl-asparaginyl-glycyl-gl sparaginyl-phenyl-alanyl-isoleucyl-valyl-gl raginyl-glutaminyl-lysyl-glycyl-tryptophyl- tyl-valyl-threonyl-lysyl-arginyl-leucyl-isol ucyl-alanyl-asparaginyl-asparaginyl-glutam valyl-cysteinyl-alanyl-glutamyl-asparaginy hreonyl-isoleucyl-glutamyl-threonyl-lysyl-t soleucyl-asparaginyl-prolyl-isoleucyl-aspa yl-glutamyl-asparaginyl-leucyl-histidyl-iso lthreonyl-phenyl-alanyl-valyl-tyrosyl-leucy laspartyl-tyrosyl-aspartyl-glycyl-glycyl-se syl-histidyl-valyl-glutamyl-arginyl-arginyl- tyl-tryptophyl-glutamyl-arginyl-valyl-histi utamyl-threonyl-histidyl-tyrosyl-methionyl- lutamyl-asparaginyl-glutaminyl-isoleucyl-t lyl-glutaminyl-threonyl-lysyl-asparaginyl-g artyl-tryptophyl-valyl-lysyl-threonyl-gluta amyl-aspartyl-leucyl-glutaminyl-lysyl-proly yl-seryl-glycyl-valyl-leucyl-threonyl-valyl-l leucyl-arginyl-leucyl-glutamyl-alanyl-glycy lalanyl-prolyl-glutamyl-valyl-alanyl-trypto tyl-alanyl-threonyl-aspartyl-leucyl-threony lisoleucyl-aspartyl-threonyl-arginyl-alany lseryl-leucyl-threonyl-lysyl-alanyl-lysyl-ar tyrosyl-valyl-valyl-threonyl-alanyl-threony yl-phenyl-alanyl-valyl-alanyl-tyrosyl-alanyl- aspartyl-lysyl-prolyl-glycyl-prolyl-valyl-ar lvalyl-aspartyl-valyl-seryl-seryl-aspartyl-a yl-tryptophyl-aspartyl-prolyl-prolyl-glutam inyl-glutamyl-isoleucyl-glutaminyl-asparag ysyl-cysteinyl-glutamyl-threonyl-lysyl-argi eonyl-tyrosyl-seryl-alanyl-threonyl-valyl-le eonyl-valyl-threonyl-arginyl-leucyl-isoleuc tyrosyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-arginyl-val ysyl-isoleucyl-glycyl-threonyl-glycyl-proly olyl-valyl-isoleucyl-alanyl-lysyl-threonyl-l larginyl-prolyl-aspartyl-prolyl-prolyl-glut yl-glutamyl-glutamyl-methionyl-threonyl-val rolyl-glutamyl-tyrosyl-aspartyl-glycyl-glyc tyrosyl-phenyl-alanyl-leucyl-glutamyl-lysyl- onyl-arginyl-tryptophyl-valyl-prolyl-valyl-a prolyl-glutamyl-arginyl-arginyl-methionyl-l lleucyl-prolyl-aspartyl-histidyl-glutamyl-t valyl-lysyl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-glu glutamyl-prolyl-seryl-leucyl-prolyl-seryl-ar artyl-prolyl-isoleucyl-glutamyl-prolyl-prol inyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-valyl-aspar yl-isoleucyl-threonyl-leucyl-glycyl-tryptop artyl-glycyl-glycyl-alanyl-prolyl-isoleucyl- tamyl-methionyl-arginyl-prolyl-lysyl-isoleu spartyl-glutamyl-glycyl-tryptophyl-lysyl-ar yl-alanyl-glutaminyl-leucyl-valyl-arginyl-ly lthreonyl-seryl-leucyl-aspartyl-glutamyl-as lutamyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-cystein inyl-valyl-glycyl-isoleucyl-glycyl-arginyl-p myl-alanyl-isoleucyl-lysyl-prolyl-lysyl-glut olyl-glutamyl-isoleucyl-aspartyl-leucyl-asp yl-leucyl-valyl-isoleucyl-valyl-arginyl-alan inyl-leucyl-phenyl-alanyl-alanyl-isoleucyl-v lprolyl-lysyl-valyl-threonyl-tryptophyl-arg yl-asparaginyl-valyl-valyl-arginyl-lysyl-gly yl-aspartyl-threonyl-methionyl-alanyl-pheny paraginyl-seryl-threonyl-arginyl-aspartyl-a leucyl-threonyl-leucyl-valyl-asparaginyl-pr valyl-phenyl-alanyl-valyl-asparaginyl-valyl- rolyl-glycyl-prolyl-valyl-seryl-aspartyl-leu onyl-lysyl-threonyl-seryl-cysteinyl-histidy olyl-glutamyl-asparaginyl-aspartyl-glycyl-g stidyl-tyrosyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-lys nyl-lysyl-threonyl-tryptophyl-seryl-threony syl-lysyl-threonyl-seryl-phenyl-alanyl-histi lyl-prolyl-glycyl-asparaginyl-glutamyl-tyro hreonyl-alanyl-valyl-asparaginyl-glutamyl-t threonyl-aspartyl-valyl-prolyl-lysyl-prolyl- lleucyl-seryl-glutamyl-prolyl-aspartyl-prol lanyl-threonyl-glutamyl-methionyl-threonyl- leucyl-alanyl-tryptophyl-leucyl-prolyl-prol alanyl-lysyl-isoleucyl-aspartyl-glycyl-tyro ginyl-glutamyl-glutamyl-glutamyl-glutaminy hyl-threonyl-glutamyl-tyrosyl-seryl-valyl-va lyl-valyl-threonyl-glycyl-leucyl-lysyl-gluta yl-alanyl-arginyl-valyl-alanyl-alanyl-arginy eryl-leucyl-prolyl-arginyl-glutamyl-alanyl-g anyl-lysyl-glutamyl-glutaminyl-leucyl-leucy thionyl-prolyl-glutamyl-glutaminyl-isoleuc llysyl-lysyl-leucyl-arginyl-isoleucyl-gluta lysyl-prolyl-histidyl-prolyl-threonyl-cyste glutamyl-aspartyl-glutamyl-valyl-valyl-thre alyl-histidyl-lysyl-alanyl-aspartyl-seryl-se leucyl-lysyl-aspartyl-valyl-threonyl-arginy osyl-seryl-leucyl-threonyl-alanyl-glutamyl-a spartyl-threonyl-glutaminyl-lysyl-isoleucy tyl-alanyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-gluta yl-isoleucyl-seryl-aspartyl-isoleucyl-aspar yl-leucyl-seryl-tryptophyl-histidyl-isoleuc lglycyl-seryl-asparaginyl-isoleucyl-threon lutamyl-lysyl-cysteinyl-aspartyl-valyl-sery yl-threonyl-alanyl-leucyl-alanyl-seryl-valyl- arginyl-valyl-glycyl-lysyl-leucyl-isoleucyl- yl-isoleucyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-arg lphenyl-alanyl-glycyl-isoleucyl-seryl-gluta ysyl-methionyl-valyl-alanyl-glutaminyl-phen yl-prolyl-seryl-glutamyl-prolyl-lysyl-aspara lvalyl-asparaginyl-lysyl-aspartyl-cysteiny yptophyl-aspartyl-arginyl-prolyl-aspartyl-s isoleucyl-isoleucyl-glycyl-tyrosyl-leucyl-i larginyl-asparaginyl-seryl-leucyl-leucyl-tr aspartyl-threonyl-leucyl-valyl-arginyl-sery inyl-alanyl-glycyl-leucyl-valyl-glutamyl-gly alanyl-arginyl-isoleucyl-tyrosyl-alanyl-leu lseryl-prolyl-prolyl-seryl-lysyl-prolyl-thre nyl-arginyl-methionyl-prolyl-valyl-aspartyl- yl-valyl-isoleucyl-aspartyl-valyl-threonyl-l oleucyl-tryptophyl-alanyl-arginyl-prolyl-ly llysyl-isoleucyl-isoleucyl-glycyl-tyrosyl-p inyl-lysyl-leucyl-prolyl-glycyl-aspartyl-lys paraginyl-threonyl-alanyl-prolyl-histidyl-g lutamyl-glutamyl-tyrosyl-threonyl-alanyl-th ysyl-alanyl-glutaminyl-tyrosyl-glutaminyl-p anyl-arginyl-threonyl-alanyl-valyl-asparagi lutamyl-prolyl-seryl-aspartyl-prolyl-valyl-t lasparaginyl-valyl-prolyl-prolyl-arginyl-is yl-methionyl-lysyl-seryl-leucyl-leucyl-threo paraginyl-valyl-cysteinyl-leucyl-aspartyl-a llysyl-prolyl-methionyl-prolyl-threonyl-val glycyl-threonyl-leucyl-leucyl-lysyl-prolyl-a thionyl-alanyl-methionyl-glutaminyl-arginy leucyl-glutamyl-leucyl-phenyl-alanyl-seryl-v seryl-glycyl-aspartyl-tyrosyl-threonyl-isol nyl-seryl-seryl-glycyl-seryl-lysyl-seryl-alan valyl-leucyl-aspartyl-lysyl-prolyl-glycyl-pr eucyl-asparaginyl-lysyl-methionyl-tyrosyl-s eucyl-seryl-tryptophyl-glutamyl-prolyl-prol lseryl-glutamyl-isoleucyl-threonyl-asparag syl-arginyl-glutamyl-threonyl-seryl-arginyl- utaminyl-valyl-seryl-alanyl-threonyl-valyl-p lseryl-valyl-glutamyl-lysyl-leucyl-isoleucy syl-glutaminyl-phenyl-alanyl-arginyl-isoleu yl-lysyl-tyrosyl-glycyl-valyl-glycyl-asparty tamyl-prolyl-alanyl-isoleucyl-alanyl-lysyl-a yl-prolyl-glycyl-arginyl-cysteinyl-aspartyl- raginyl-isoleucyl-threonyl-lysyl-aspartyl-h ryptophyl-lysyl-prolyl-prolyl-alanyl-aspart oleucyl-threonyl-glycyl-tyrosyl-leucyl-leuc nyl-glutaminyl-alanyl-valyl-asparaginyl-try larginyl-lysyl-prolyl-isoleucyl-isoleucyl-g anyl-threonyl-glycyl-leucyl-glutaminyl-glut utamyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-threonyl- yl-glycyl-prolyl-glycyl-lysyl-prolyl-seryl-as yrosyl-alanyl-arginyl-aspartyl-prolyl-gluta lprolyl-alanyl-phenyl-alanyl-prolyl-lysyl-va rginyl-seryl-seryl-valyl-seryl-leucyl-seryl-t osyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-prolyl-iso alyl-glutamyl-valyl-lysyl-arginyl-alanyl-asp phyl-valyl-arginyl-cysteinyl-asparaginyl-le yl-glutaminyl-lysyl-threonyl-arginyl-phenyl- ucyl-methionyl-glutamyl-aspartyl-threonyl-g nyl-arginyl-valyl-tyrosyl-alanyl-valyl-aspar ryl-aspartyl-prolyl-seryl-aspartyl-valyl-pro yl-lysyl-aspartyl-isoleucyl-leucyl-isoleucy histidyl-aspartyl-alanyl-aspartyl-leucyl-ar ucyl-arginyl-alanyl-glycyl-valyl-threonyl-me lyl-valyl-lysyl-glycyl-arginyl-prolyl-prolyl- hyl-seryl-lysyl-prolyl-asparaginyl-valyl-asp lisoleucyl-glycyl-leucyl-aspartyl-isoleucy anyl-aspartyl-threonyl-phenyl-alanyl-leucyl- valyl-asparaginyl-lysyl-tyrosyl-aspartyl-al yl-threonyl-leucyl-glutamyl-asparaginyl-ser tyrosyl-threonyl-isoleucyl-valyl-valyl-lysy lycyl-prolyl-prolyl-isoleucyl-asparaginyl-v ucyl-seryl-lysyl-aspartyl-seryl-alanyl-tyros olyl-prolyl-isoleucyl-isoleucyl-aspartyl-gl ucyl-asparaginyl-tyrosyl-valyl-valyl-glutam myl-arginyl-lysyl-seryl-tryptophyl-seryl-thr ysteinyl-seryl-lysyl-threonyl-seryl-phenyl-a eucyl-glutamyl-glutamyl-glycyl-lysyl-seryl-t yl-valyl-phenyl-alanyl-alanyl-glutamyl-aspar lglycyl-aspartyl-prolyl-glycyl-glutamyl-thr lalanyl-seryl-glutaminyl-threonyl-prolyl-gl ysyl-valyl-arginyl-seryl-valyl-seryl-lysyl-se yl-tryptophyl-lysyl-lysyl-prolyl-histidyl-se isoleucyl-isoleucyl-glycyl-tyrosyl-valyl-va yl-glutamyl-glutamyl-asparaginyl-lysyl-tryp yl-lysyl-seryl-leucyl-seryl-leucyl-glutaminy cyl-threonyl-glutamyl-glycyl-lysyl-glutamyl- alyl-seryl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-glut threonyl-prolyl-seryl-glutamyl-isoleucyl-th yl-aspartyl-valyl-valyl-alanyl-prolyl-aspart ucyl-prolyl-aspartyl-leucyl-cysteinyl-tyros nyl-seryl-asparaginyl-phenyl-alanyl-arginyl- lysyl-glycyl-lysyl-prolyl-alanyl-prolyl-sery yl-glutamyl-aspartyl-prolyl-leucyl-alanyl-th eryl-valyl-glutamyl-seryl-seryl-alanyl-valyl- oleucyl-valyl-tyrosyl-aspartyl-cysteinyl-gl cyl-lysyl-tyrosyl-threonyl-isoleucyl-threon glycyl-threonyl-lysyl-glutamyl-glycyl-threo lvalyl-glycyl-lysyl-prolyl-glycyl-isoleucyl- lysyl-phenyl-alanyl-aspartyl-glutamyl-valyl- yl-threonyl-leucyl-lysyl-tryptophyl-alanyl-p cyl-glycyl-seryl-glutamyl-isoleucyl-threony lutamyl-lysyl-arginyl-aspartyl-seryl-valyl-a lvalyl-threonyl-cysteinyl-alanyl-seryl-alan nyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-threonyl-arg hionyl-glutamyl-tyrosyl-threonyl-phenyl-ala sparaginyl-lysyl-tyrosyl-glycyl-valyl-glycy amyl-prolyl-isoleucyl-valyl-alanyl-arginyl-h lyl-prolyl-aspartyl-alanyl-prolyl-prolyl-pro spartyl-valyl-arginyl-histidyl-aspartyl-ser lthreonyl-aspartyl-prolyl-lysyl-lysyl-threo threonyl-glycyl-tyrosyl-histidyl-leucyl-glu yl-asparaginyl-seryl-leucyl-leucyl-tryptoph lthreonyl-prolyl-isoleucyl-arginyl-methion alyl-threonyl-glycyl-leucyl-threonyl-glutam yl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-methionyl-ala glycyl-valyl-glycyl-lysyl-prolyl-seryl-leucy lalanyl-leucyl-aspartyl-prolyl-isoleucyl-as glutamyl-valyl-isoleucyl-asparaginyl-isole valyl-threonyl-leucyl-isoleucyl-tryptophyl- spartyl-glycyl-glycyl-histidyl-lysyl-leucyl- glutamyl-lysyl-arginyl-aspartyl-leucyl-prol llysyl-alanyl-asparaginyl-histidyl-valyl-as yl-alanyl-phenyl-alanyl-threonyl-valyl-threo lglycyl-lysyl-tyrosyl-glutamyl-phenyl-alany asparaginyl-threonyl-alanyl-glycyl-alanyl-i myl-seryl-threonyl-glutamyl-threonyl-isoleu lutamyl-tyrosyl-glutamyl-alanyl-prolyl-thre lyl-threonyl-isoleucyl-lysyl-aspartyl-glycy glycyl-aspartyl-threonyl-isoleucyl-valyl-le isoleucyl-leucyl-glycyl-lysyl-prolyl-leucyl- llysyl-alanyl-glycyl-lysyl-aspartyl-isoleuc yl-threonyl-glutaminyl-isoleucyl-threonyl-s lmethionyl-leucyl-threonyl-isoleucyl-lysyl- partyl-alanyl-glycyl-glutamyl-tyrosyl-threo sparaginyl-prolyl-phenyl-alanyl-glycyl-thre lysyl-valyl-threonyl-valyl-leucyl-aspartyl-v rolyl-valyl-glutamyl-isoleucyl-seryl-aspara lanyl-threonyl-leucyl-threonyl-tryptophyl-t partyl-glycyl-glycyl-seryl-prolyl-isoleucyl- tamyl-lysyl-arginyl-glutamyl-threonyl-seryl- yl-valyl-valyl-seryl-glutamyl-aspartyl-isole histidyl-valyl-alanyl-threonyl-lysyl-leucyl- lglutamyl-tyrosyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-a nyl-histidyl-tyrosyl-glycyl-lysyl-glycyl-glu amyl-prolyl-valyl-lysyl-methionyl-valyl-aspa prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-glutamyl-lysyl-p alyl-threonyl-lysyl-asparaginyl-threonyl-al yl-arginyl-prolyl-valyl-aspartyl-aspartyl-gl eonyl-glycyl-tyrosyl-histidyl-valyl-glutamy ryl-leucyl-arginyl-tryptophyl-valyl-arginyl- alyl-seryl-aspartyl-leucyl-arginyl-cysteiny aminyl-glutamyl-glycyl-seryl-threonyl-tyros eryl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-arginyl-al yl-seryl-glutamyl-alanyl-seryl-aspartyl-sery lanyl-alanyl-tyrosyl-prolyl-prolyl-glycyl-pr tidyl-valyl-threonyl-aspartyl-threonyl-thre lalanyl-tryptophyl-glycyl-lysyl-prolyl-hist yl-glutamyl-isoleucyl-threonyl-glycyl-tyros nyl-lysyl-valyl-glycyl-aspartyl-glutamyl-ala threonyl-threonyl-glycyl-threonyl-alanyl-le nyl-phenyl-alanyl-valyl-valyl-prolyl-asparty myl-lysyl-tyrosyl-asparaginyl-phenyl-alanyl- lasparaginyl-aspartyl-alanyl-glycyl-valyl-g ucyl-prolyl-aspartyl-valyl-glutamyl-isoleuc onyl-alanyl-prolyl-aspartyl-phenyl-alanyl-gl eucyl-arginyl-arginyl-threonyl-leucyl-valyl- isoleucyl-arginyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-v yl-prolyl-alanyl-prolyl-glutamyl-valyl-threo sparaginyl-isoleucyl-asparaginyl-leucyl-ly nyl-isoleucyl-glutamyl-asparaginyl-threony eucyl-leucyl-isoleucyl-isoleucyl-prolyl-glu osyl-aspartyl-threonyl-glycyl-lysyl-phenyl-a lglutamyl-asparaginyl-prolyl-alanyl-glycyl- lyl-asparaginyl-valyl-arginyl-valyl-leucyl-a lyl-leucyl-asparaginyl-leucyl-arginyl-proly ysyl-aspartyl-seryl-valyl-threonyl-leucyl-hi lleucyl-isoleucyl-aspartyl-glycyl-glycyl-se nyl-tyrosyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-a lysyl-seryl-tyrosyl-seryl-threonyl-alanyl-th llysyl-cysteinyl-threonyl-tyrosyl-lysyl-val glycyl-cysteinyl-glutamyl-tyrosyl-phenyl-al yl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-glutamyl-tyr olyl-threonyl-glutamyl-threonyl-threonyl-gl utamyl-alanyl-prolyl-seryl-prolyl-prolyl-asp lmethionyl-aspartyl-isoleucyl-threonyl-lys yl-tryptophyl-prolyl-lysyl-prolyl-lysyl-hist soleucyl-threonyl-glycyl-tyrosyl-valyl-isol llysyl-glycyl-seryl-aspartyl-glutaminyl-try eonyl-threonyl-valyl-lysyl-glycyl-leucyl-glu raginyl-leucyl-threonyl-glutamyl-glycyl-glu lanyl-glutaminyl-valyl-methionyl-alanyl-val yl-seryl-alanyl-prolyl-arginyl-glutamyl-sery syl-glutamyl-glutaminyl-threonyl-methionyl- eucyl-arginyl-glycyl-isoleucyl-tyrosyl-glut yl-lysyl-alanyl-glycyl-aspartyl-asparaginyl- lprolyl-valyl-leucyl-glycyl-arginyl-prolyl-l tophyl-lysyl-lysyl-glycyl-aspartyl-glutamin eonyl-glutaminyl-arginyl-valyl-asparaginyl- lalanyl-threonyl-seryl-threonyl-isoleucyl-l lglutamyl-cysteinyl-valyl-arginyl-seryl-asp leucyl-threonyl-alanyl-arginyl-asparaginyl- ycyl-aspartyl-valyl-isoleucyl-threonyl-isol lisoleucyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-thre lalanyl-aspartyl-glutamyl-valyl-seryl-seryl- enyl-alanyl-seryl-tryptophyl-aspartyl-proly lycyl-glycyl-valyl-prolyl-isoleucyl-seryl-as ethionyl-arginyl-glutaminyl-threonyl-aspar alyl-glutamyl-leucyl-alanyl-threonyl-threon onyl-tyrosyl-lysyl-alanyl-threonyl-arginyl-l utamyl-tyrosyl-glutaminyl-phenyl-alanyl-arg aginyl-arginyl-tyrosyl-glycyl-valyl-glycyl-p anyl-tryptophyl-isoleucyl-valyl-alanyl-aspa yl-valyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-glycyl-t lalanyl-valyl-threonyl-lysyl-aspartyl-seryl- tophyl-histidyl-glutamyl-prolyl-leucyl-sery leucyl-leucyl-glycyl-tyrosyl-histidyl-valyl- asparaginyl-glycyl-isoleucyl-leucyl-trypto yl-alanyl-leucyl-valyl-prolyl-glycyl-asparag seryl-glycyl-leucyl-threonyl-aspartyl-glycy yl-alanyl-arginyl-valyl-isoleucyl-alanyl-glu yl-lysyl-seryl-lysyl-prolyl-seryl-lysyl-proly alanyl-leucyl-aspartyl-prolyl-isoleucyl-asp alyl-prolyl-leucyl-asparaginyl-isoleucyl-th hreonyl-leucyl-lysyl-tryptophyl-alanyl-lysy lglycyl-phenyl-alanyl-lysyl-isoleucyl-threo yl-lysyl-arginyl-aspartyl-leucyl-prolyl-aspa llysyl-alanyl-asparaginyl-phenyl-alanyl-ser lasparaginyl-glutamyl-phenyl-alanyl-threon tamyl-aspartyl-alanyl-alanyl-tyrosyl-glutam alanyl-lysyl-asparaginyl-alanyl-alanyl-glyc eryl-glutamyl-prolyl-seryl-aspartyl-alanyl-i artyl-aspartyl-valyl-glutamyl-alanyl-prolyl- yl-lysyl-phenyl-alanyl-lysyl-aspartyl-threon ycyl-glutamyl-alanyl-phenyl-alanyl-arginyl-l yl-glycyl-arginyl-prolyl-prolyl-prolyl-threo lysyl-aspartyl-glycyl-lysyl-glutamyl-leucyl- ucyl-glutamyl-isoleucyl-lysyl-isoleucyl-ala lasparaginyl-leucyl-valyl-asparaginyl-lysy laspartyl-seryl-glycyl-alanyl-tyrosyl-threo raginyl-prolyl-glycyl-glycyl-phenyl-alanyl-a anyl-asparaginyl-valyl-lysyl-valyl-leucyl-as yl-glutamyl-glycyl-prolyl-leucyl-alanyl-valy glutamyl-lysyl-cysteinyl-valyl-leucyl-seryl- eucyl-aspartyl-aspartyl-glycyl-glycyl-alany syl-isoleucyl-valyl-glutaminyl-lysyl-arginy alanyl-tryptophyl-threonyl-asparaginyl-val lvalyl-threonyl-lysyl-leucyl-lysyl-valyl-thr paraginyl-glutamyl-tyrosyl-isoleucyl-pheny alyl-asparaginyl-lysyl-tyrosyl-glycyl-valyl- eryl-glutamyl-prolyl-valyl-leucyl-alanyl-val lyl-prolyl-aspartyl-prolyl-prolyl-lysyl-aspa hreonyl-isoleucyl-threonyl-lysyl-aspartyl-s ptophyl-glycyl-histidyl-prolyl-aspartyl-ser isoleucyl-isoleucyl-asparaginyl-tyrosyl-is spartyl-lysyl-alanyl-glycyl-glutaminyl-argi lasparaginyl-lysyl-lysyl-threonyl-leucyl-th ysyl-valyl-seryl-glycyl-leucyl-threonyl-glut utamyl-phenyl-alanyl-arginyl-isoleucyl-meth lalanyl-glycyl-isoleucyl-seryl-alanyl-proly yl-alanyl-tyrosyl-lysyl-alanyl-cysteinyl-asp prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-glycyl-asparagi threonyl-seryl-arginyl-seryl-seryl-isoleucy raginyl-lysyl-prolyl-isoleucyl-tyrosyl-aspa cyl-threonyl-glycyl-tyrosyl-methionyl-valyl- glutamyl-glutamyl-aspartyl-glutamyl-trypto lprolyl-prolyl-alanyl-glycyl-leucyl-lysyl-al leucyl-threonyl-glycyl-leucyl-threonyl-glut rosyl-lysyl-isoleucyl-arginyl-isoleucyl-tyr glutamyl-glycyl-leucyl-glycyl-glutamyl-prol onyl-prolyl-lysyl-alanyl-glutamyl-aspartyl-a utamyl-isoleucyl-glutamyl-leucyl-aspartyl-a lvalyl-threonyl-isoleucyl-arginyl-alanyl-cy yl-leucyl-phenyl-alanyl-valyl-prolyl-isoleuc rolyl-glutamyl-valyl-lysyl-tryptophyl-alany myl-seryl-leucyl-aspartyl-lysyl-alanyl-seryl- ryl-tyrosyl-threonyl-leucyl-leucyl-isoleucy inyl-arginyl-phenyl-alanyl-aspartyl-seryl-gl onyl-valyl-glutamyl-asparaginyl-seryl-seryl- anyl-valyl-asparaginyl-valyl-arginyl-valyl-l olyl-prolyl-glutaminyl-aspartyl-leucyl-lysy yl-threonyl-seryl-valyl-threonyl-leucyl-thre eucyl-leucyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-ly isoleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-arginyl-glut tyrosyl-seryl-threonyl-valyl-alanyl-threony hreonyl-seryl-tryptophyl-lysyl-valyl-aspart lglycyl-cysteinyl-seryl-tyrosyl-tyrosyl-phe utamyl-asparaginyl-glutamyl-tyrosyl-glycyl- utamyl-threonyl-alanyl-glutamyl-seryl-valyl- yl-leucyl-prolyl-prolyl-glycyl-lysyl-isoleuc lyl-threonyl-arginyl-asparaginyl-seryl-valy lysyl-prolyl-glutamyl-histidyl-aspartyl-gly lglycyl-tyrosyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-me lseryl-aspartyl-lysyl-tryptophyl-alanyl-thr syl-valyl-threonyl-glutamyl-alanyl-threonyl- cyl-glutaminyl-glycyl-glutamyl-glutamyl-tyr ryl-alanyl-glutaminyl-asparaginyl-glutamyl- olyl-arginyl-glutaminyl-leucyl-seryl-valyl-p tyl-leucyl-valyl-isoleucyl-prolyl-prolyl-ala nyl-alanyl-asparaginyl-threonyl-phenyl-alan utamyl-aspartyl-leucyl-lysyl-valyl-aspartyl- cyl-arginyl-prolyl-threonyl-prolyl-alanyl-va spartyl-asparaginyl-valyl-prolyl-leucyl-lys valyl-asparaginyl-alanyl-glutamyl-seryl-thr seryl-leucyl-leucyl-threonyl-isoleucyl-lysy amyl-aspartyl-valyl-glycyl-histidyl-tyrosyl- ginyl-seryl-alanyl-glycyl-glutamyl-alanyl-is ginyl-valyl-isoleucyl-valyl-leucyl-aspartyl- yl-glycyl-prolyl-valyl-lysyl-methionyl-aspar tyl-seryl-isoleucyl-threonyl-leucyl-seryl-tr syl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-seryl-isole oleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-arginyl-aspart onyl-tryptophyl-glutaminyl-isoleucyl-valyl- yl-threonyl-threonyl-isoleucyl-lysyl-alanyl- glycyl-cysteinyl-glutamyl-tyrosyl-glutamin lalanyl-glutamyl-asparaginyl-arginyl-tyros ucyl-asparaginyl-seryl-glutamyl-prolyl-thre lyl-phenyl-alanyl-lysyl-valyl-prolyl-glycyl-p lvalyl-threonyl-leucyl-seryl-seryl-arginyl-a lutaminyl-tryptophyl-asparaginyl-glutamyl- lycyl-seryl-arginyl-valyl-isoleucyl-glycyl-t lysyl-glutamyl-arginyl-asparaginyl-seryl-is ucyl-asparaginyl-lysyl-threonyl-prolyl-isol henyl-alanyl-lysyl-threonyl-threonyl-glycyl- utamyl-tyrosyl-glutamyl-phenyl-alanyl-argin yl-isoleucyl-valyl-glycyl-isoleucyl-glycyl-l myl-cysteinyl-tyrosyl-valyl-alanyl-arginyl-a lprolyl-glycyl-arginyl-prolyl-glutamyl-alan ginyl-asparaginyl-seryl-valyl-threonyl-leuc lyl-threonyl-tyrosyl-aspartyl-glycyl-glycyl- rosyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-lysyl-g ginyl-tryptophyl-methionyl-lysyl-alanyl-ser oleucyl-isoleucyl-aspartyl-threonyl-histid glycyl-leucyl-valyl-glutamyl-aspartyl-histi yl-arginyl-valyl-isoleucyl-alanyl-arginyl-as nyl-alanyl-seryl-glutamyl-prolyl-seryl-gluta yl-threonyl-alanyl-arginyl-aspartyl-glutamy oleucyl-seryl-methionyl-aspartyl-prolyl-lys ucyl-valyl-valyl-histidyl-alanyl-glycyl-glut rtyl-alanyl-aspartyl-isoleucyl-tyrosyl-glyc lisoleucyl-glutaminyl-tryptophyl-isoleucy myl-leucyl-seryl-asparaginyl-threonyl-alany lseryl-threonyl-aspartyl-phenyl-alanyl-alan laspartyl-alanyl-valyl-arginyl-valyl-aspart eucyl-leucyl-lysyl-alanyl-lysyl-asparaginyl- yl-valyl-threonyl-valyl-asparaginyl-valyl-ly glycyl-prolyl-prolyl-glutamyl-glycyl-prolyl- threonyl-alanyl-glutamyl-lysyl-cysteinyl-th olyl-prolyl-leucyl-glutaminyl-aspartyl-glyc ucyl-asparaginyl-tyrosyl-isoleucyl-valyl-gl lseryl-arginyl-leucyl-valyl-tryptophyl-thre inyl-valyl-glutaminyl-threonyl-leucyl-seryl- cyl-leucyl-glutamyl-glycyl-asparaginyl-glut nyl-isoleucyl-methionyl-alanyl-valyl-aspara lutamyl-prolyl-leucyl-glutamyl-seryl-glutam ginyl-prolyl-phenyl-alanyl-valyl-valyl-proly lyl-glutamyl-valyl-threonyl-threonyl-valyl-t soleucyl-valyl-valyl-tryptophyl-glutamyl-ar lglycyl-seryl-glutamyl-isoleucyl-leucyl-gly rginyl-aspartyl-lysyl-glutamyl-glycyl-isole lcysteinyl-histidyl-lysyl-arginyl-leucyl-is eucyl-arginyl-valyl-threonyl-glycyl-leucyl-i aspartyl-tyrosyl-glutamyl-phenyl-alanyl-arg inyl-alanyl-alanyl-glycyl-leucyl-seryl-gluta yl-tyrosyl-glutaminyl-lysyl-alanyl-cysteiny lprolyl-glycyl-prolyl-prolyl-asparaginyl-as spartyl-isoleucyl-threonyl-arginyl-seryl-se tophyl-seryl-lysyl-prolyl-isoleucyl-tyrosyl- yl-isoleucyl-glutaminyl-glycyl-tyrosyl-isol artyl-valyl-asparaginyl-valyl-glycyl-glutam nyl-threonyl-prolyl-prolyl-threonyl-glycyl-i araginyl-isoleucyl-glutamyl-valyl-glutamyl- dyl-glutamyl-tyrosyl-asparaginyl-phenyl-ala soleucyl-asparaginyl-lysyl-alanyl-glycyl-va rtyl-valyl-prolyl-glycyl-prolyl-isoleucyl-is ucyl-glutamyl-alanyl-prolyl-aspartyl-isoleu amyl-leucyl-arginyl-lysyl-isoleucyl-isoleuc glycyl-glycyl-seryl-leucyl-arginyl-leucyl-ph glycyl-arginyl-prolyl-threonyl-prolyl-gluta alyl-aspartyl-glycyl-glutamyl-isoleucyl-arg oleucyl-aspartyl-valyl-threonyl-seryl-seryl- lleucyl-aspartyl-asparaginyl-valyl-asparag yl-lysyl-tyrosyl-threonyl-leucyl-threonyl-le ycyl-threonyl-lysyl-seryl-alanyl-phenyl-alan cyl-aspartyl-threonyl-prolyl-seryl-prolyl-pr lthreonyl-glutamyl-isoleucyl-threonyl-lysy reonyl-tryptophyl-glutamyl-prolyl-prolyl-le lysyl-isoleucyl-lysyl-asparaginyl-tyrosyl-i utamyl-alanyl-threonyl-arginyl-lysyl-seryl-t lasparaginyl-cysteinyl-histidyl-lysyl-aspa laspartyl-glutaminyl-leucyl-glutaminyl-glu osyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-threonyl-al syl-glycyl-isoleucyl-glycyl-leucyl-prolyl-al lprolyl-isoleucyl-lysyl-valyl-alanyl-glutam glycyl-lysyl-isoleucyl-threonyl-valyl-aspar raginyl-seryl-valyl-seryl-leucyl-seryl-trypt tidyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-lysyl-iso leucyl-valyl-glutamyl-methionyl-glutaminyl- yl-tryptophyl-seryl-glutamyl-cysteinyl-alan minyl-alanyl-valyl-isoleucyl-threonyl-aspar lglutamyl-glutamyl-tyrosyl-leucyl-phenyl-al araginyl-glutamyl-lysyl-glycyl-arginyl-sery anyl-valyl-prolyl-isoleucyl-valyl-alanyl-lys myl-prolyl-aspartyl-valyl-lysyl-prolyl-alany valyl-glutaminyl-valyl-glycyl-glutaminyl-as alyl-prolyl-isoleucyl-seryl-glycyl-arginyl-p reonyl-tryptophyl-threonyl-lysyl-aspartyl-g nyl-threonyl-threonyl-arginyl-isoleucyl-asp eucyl-aspartyl-leucyl-threonyl-threonyl-leu nyl-histidyl-lysyl-aspartyl-aspartyl-glycyl- cyl-threonyl-valyl-alanyl-asparaginyl-valyl- lanyl-seryl-isoleucyl-glutamyl-isoleucyl-va laspartyl-prolyl-prolyl-lysyl-glycyl-prolyl- tyl-valyl-seryl-alanyl-glutamyl-seryl-isoleu araginyl-prolyl-prolyl-leucyl-tyrosyl-threo soleucyl-threonyl-asparaginyl-tyrosyl-isol artyl-threonyl-threonyl-threonyl-threonyl-v yl-alanyl-threonyl-valyl-alanyl-arginyl-thre llysyl-leucyl-lysyl-threonyl-glycyl-threony nyl-arginyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-alanyl-g cyl-glutaminyl-seryl-phenyl-alanyl-alanyl-le eucyl-valyl-alanyl-glutaminyl-tyrosyl-proly olyl-prolyl-glycyl-threonyl-prolyl-phenyl-al ryl-lysyl-aspartyl-seryl-methionyl-valyl-iso lutamyl-prolyl-valyl-asparaginyl-asparagin ucyl-glycyl-tyrosyl-histidyl-leucyl-glutamy inyl-seryl-isoleucyl-leucyl-tryptophyl-thre nyl-isoleucyl-isoleucyl-histidyl-aspartyl-t lanyl-glutaminyl-asparaginyl-leucyl-glutam rosyl-glutamyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-t eucyl-valyl-glycyl-valyl-glycyl-lysyl-alanyl- ysteinyl-tyrosyl-valyl-alanyl-arginyl-aspar lyl-glycyl-threonyl-prolyl-glutamyl-prolyl-i sparaginyl-glutamyl-isoleucyl-threonyl-leu lprolyl-valyl-tyrosyl-aspartyl-glycyl-glycy cyl-tyrosyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-a lycyl-arginyl-tryptophyl-methionyl-lysyl-al ginyl-valyl-isoleucyl-glutamyl-threonyl-glu yl-glycyl-leucyl-threonyl-glutamyl-aspartyl- nyl-alanyl-arginyl-valyl-isoleucyl-alanyl-ly nyl-isoleucyl-seryl-lysyl-prolyl-seryl-aspar yl-threonyl-alanyl-lysyl-aspartyl-glutamyl-v eucyl-seryl-methionyl-aspartyl-prolyl-lysyl- isoleucyl-valyl-valyl-asparaginyl-alanyl-gl inyl-leucyl-glutamyl-alanyl-aspartyl-valyl-h lthreonyl-isoleucyl-glutamyl-tryptophyl-le myl-isoleucyl-glutamyl-glutamyl-seryl-alany ysyl-asparaginyl-threonyl-aspartyl-phenyl-a yl-valyl-lysyl-aspartyl-alanyl-isoleucyl-arg utaminyl-tyrosyl-isoleucyl-leucyl-arginyl-a cyl-seryl-lysyl-seryl-phenyl-alanyl-prolyl-va aspartyl-arginyl-prolyl-glycyl-prolyl-proly lvalyl-threonyl-glycyl-valyl-threonyl-seryl- reonyl-tryptophyl-seryl-prolyl-prolyl-leucy laspartyl-isoleucyl-seryl-histidyl-tyrosyl- myl-threonyl-seryl-arginyl-leucyl-alanyl-try lglutamyl-valyl-valyl-threonyl-asparaginyl- eucyl-leucyl-glutamyl-glycyl-asparaginyl-gl yl-isoleucyl-methionyl-alanyl-valyl-asparag utamyl-prolyl-leucyl-glutamyl-seryl-alanyl-p aginyl-prolyl-phenyl-alanyl-valyl-leucyl-pro yl-glutamyl-valyl-threonyl-asparaginyl-isol nyl-threonyl-valyl-cysteinyl-tryptophyl-asp spartyl-glycyl-glycyl-seryl-glutamyl-isoleu alyl-glutamyl-lysyl-arginyl-aspartyl-arginy hyl-isoleucyl-lysyl-cysteinyl-asparaginyl-l aspartyl-leucyl-arginyl-leucyl-arginyl-valy yl-aspartyl-histidyl-glutamyl-tyrosyl-gluta nyl-glutamyl-asparaginyl-alanyl-alanyl-glyc lyl-alanyl-threonyl-valyl-tyrosyl-tyrosyl-ly yl-phenyl-alanyl-lysyl-prolyl-glycyl-prolyl-p dyl-isoleucyl-valyl-aspartyl-threonyl-threo reonyl-leucyl-alanyl-tryptophyl-glycyl-lysy yl-glycyl-seryl-glutamyl-isoleucyl-leucyl-gl cyl-cysteinyl-lysyl-alanyl-aspartyl-glutamy yl-isoleucyl-valyl-threonyl-prolyl-glutamin hreonyl-arginyl-phenyl-alanyl-glutamyl-isol yl-histidyl-glutaminyl-glutamyl-tyrosyl-lys nyl-leucyl-asparaginyl-lysyl-valyl-glycyl-le yl-valyl-prolyl-glycyl-threonyl-valyl-lysyl-p tamyl-alanyl-prolyl-glutamyl-leucyl-asparty rginyl-lysyl-glycyl-isoleucyl-valyl-valyl-ar rginyl-isoleucyl-histidyl-isoleucyl-prolyl- lmethionyl-prolyl-glutamyl-isoleucyl-threo utamyl-glycyl-glutamyl-phenyl-alanyl-threon ucyl-glutamyl-lysyl-glycyl-valyl-asparaginy yl-isoleucyl-aspartyl-asparaginyl-cysteiny alanyl-glycyl-lysyl-tyrosyl-isoleucyl-leucy lseryl-glycyl-seryl-lysyl-seryl-alanyl-pheny leucyl-aspartyl-threonyl-prolyl-glycyl-prol alanyl-valyl-lysyl-glutamyl-valyl-arginyl-ly eucyl-valyl-tryptophyl-glutamyl-prolyl-prol lycyl-alanyl-lysyl-valyl-lysyl-asparaginyl-t ginyl-glutamyl-seryl-threonyl-arginyl-lysyl- seryl-seryl-lysyl-cysteinyl-seryl-lysyl-thre amyl-asparaginyl-leucyl-threonyl-glutamyl-g henyl-alanyl-arginyl-valyl-methionyl-alanyl- anyl-glycyl-valyl-glycyl-valyl-prolyl-valyl-g alyl-lysyl-alanyl-alanyl-glutamyl-prolyl-pro lthreonyl-leucyl-threonyl-aspartyl-valyl-se yl-leucyl-methionyl-tryptophyl-glutamyl-lys cyl-glycyl-seryl-arginyl-valyl-leucyl-glycyl- lutaminyl-prolyl-lysyl-glycyl-threonyl-glut lyl-alanyl-glutamyl-seryl-lysyl-valyl-cystei nyl-glycyl-leucyl-seryl-seryl-glycyl-glutami lanyl-arginyl-valyl-lysyl-alanyl-tyrosyl-asp yl-aspartyl-prolyl-arginyl-valyl-leucyl-glyc syl-aspartyl-leucyl-threonyl-isoleucyl-glut rolyl-phenyl-alanyl-asparaginyl-threonyl-ty glycyl-glutamyl-aspartyl-leucyl-lysyl-isole leucyl-glycyl-arginyl-prolyl-arginyl-prolyl- valyl-lysyl-aspartyl-glycyl-glutamyl-prolyl- yl-arginyl-valyl-asparaginyl-valyl-glutamyl- threonyl-valyl-leucyl-histidyl-isoleucyl-ly partyl-aspartyl-phenyl-alanyl-glycyl-lysyl-t reonyl-asparaginyl-seryl-alanyl-glycyl-thre yl-leucyl-seryl-valyl-isoleucyl-valyl-leucyl- yl-valyl-glycyl-prolyl-valyl-arginyl-phenyl-a yl-aspartyl-phenyl-alanyl-valyl-valyl-isoleu lyl-alanyl-tyrosyl-threonyl-glycyl-glycyl-cy raginyl-tyrosyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-ly hreonyl-threonyl-threonyl-tryptophyl-histi lvalyl-alanyl-arginyl-threonyl-threonyl-iso ucyl-lysyl-threonyl-glycyl-threonyl-glutamy yl-isoleucyl-phenyl-alanyl-alanyl-glutamyl-a seryl-alanyl-prolyl-leucyl-aspartyl-seryl-ly nyl-tyrosyl-prolyl-phenyl-alanyl-lysyl-gluta reonyl-prolyl-phenyl-alanyl-valyl-threonyl-s aminyl-methionyl-leucyl-valyl-glutaminyl-tr asparaginyl-aspartyl-glycyl-glycyl-threony yl-histidyl-leucyl-glutamyl-glutaminyl-lysy ucyl-leucyl-tryptophyl-valyl-lysyl-leucyl-as yl-glutaminyl-aspartyl-threonyl-lysyl-pheny eucyl-aspartyl-glutamyl-glycyl-leucyl-gluta valyl-seryl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-iso yl-prolyl-seryl-lysyl-valyl-seryl-glutamyl-cy yl-aspartyl-prolyl-cysteinyl-aspartyl-proly lanyl-isoleucyl-valyl-isoleucyl-threonyl-ar eonyl-leucyl-lysyl-tryptophyl-lysyl-lysyl-pr yl-seryl-lysyl-isoleucyl-threonyl-glycyl-tyr laspartyl-leucyl-prolyl-aspartyl-glycyl-arg eryl-phenyl-alanyl-threonyl-asparaginyl-val nyl-alanyl-threonyl-valyl-seryl-glycyl-leucy inyl-tyrosyl-glutamyl-phenyl-alanyl-arginyl- nyl-alanyl-alanyl-glycyl-asparaginyl-phenyl- tyl-seryl-seryl-glycyl-alanyl-isoleucyl-thre oleucyl-aspartyl-alanyl-prolyl-asparaginyl- ltyrosyl-lysyl-aspartyl-valyl-isoleucyl-val threonyl-phenyl-alanyl-valyl-leucyl-glutamy yl-lysyl-prolyl-isoleucyl-prolyl-aspartyl-va lglycyl-lysyl-glutamyl-leucyl-glutamyl-glut ionyl-glutamyl-isoleucyl-lysyl-seryl-threon hreonyl-leucyl-valyl-valyl-lysyl-aspartyl-cy rtyl-glycyl-glycyl-glutaminyl-tyrosyl-isole yl-valyl-glycyl-glycyl-threonyl-lysyl-seryl-i llysyl-valyl-leucyl-aspartyl-arginyl-prolyl- yl-leucyl-lysyl-valyl-threonyl-glycyl-valyl-t tyrosyl-leucyl-alanyl-tryptophyl-asparagin tyl-glycyl-glycyl-alanyl-asparaginyl-isoleu leucyl-glutamyl-lysyl-arginyl-glutamyl-thre yl-threonyl-glutaminyl-valyl-seryl-threonyl- asparaginyl-tyrosyl-lysyl-valyl-threonyl-ly nyl-glutamyl-tyrosyl-isoleucyl-phenyl-alany paraginyl-lysyl-tyrosyl-glycyl-isoleucyl-gl yl-glycyl-prolyl-valyl-threonyl-alanyl-cyste olyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-seryl-threo oleucyl-threonyl-lysyl-aspartyl-seryl-methi nyl-arginyl-prolyl-valyl-aspartyl-aspartyl-g lglutamyl-glycyl-tyrosyl-isoleucyl-leucyl-g tamyl-glycyl-valyl-arginyl-tryptophyl-threo syl-threonyl-leucyl-threonyl-aspartyl-leucy lycyl-leucyl-threonyl-glutamyl-glycyl-histi arginyl-valyl-alanyl-alanyl-glutamyl-aspara lutamyl-prolyl-seryl-glutamyl-prolyl-seryl-v lcysteinyl-aspartyl-alanyl-leucyl-tyrosyl-p sparaginyl-prolyl-lysyl-valyl-threonyl-aspa alyl-seryl-leucyl-alanyl-tryptophyl-seryl-ly ycyl-glycyl-alanyl-prolyl-valyl-lysyl-glycyl- glutamyl-alanyl-alanyl-alanyl-aspartyl-glut inyl-threonyl-prolyl-prolyl-threonyl-glycyl- yl-phenyl-alanyl-threonyl-valyl-threonyl-lys eonyl-glutamyl-tyrosyl-asparaginyl-phenyl-a lisoleucyl-asparaginyl-seryl-glutamyl-glyc reonyl-leucyl-prolyl-glycyl-seryl-valyl-valy leucyl-glutamyl-prolyl-prolyl-glutamyl-isol partyl-leucyl-arginyl-lysyl-valyl-valyl-valy onyl-leucyl-arginyl-leucyl-phenyl-alanyl-val yl-prolyl-glutamyl-prolyl-glutamyl-valyl-lys amyl-glycyl-isoleucyl-leucyl-threonyl-aspar glutamyl-valyl-threonyl-seryl-seryl-phenyl-a oleucyl-aspartyl-asparaginyl-valyl-threony ycyl-arginyl-tyrosyl-asparaginyl-leucyl-thr aginyl-seryl-glycyl-seryl-lysyl-threonyl-ala larginyl-valyl-leucyl-aspartyl-seryl-prolyl- ucyl-threonyl-isoleucyl-arginyl-glutamyl-va onyl-leucyl-seryl-tryptophyl-glutamyl-proly lglycyl-alanyl-lysyl-isoleucyl-threonyl-asp yl-lysyl-arginyl-glutamyl-threonyl-threonyl- onyl-isoleucyl-threonyl-asparaginyl-aspara threonyl-phenyl-alanyl-arginyl-isoleucyl-gl utamyl-glycyl-cysteinyl-seryl-tyrosyl-tyros nyl-seryl-asparaginyl-glutamyl-tyrosyl-glyc glutamyl-threonyl-threonyl-glutamyl-prolyl- rolyl-leucyl-prolyl-prolyl-glycyl-arginyl-va threonyl-arginyl-asparaginyl-threonyl-alan lutamyl-lysyl-prolyl-glutamyl-seryl-asparty eonyl-glycyl-tyrosyl-valyl-valyl-glutamyl-me lseryl-glutamyl-lysyl-tryptophyl-seryl-thre llysyl-threonyl-leucyl-glutamyl-alanyl-thre nyl-alanyl-glycyl-glutamyl-glutamyl-tyrosyl- alanyl-valyl-asparaginyl-glutamyl-lysyl-gly lglutaminyl-leucyl-glycyl-valyl-prolyl-valy eucyl-glutamyl-isoleucyl-lysyl-prolyl-seryl- yl-histidyl-threonyl-phenyl-alanyl-asparagi lutaminyl-leucyl-lysyl-isoleucyl-aspartyl-v ginyl-prolyl-glutaminyl-alanyl-threonyl-val aspartyl-glycyl-glutaminyl-threonyl-leucyl- lvalyl-asparaginyl-valyl-seryl-seryl-seryl-l lseryl-isoleucyl-lysyl-glutamyl-alanyl-sery reonyl-tyrosyl-glutamyl-leucyl-cysteinyl-va lseryl-isoleucyl-threonyl-valyl-prolyl-isol lleucyl-aspartyl-arginyl-prolyl-glycyl-prol lisoleucyl-aspartyl-glutamyl-valyl-seryl-cy yl-isoleucyl-seryl-tryptophyl-asparaginyl-p lycyl-glycyl-cysteinyl-glutaminyl-isoleucy lyl-glutamyl-lysyl-lysyl-glutamyl-threonyl-t hyl-histidyl-isoleucyl-valyl-seryl-glutamin eryl-isoleucyl-lysyl-isoleucyl-valyl-arginy lutamyl-tyrosyl-glutaminyl-phenyl-alanyl-ar paraginyl-arginyl-tyrosyl-glycyl-lysyl-sery lalanyl-valyl-valyl-alanyl-glutamyl-tyrosyl- glycyl-prolyl-prolyl-glycyl-threonyl-prolyl- yl-lysyl-seryl-threonyl-methionyl-leucyl-val prolyl-valyl-asparaginyl-aspartyl-glycyl-gl ltyrosyl-histidyl-leucyl-glutamyl-tyrosyl-l cyl-leucyl-tryptophyl-seryl-lysyl-alanyl-asp yl-alanyl-aspartyl-threonyl-glutaminyl-valy lglutamyl-glycyl-leucyl-methionyl-tyrosyl-g anyl-glutamyl-asparaginyl-isoleucyl-alanyl- seryl-lysyl-seryl-cysteinyl-glutamyl-prolyl- lyl-cysteinyl-aspartyl-prolyl-prolyl-glycyl- yl-asparaginyl-isoleucyl-threonyl-arginyl-l ophyl-seryl-lysyl-prolyl-histidyl-tyrosyl-as cyl-threonyl-glycyl-tyrosyl-isoleucyl-valyl- lprolyl-aspartyl-glycyl-arginyl-tryptophyl- syl-threonyl-asparaginyl-isoleucyl-glutami nyl-glutamyl-valyl-threonyl-glutamyl-leucyl- rginyl-tyrosyl-glutamyl-phenyl-alanyl-argin araginyl-alanyl-alanyl-aspartyl-seryl-valyl- yl-threonyl-glycyl-prolyl-isoleucyl-isoleuc utamyl-prolyl-prolyl-arginyl-valyl-methiony lanyl-arginyl-aspartyl-valyl-isoleucyl-valy lleucyl-lysyl-isoleucyl-asparaginyl-alanyl- lprolyl-leucyl-prolyl-valyl-isoleucyl-seryl- isoleucyl-glutamyl-isoleucyl-glutamyl-glut tamyl-isoleucyl-isoleucyl-seryl-threonyl-as ucyl-leucyl-threonyl-valyl-lysyl-aspartyl-cy tyl-threonyl-glycyl-glutaminyl-tyrosyl-valy yl-valyl-alanyl-glycyl-threonyl-arginyl-sery yl-lysyl-valyl-leucyl-aspartyl-lysyl-prolyl-g leucyl-glutamyl-isoleucyl-asparaginyl-glyc cysteinyl-seryl-leucyl-seryl-tryptophyl-gly spartyl-glycyl-glycyl-alanyl-aspartyl-isole rginyl-lysyl-lysyl-arginyl-glutamyl-threony lthreonyl-isoleucyl-cysteinyl-glutamyl-gly lthreonyl-seryl-cysteinyl-lysyl-valyl-threo raginyl-glutamyl-tyrosyl-isoleucyl-phenyl-a lasparaginyl-lysyl-tyrosyl-glycyl-valyl-gly lvalyl-alanyl-isoleucyl-lysyl-alanyl-leucyl- alyl-prolyl-seryl-prolyl-prolyl-threonyl-ser ryl-valyl-threonyl-lysyl-glutamyl-seryl-meth hyl-seryl-arginyl-prolyl-glutamyl-seryl-aspa cyl-seryl-glycyl-tyrosyl-isoleucyl-isoleucy lasparaginyl-seryl-leucyl-arginyl-tryptoph lysyl-prolyl-valyl-tyrosyl-aspartyl-leucyl-a leucyl-arginyl-glutamyl-glycyl-cysteinyl-gl valyl-tyrosyl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-a rolyl-seryl-glutamyl-threonyl-seryl-prolyl-l aspartyl-prolyl-valyl-phenyl-alanyl-leucyl-p lyl-lysyl-isoleucyl-valyl-aspartyl-seryl-gly reonyl-isoleucyl-alanyl-tryptophyl-valyl-ly glycyl-glycyl-alanyl-prolyl-isoleucyl-threo yl-tyrosyl-lysyl-lysyl-seryl-aspartyl-aspart reonyl-seryl-isoleucyl-glutaminyl-seryl-leu osyl-threonyl-isoleucyl-seryl-glycyl-leucyl- ltyrosyl-valyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-l glycyl-alanyl-seryl-aspartyl-prolyl-seryl-as minyl-isoleucyl-alanyl-lysyl-glutamyl-argin cyl-phenyl-alanyl-aspartyl-isoleucyl-aspart lthreonyl-leucyl-isoleucyl-valyl-lysyl-alan onyl-methionyl-threonyl-valyl-prolyl-phenyl- yl-prolyl-asparaginyl-valyl-leucyl-tryptoph spartyl-leucyl-arginyl-threonyl-arginyl-ala onyl-aspartyl-seryl-arginyl-threonyl-seryl-l aginyl-alanyl-asparaginyl-arginyl-asparagi hreonyl-leucyl-threonyl-isoleucyl-glutamin alanyl-seryl-leucyl-threonyl-leucyl-valyl-va prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-threonyl-aspara yl-aspartyl-valyl-threonyl-lysyl-glutamyl-se aspartyl-valyl-prolyl-glutamyl-asparaginyl- yl-lysyl-asparaginyl-tyrosyl-histidyl-isole nyl-seryl-lysyl-lysyl-alanyl-tryptophyl-valy aginyl-cysteinyl-asparaginyl-arginyl-leucy raginyl-leucyl-glutaminyl-glutamyl-glycyl-a lanyl-arginyl-valyl-seryl-glycyl-glutamyl-as valyl-glycyl-isoleucyl-prolyl-alanyl-glutam ysyl-isoleucyl-threonyl-glutamyl-lysyl-prol cyl-glycyl-valyl-threonyl-seryl-isoleucyl-se yl-threonyl-tryptophyl-leucyl-lysyl-prolyl-g seryl-arginyl-isoleucyl-valyl-histidyl-tyro utamyl-lysyl-glycyl-glutaminyl-lysyl-aspara lanyl-valyl-alanyl-lysyl-seryl-threonyl-hist ucyl-arginyl-glutamyl-asparaginyl-seryl-glu larginyl-valyl-phenyl-alanyl-alanyl-glutamy eucyl-seryl-aspartyl-prolyl-arginyl-glutamy lisoleucyl-lysyl-glutamyl-glutaminyl-leucy cyl-aspartyl-methionyl-lysyl-asparaginyl-ph yl-valyl-tyrosyl-valyl-arginyl-alanyl-glycyl- artyl-isoleucyl-prolyl-isoleucyl-seryl-glyc threonyl-leucyl-seryl-arginyl-aspartyl-glyc nyl-methionyl-arginyl-phenyl-alanyl-asparag yl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-leucyl-threo lutamyl-seryl-valyl-threonyl-alanyl-asparty isoleucyl-threonyl-alanyl-alanyl-asparagin ysyl-alanyl-phenyl-alanyl-isoleucyl-asparag yl-arginyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-threo eryl-aspartyl-isoleucyl-threonyl-glutamyl-g ltryptophyl-glutamyl-prolyl-prolyl-lysyl-ty minyl-valyl-threonyl-asparaginyl-tyrosyl-is amyl-threonyl-seryl-threonyl-alanyl-valyl-tr lanyl-threonyl-valyl-alanyl-arginyl-threony nyl-lysyl-leucyl-threonyl-threonyl-glycyl-gl yl-alanyl-arginyl-isoleucyl-lysyl-alanyl-glu glycyl-isoleucyl-seryl-aspartyl-histidyl-is valyl-threonyl-valyl-lysyl-leucyl-prolyl-tyr lyl-prolyl-seryl-threonyl-prolyl-tryptophyl- yl-arginyl-glutamyl-seryl-isoleucyl-threony myl-prolyl-valyl-seryl-asparaginyl-glycyl-gl syl-histidyl-leucyl-glutamyl-methionyl-lysy leucyl-leucyl-tryptophyl-glutaminyl-lysyl-a leucyl-arginyl-threonyl-threonyl-histidyl-p yl-isoleucyl-seryl-alanyl-glycyl-leucyl-isol inyl-valyl-tyrosyl-alanyl-glutamyl-asparagi yl-prolyl-seryl-histidyl-prolyl-seryl-glutam spartyl-alanyl-cysteinyl-glutamyl-prolyl-pr soleucyl-threonyl-aspartyl-isoleucyl-seryl- yl-seryl-tryptophyl-glutaminyl-glutaminyl-p yl-glycyl-seryl-lysyl-isoleucyl-threonyl-gly inyl-arginyl-aspartyl-leucyl-prolyl-asparty yl-alanyl-seryl-phenyl-alanyl-threonyl-aspar glutaminyl-phenyl-alanyl-threonyl-isoleucy lasparaginyl-seryl-glutaminyl-tyrosyl-glut lanyl-alanyl-arginyl-asparaginyl-alanyl-val nyl-prolyl-seryl-glutamyl-valyl-valyl-glycyl- leucyl-aspartyl-seryl-tyrosyl-glycyl-glycyl- rolyl-leucyl-glutamyl-tyrosyl-threonyl-glut anyl-glycyl-threonyl-seryl-valyl-lysyl-leucy lycyl-lysyl-prolyl-alanyl-prolyl-threonyl-is yl-aspartyl-aspartyl-lysyl-glutamyl-leucyl-g eucyl-valyl-cysteinyl-valyl-glutamyl-aspara alanyl-seryl-isoleucyl-leucyl-isoleucyl-lys yl-asparaginyl-seryl-glycyl-cysteinyl-tyros sparaginyl-alanyl-methionyl-alanyl-seryl-al inyl-valyl-glutaminyl-isoleucyl-leucyl-aspa ycyl-glycyl-prolyl-isoleucyl-glutamyl-pheny anyl-glutamyl-lysyl-isoleucyl-threonyl-leuc yl-alanyl-aspartyl-aspartyl-glycyl-glycyl-al yrosyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-argin valyl-tryptophyl-seryl-methionyl-valyl-sery amyl-cysteinyl-isoleucyl-isoleucyl-threony eucyl-lysyl-glycyl-asparaginyl-glutamyl-tyr yl-arginyl-alanyl-valyl-asparaginyl-lysyl-ty rolyl-leucyl-glutamyl-seryl-aspartyl-seryl-v yl-phenyl-alanyl-valyl-threonyl-prolyl-glycy lutamyl-valyl-threonyl-lysyl-isoleucyl-thre hreonyl-valyl-valyl-tryptophyl-seryl-arginy lglycyl-seryl-aspartyl-isoleucyl-seryl-glyc lysyl-arginyl-aspartyl-lysyl-lysyl-seryl-leu lvalyl-leucyl-lysyl-glutamyl-threonyl-isole lutaminyl-lysyl-valyl-threonyl-glycyl-leucy partyl-tyrosyl-glutaminyl-tyrosyl-arginyl-v alanyl-alanyl-glycyl-glutaminyl-glycyl-prol ryl-glutamyl-phenyl-alanyl-tyrosyl-lysyl-ala artyl-prolyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-ala anyl-aspartyl-seryl-threonyl-lysyl-seryl-ser tophyl-seryl-lysyl-prolyl-valyl-tyrosyl-aspa eonyl-glycyl-tyrosyl-valyl-valyl-glutamyl-is myl-glutamyl-glutamyl-glutamyl-tryptophyl-t syl-glycyl-glutamyl-valyl-arginyl-threonyl-t yl-asparaginyl-leucyl-lysyl-prolyl-glycyl-va lanyl-arginyl-valyl-seryl-alanyl-valyl-aspar yl-glycyl-glutamyl-prolyl-isoleucyl-glutamy valyl-glutaminyl-alanyl-lysyl-aspartyl-isol amyl-isoleucyl-aspartyl-leucyl-aspartyl-val alyl-isoleucyl-alanyl-lysyl-alanyl-glycyl-gl eucyl-isoleucyl-prolyl-phenyl-alanyl-lysyl-g nyl-valyl-threonyl-tryptophyl-arginyl-lysyl- cyl-glycyl-seryl-aspartyl-alanyl-arginyl-tyr yl-threonyl-aspartyl-seryl-seryl-seryl-leucy minyl-valyl-threonyl-arginyl-asparaginyl-as leucyl-leucyl-threonyl-isoleucyl-glutamyl-a prolyl-lysyl-seryl-seryl-threonyl-valyl-sery nyl-prolyl-alanyl-alanyl-cysteinyl-glutamin stidyl-valyl-seryl-arginyl-glycyl-threonyl-v spartyl-prolyl-prolyl-leucyl-isoleucyl-aspa lisoleucyl-asparaginyl-tyrosyl-valyl-isole nyl-threonyl-lysyl-arginyl-threonyl-tryptop lcysteinyl-seryl-seryl-threonyl-seryl-pheny leucyl-seryl-glutamyl-lysyl-threonyl-prolyl- larginyl-valyl-leucyl-alanyl-glutamyl-aspar cyl-glycyl-glutamyl-prolyl-cysteinyl-glutam yl-lysyl-alanyl-alanyl-glutamyl-valyl-prolyl- lleucyl-seryl-methionyl-lysyl-aspartyl-sery leucyl-leucyl-seryl-tryptophyl-threonyl-lys lglycyl-glycyl-seryl-valyl-isoleucyl-threon arginyl-lysyl-glycyl-lysyl-glycyl-glutamyl-g tidyl-alanyl-glycyl-isoleucyl-seryl-lysyl-th tamyl-valyl-seryl-glutaminyl-leucyl-lysyl-gl tamyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-phenyl-ala syl-glycyl-leucyl-seryl-aspartyl-prolyl-valy ucyl-threonyl-valyl-lysyl-glutamyl-leucyl-is myl-valyl-aspartyl-leucyl-seryl-aspartyl-iso alyl-threonyl-valyl-arginyl-isoleucyl-glycy ucyl-glutamyl-leucyl-prolyl-tyrosyl-lysyl-gl eucyl-seryl-tryptophyl-leucyl-lysyl-asparty myl-seryl-glutamyl-phenyl-alanyl-valyl-argin tamyl-asparaginyl-lysyl-isoleucyl-threonyl- lalanyl-lysyl-lysyl-glutamyl-histidyl-glycy leucyl-leucyl-aspartyl-asparaginyl-alanyl-v valyl-prolyl-isoleucyl-threonyl-valyl-isole lseryl-lysyl-prolyl-lysyl-glycyl-prolyl-isol tamyl-isoleucyl-lysyl-alanyl-aspartyl-seryl- aspartyl-valyl-prolyl-glutamyl-aspartyl-asp soleucyl-threonyl-cysteinyl-tyrosyl-seryl-i lthreonyl-seryl-glutaminyl-threonyl-aspara ysteinyl-seryl-seryl-valyl-alanyl-arginyl-th lprolyl-asparaginyl-leucyl-valyl-lysyl-aspa phenyl-alanyl-arginyl-valyl-arginyl-alanyl-g cyl-valyl-seryl-glutaminyl-prolyl-leucyl-val alanyl-lysyl-histidyl-glutaminyl-phenyl-ala yl-prolyl-glycyl-lysyl-prolyl-valyl-isoleucy yl-aspartyl-glycyl-methionyl-seryl-leucyl-th lvalyl-tyrosyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl- anyl-histidyl-valyl-glutamyl-lysyl-lysyl-glu yl-leucyl-tryptophyl-glutaminyl-lysyl-valyl- ucyl-seryl-glycyl-arginyl-glutamyl-tyrosyl-a yl-glutamyl-glycyl-leucyl-aspartyl-tyrosyl-g rosyl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-seryl-ala laspartyl-prolyl-seryl-lysyl-phenyl-alanyl-t valyl-aspartyl-prolyl-prolyl-glycyl-threony rtyl-valyl-threonyl-arginyl-glutamyl-threon ophyl-asparaginyl-prolyl-prolyl-leucyl-argi oleucyl-valyl-glycyl-tyrosyl-seryl-isoleucy yl-asparaginyl-glutamyl-arginyl-tryptophyl- nyl-alanyl-threonyl-aspartyl-valyl-seryl-glu onyl-valyl-threonyl-glycyl-leucyl-seryl-prol myl-phenyl-alanyl-arginyl-isoleucyl-isoleuc yl-glycyl-threonyl-isoleucyl-seryl-prolyl-pr isoleucyl-isoleucyl-methionyl-threonyl-arg lprolyl-prolyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-phe lphenyl-alanyl-aspartyl-glycyl-leucyl-isole yl-seryl-leucyl-arginyl-isoleucyl-lysyl-alan lprolyl-valyl-prolyl-arginyl-valyl-threonyl- glycyl-valyl-glutamyl-isoleucyl-glutamyl-ly onyl-glutamyl-isoleucyl-threonyl-asparagin yl-leucyl-phenyl-alanyl-valyl-arginyl-aspart idyl-arginyl-glycyl-valyl-tyrosyl-threonyl-v lanyl-seryl-glycyl-seryl-alanyl-lysyl-alanyl- yl-glutaminyl-aspartyl-threonyl-prolyl-glyc cyl-arginyl-phenyl-alanyl-threonyl-asparagi ysyl-methionyl-threonyl-leucyl-tryptophyl-t asparaginyl-aspartyl-glycyl-cysteinyl-alan rosyl-isoleucyl-isoleucyl-glutamyl-lysyl-ar ucyl-alanyl-tryptophyl-alanyl-leucyl-isoleu utamyl-alanyl-glutaminyl-seryl-tyrosyl-thre ucyl-asparaginyl-glycyl-asparaginyl-glutam nyl-valyl-seryl-alanyl-valyl-asparaginyl-lys nyl-prolyl-leucyl-aspartyl-seryl-aspartyl-pr ucyl-glutaminyl-tyrosyl-threonyl-valyl-prol yl-prolyl-glutamyl-prolyl-seryl-asparaginyl- eryl-isoleucyl-threonyl-leucyl-threonyl-try eryl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-glutamyl-i isoleucyl-leucyl-glutamyl-arginyl-arginyl-g yl-tryptophyl-valyl-lysyl-valyl-isoleucyl-se glutamyl-threonyl-arginyl-phenyl-alanyl-lys glutamyl-glycyl-asparaginyl-glutamyl-tyros methionyl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-alan yl-seryl-glycyl-isoleucyl-seryl-arginyl-leuc tamyl-prolyl-valyl-asparaginyl-prolyl-proly yl-lysyl-valyl-threonyl-aspartyl-threonyl-se eucyl-glutamyl-tryptophyl-seryl-lysyl-proly cyl-methionyl-glutamyl-isoleucyl-isoleucyl- amyl-methionyl-cysteinyl-lysyl-threonyl-asp histidyl-lysyl-valyl-asparaginyl-alanyl-glu nyl-arginyl-tyrosyl-threonyl-valyl-threonyl- lglutamyl-glutamyl-tyrosyl-lysyl-phenyl-ala asparaginyl-glycyl-alanyl-glycyl-lysyl-glyc yl-threonyl-glycyl-threonyl-isoleucyl-lysyl- eonyl-alanyl-prolyl-glutamyl-leucyl-asparty phenyl-alanyl-lysyl-glutaminyl-threonyl-his lanyl-seryl-isoleucyl-arginyl-leucyl-phenyl- nyl-glycyl-arginyl-prolyl-threonyl-prolyl-th yl-prolyl-aspartyl-seryl-asparaginyl-leucyl- leucyl-histidyl-threonyl-threonyl-aspartyl- lthreonyl-valyl-glutamyl-asparaginyl-cyste partyl-alanyl-glycyl-lysyl-tyrosyl-threonyl- nyl-asparaginyl-seryl-glycyl-seryl-lysyl-ser onyl-valyl-lysyl-valyl-leucyl-aspartyl-threo olyl-isoleucyl-threonyl-phenyl-alanyl-lysyl- eryl-alanyl-threonyl-leucyl-methionyl-trypt yl-aspartyl-glycyl-glycyl-alanyl-arginyl-iso alyl-glutamyl-lysyl-arginyl-glutamyl-alanyl- lutaminyl-valyl-isoleucyl-seryl-glutamyl-ly yl-isoleucyl-phenyl-alanyl-lysyl-valyl-aspar lycyl-valyl-prolyl-tyrosyl-tyrosyl-phenyl-al araginyl-glutamyl-tyrosyl-glycyl-valyl-glyc ionyl-prolyl-glutamyl-prolyl-isoleucyl-valy olyl-alanyl-prolyl-prolyl-arginyl-arginyl-le nyl-seryl-lysyl-seryl-seryl-alanyl-valyl-leuc aspartyl-histidyl-aspartyl-glycyl-glycyl-se rosyl-leucyl-leucyl-glutamyl-methionyl-argi yl-leucyl-tryptophyl-valyl-glutamyl-alanyl-g lleucyl-threonyl-phenyl-alanyl-threonyl-val llysyl-threonyl-glutamyl-tyrosyl-glutamyl-p ysyl-asparaginyl-aspartyl-alanyl-glycyl-tyr myl-alanyl-phenyl-alanyl-seryl-seryl-valyl-is glutaminyl-isoleucyl-glutamyl-prolyl-threo yl-isoleucyl-threonyl-asparaginyl-glutamin ysyl-alanyl-glycyl-seryl-prolyl-phenyl-alany yl-isoleucyl-seryl-glycyl-arginyl-prolyl-ala yl-lysyl-leucyl-glutamyl-glutamyl-methionyl- spartyl-arginyl-valyl-seryl-isoleucyl-threo inyl-threonyl-threonyl-leucyl-threonyl-valy glycyl-aspartyl-seryl-glycyl-arginyl-tyrosy utamyl-asparaginyl-threonyl-alanyl-glycyl-v alyl-threonyl-valyl-valyl-valyl-isoleucyl-gl hreonyl-glycyl-prolyl-isoleucyl-glutamyl-va yl-seryl-cysteinyl-valyl-leucyl-seryl-trypto yl-glycyl-glycyl-glycyl-threonyl-glutamyl-is oleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-arginyl-glutam tryptophyl-glutaminyl-leucyl-valyl-asparag onyl-glutaminyl-isoleucyl-lysyl-valyl-threo yl-methionyl-glutamyl-tyrosyl-seryl-phenyl-a asparaginyl-arginyl-phenyl-alanyl-glycyl-va ryl-alanyl-prolyl-isoleucyl-isoleucyl-alany valyl-prolyl-prolyl-seryl-alanyl-prolyl-thre yl-histidyl-valyl-seryl-alanyl-asparaginyl-a tryptophyl-glutamyl-glutamyl-prolyl-tyrosy ysyl-isoleucyl-isoleucyl-glycyl-tyrosyl-try myl-arginyl-asparaginyl-threonyl-isoleucyl- sparaginyl-lysyl-valyl-prolyl-cysteinyl-leu syl-lysyl-valyl-threonyl-glycyl-leucyl-valyl- glutaminyl-phenyl-alanyl-arginyl-threonyl-t alanyl-glycyl-valyl-seryl-lysyl-alanyl-seryl- leucyl-methionyl-alanyl-glutaminyl-asparag glycyl-arginyl-prolyl-glutamyl-valyl-threon threonyl-valyl-seryl-leucyl-isoleucyl-trypt aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-lysyl-valyl-val utamyl-arginyl-lysyl-prolyl-valyl-seryl-glut ltryptophyl-leucyl-lysyl-cysteinyl-asparag ryl-aspartyl-asparaginyl-phenyl-alanyl-phen leucyl-seryl-glutamyl-glycyl-aspartyl-threo yl-valyl-leucyl-alanyl-lysyl-asparaginyl-ala ysyl-glycyl-seryl-glutamyl-seryl-threonyl-gl inyl-aspartyl-glutamyl-tyrosyl-alanyl-proly artyl-alanyl-arginyl-leucyl-histidyl-glycyl- larginyl-alanyl-glycyl-seryl-aspartyl-leucy yl-glycyl-glycyl-lysyl-prolyl-glutamyl-proly hreonyl-lysyl-glycyl-aspartyl-lysyl-glutamy myl-lysyl-valyl-seryl-leucyl-glutaminyl-tyro threonyl-alanyl-valyl-isoleucyl-lysyl-pheny laspartyl-seryl-glycyl-lysyl-tyrosyl-threon yl-alanyl-seryl-glycyl-threonyl-lysyl-alanyl- alyl-leucyl-aspartyl-seryl-prolyl-glycyl-pro yl-valyl-seryl-arginyl-valyl-threonyl-glutam eucyl-alanyl-tryptophyl-seryl-leucyl-prolyl- cyl-alanyl-glutamyl-isoleucyl-threonyl-hist ginyl-arginyl-glutamyl-threonyl-seryl-argin soleucyl-valyl-glutamyl-glycyl-glutamyl-cys syl-valyl-valyl-threonyl-arginyl-leucyl-isol tamyl-tyrosyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-argin llysyl-tyrosyl-glycyl-prolyl-glycyl-valyl-pr lisoleucyl-valyl-alanyl-arginyl-asparaginy prolyl-seryl-prolyl-prolyl-glycyl-isoleucyl- reonyl-glycyl-lysyl-glutamyl-histidyl-isole ptophyl-threonyl-lysyl-prolyl-glutamyl-sery tamyl-isoleucyl-seryl-asparaginyl-tyrosyl-l myl-lysyl-glutamyl-seryl-leucyl-arginyl-tryp yl-lysyl-aspartyl-tyrosyl-valyl-valyl-tyrosy valyl-threonyl-seryl-leucyl-methionyl-gluta utaminyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-threon lglycyl-asparaginyl-seryl-glutamyl-prolyl-s phenyl-alanyl-isoleucyl-seryl-cysteinyl-arg nyl-prolyl-glycyl-prolyl-prolyl-seryl-alanyl- onyl-threonyl-lysyl-histidyl-seryl-isoleucy llysyl-prolyl-methionyl-tyrosyl-aspartyl-gl valyl-glycyl-tyrosyl-valyl-leucyl-glutamyl-m rtyl-threonyl-aspartyl-glutaminyl-tryptoph yl-asparaginyl-alanyl-threonyl-isoleucyl-ar nyl-alanyl-threonyl-valyl-prolyl-aspartyl-le ysyl-tyrosyl-seryl-phenyl-alanyl-arginyl-val lysyl-glycyl-methionyl-seryl-glutamyl-tyros glutamyl-isoleucyl-glutamyl-prolyl-valyl-gl ucyl-prolyl-aspartyl-leucyl-glutamyl-leucyl- syl-threonyl-valyl-threonyl-isoleucyl-argin nyl-leucyl-methionyl-valyl-seryl-valyl-seryl- lisoleucyl-threonyl-tryptophyl-seryl-lysyl- ucyl-alanyl-seryl-arginyl-alanyl-isoleucyl-i tamyl-seryl-tyrosyl-seryl-leucyl-leucyl-isol inyl-arginyl-tyrosyl-aspartyl-alanyl-glycyl- yl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-glutaminyl-s onyl-valyl-leucyl-valyl-lysyl-valyl-tyrosyl-a steinyl-prolyl-seryl-valyl-lysyl-valyl-lysyl- ryl-valyl-threonyl-isoleucyl-threonyl-trypt lisoleucyl-aspartyl-glycyl-glycyl-alanyl-pr tyrosyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-argi inyl-alanyl-phenyl-alanyl-lysyl-threonyl-val yl-lysyl-threonyl-leucyl-tyrosyl-arginyl-iso lglycyl-threonyl-methionyl-histidyl-tyrosy yl-glutamyl-asparaginyl-isoleucyl-tyrosyl-g ysteinyl-glutamyl-threonyl-seryl-aspartyl-a alyl-prolyl-leucyl-valyl-prolyl-alanyl-lysyl- yl-threonyl-lysyl-seryl-threonyl-valyl-threo syl-prolyl-leucyl-tyrosyl-aspartyl-glycyl-gl ltyrosyl-valyl-leucyl-glutamyl-alanyl-cyste yl-arginyl-tryptophyl-methionyl-lysyl-valyl- nyl-valyl-leucyl-glutamyl-histidyl-threonyl- glutamyl-glycyl-glutamyl-glutaminyl-tyrosy arginyl-alanyl-glutaminyl-asparaginyl-glut olyl-arginyl-glutamyl-threonyl-valyl-threon laspartyl-leucyl-arginyl-valyl-leucyl-proly yl-threonyl-methionyl-prolyl-glutaminyl-lys lyl-alanyl-glycyl-arginyl-prolyl-valyl-gluta cyl-alanyl-glycyl-arginyl-prolyl-prolyl-prol alanyl-phenyl-alanyl-alanyl-glycyl-seryl-lys larginyl-valyl-threonyl-valyl-glutamyl-thre llysyl-leucyl-threonyl-isoleucyl-arginyl-gl nyl-aspartyl-threonyl-glycyl-glutamyl-tyros asparaginyl-valyl-threonyl-glycyl-threonyl- cyl-lysyl-valyl-isoleucyl-isoleucyl-leucyl-a lthreonyl-glycyl-prolyl-isoleucyl-lysyl-iso rtyl-alanyl-threonyl-seryl-isoleucyl-threon rolyl-prolyl-glutamyl-leucyl-aspartyl-glycy ltyrosyl-valyl-valyl-glutamyl-glutaminyl-ar rolyl-glycyl-tryptophyl-leucyl-prolyl-valyl- nyl-seryl-threonyl-phenyl-alanyl-lysyl-pheny lglutamyl-glycyl-asparaginyl-glutamyl-tyro nyl-alanyl-threonyl-asparaginyl-arginyl-phe tyrosyl-leucyl-glutaminyl-seryl-glutamyl-va lseryl-seryl-isoleucyl-arginyl-isoleucyl-pr nyl-leucyl-glutaminyl-isoleucyl-phenyl-alan glycyl-methionyl-threonyl-leucyl-threonyl-t laspartyl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-glut leucyl-valyl-glutamyl-arginyl-lysyl-glutamy ryptophyl-valyl-arginyl-valyl-asparaginyl-l yl-threonyl-arginyl-tyrosyl-arginyl-seryl-th lycyl-leucyl-glutamyl-tyrosyl-glutamyl-hist ucyl-asparaginyl-alanyl-arginyl-glycyl-sery lseryl-lysyl-prolyl-isoleucyl-valyl-alanyl-m yl-prolyl-prolyl-glycyl-lysyl-prolyl-glutami eonyl-aspartyl-threonyl-threonyl-arginyl-th yptophyl-seryl-valyl-prolyl-glutamyl-aspart yl-threonyl-glycyl-tyrosyl-leucyl-isoleucyl- yl-aspartyl-glutaminyl-histidyl-glutamyl-tr aginyl-threonyl-threonyl-prolyl-threonyl-ly hreonyl-leucyl-threonyl-histidyl-leucyl-pro rosyl-arginyl-phenyl-alanyl-arginyl-valyl-le lglycyl-glycyl-prolyl-glycyl-glutamyl-proly eonyl-valyl-lysyl-valyl-threonyl-glutamyl-me spartyl-tyrosyl-glutamyl-leucyl-aspartyl-gl myl-glycyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-valyl-arg eucyl-arginyl-leucyl-threonyl-isoleucyl-pro henyl-alanyl-prolyl-isoleucyl-cysteinyl-lys ycyl-glutaminyl-aspartyl-isoleucyl-seryl-ly lanyl-threonyl-seryl-glutamyl-threonyl-hist eucyl-lysyl-glutamyl-alanyl-aspartyl-arginy yrosyl-aspartyl-leucyl-valyl-leucyl-glutamy yl-lysyl-alanyl-valyl-tyrosyl-isoleucyl-lysy ryl-prolyl-asparaginyl-seryl-prolyl-glutamy spartyl-aspartyl-isoleucyl-glutaminyl-valy tryptophyl-arginyl-prolyl-prolyl-alanyl-asp rtyl-isoleucyl-leucyl-glycyl-tyrosyl-isoleu amyl-valyl-prolyl-lysyl-alanyl-alanyl-trypto lseryl-arginyl-valyl-arginyl-glycyl-threony ucyl-lysyl-glutamyl-asparaginyl-valyl-gluta yl-valyl-seryl-alanyl-glutamyl-asparaginyl-g lseryl-lysyl-prolyl-leucyl-lysyl-seryl-gluta llysyl-threonyl-prolyl-leucyl-asparaginyl-p lasparaginyl-prolyl-prolyl-glutamyl-valyl-l lseryl-valyl-seryl-leucyl-seryl-tryptophyl-s tyl-glycyl-glycyl-seryl-arginyl-valyl-threon amyl-arginyl-lysyl-glutamyl-threonyl-seryl-t yl-histidyl-asparaginyl-lysyl-threonyl-glut onyl-methionyl-tyrosyl-threonyl-valyl-threo lanyl-glutamyl-tyrosyl-glutaminyl-phenyl-al glutaminyl-asparaginyl-aspartyl-valyl-glyc rolyl-alanyl-seryl-glutamyl-prolyl-valyl-val lalanyl-aspartyl-lysyl-prolyl-seryl-glutami yl-isoleucyl-leucyl-seryl-isoleucyl-seryl-ly glutaminyl-tryptophyl-glutamyl-lysyl-proly cyl-lysyl-glutamyl-isoleucyl-leucyl-glycyl-t larginyl-glutaminyl-seryl-glycyl-aspartyl-s asparaginyl-lysyl-glutamyl-arginyl-isoleuc lalanyl-threonyl-isoleucyl-glycyl-glycyl-le tamyl-tyrosyl-glutamyl-phenyl-alanyl-arginy araginyl-glutamyl-threonyl-glycyl-leucyl-se nyl-alanyl-methionyl-seryl-isoleucyl-lysyl-t yl-glutamyl-alanyl-prolyl-glycyl-isoleucyl-a partyl-valyl-threonyl-threonyl-lysyl-leucyl- lleucyl-seryl-cysteinyl-glutaminyl-isoleuc lyl-aspartyl-isoleucyl-lysyl-tryptophyl-tyr lutamyl-leucyl-isoleucyl-glutaminyl-seryl-a yl-seryl-aspartyl-glycyl-arginyl-threonyl-hi thionyl-threonyl-glutamyl-glutamyl-glutami lyl-tyrosyl-threonyl-cysteinyl-isoleucyl-al lglycyl-glutamyl-valyl-glutamyl-threonyl-se aminyl-alanyl-threonyl-prolyl-glutaminyl-ph yl-prolyl-leucyl-lysyl-glutamyl-lysyl-tyrosy lthreonyl-leucyl-arginyl-leucyl-histidyl-va rginyl-prolyl-valyl-prolyl-alanyl-methionyl- dyl-glycyl-glutaminyl-lysyl-leucyl-leucyl-gl araginyl-isoleucyl-threonyl-isoleucyl-glut idyl-tyrosyl-threonyl-histidyl-leucyl-valyl- minyl-arginyl-lysyl-threonyl-histidyl-alany inyl-leucyl-seryl-asparaginyl-valyl-phenyl-a nyl-isoleucyl-leucyl-aspartyl-valyl-glutamy olyl-aspartyl-lysyl-prolyl-threonyl-glycyl-p lalanyl-leucyl-leucyl-lysyl-asparaginyl-ser yl-lysyl-prolyl-prolyl-alanyl-aspartyl-aspar ucyl-threonyl-asparaginyl-tyrosyl-valyl-val nyl-lysyl-glutamyl-glycyl-alanyl-glutamyl-tr eryl-alanyl-isoleucyl-seryl-valyl-threonyl-t yl-asparaginyl-leucyl-threonyl-glutamyl-asp henyl-alanyl-arginyl-valyl-seryl-alanyl-glut yl-glycyl-isoleucyl-seryl-aspartyl-prolyl-le yl-isoleucyl-isoleucyl-lysyl-seryl-prolyl-ph alanyl-prolyl-glycyl-lysyl-prolyl-threonyl-i lysyl-aspartyl-seryl-cysteinyl-valyl-valyl-a nyl-seryl-aspartyl-glycyl-glycyl-alanyl-lysy tyrosyl-leucyl-glutamyl-lysyl-arginyl-gluta ysyl-tryptophyl-isoleucyl-seryl-valyl-threo larginyl-glutamyl-threonyl-valyl-phenyl-ala isoleucyl-glutamyl-glycyl-leucyl-glutamyl-t lyl-lysyl-cysteinyl-glutamyl-asparaginyl-le yl-tryptophyl-seryl-glutamyl-isoleucyl-sery lyl-lysyl-seryl-aspartyl-valyl-prolyl-isoleu enyl-alanyl-lysyl-glutamyl-glutamyl-leucyl-a alyl-arginyl-tyrosyl-glutaminyl-seryl-aspar einyl-lysyl-valyl-threonyl-glycyl-histidyl-p tryptophyl-tyrosyl-arginyl-glutaminyl-glyc anyl-aspartyl-glycyl-leucyl-lysyl-tyrosyl-ar nyl-alanyl-lysyl-glycyl-glycyl-tyrosyl-histi yl-alanyl-seryl-valyl-threonyl-aspartyl-aspa syl-glutaminyl-valyl-arginyl-alanyl-threony eryl-valyl-seryl-glycyl-threonyl-alanyl-sery olyl-alanyl-lysyl-isoleucyl-histidyl-leucyl- ycyl-methionyl-glycyl-alanyl-valyl-histidyl- lyl-valyl-seryl-isoleucyl-lysyl-isoleucyl-pr lyl-aspartyl-prolyl-valyl-isoleucyl-threony taminyl-aspartyl-leucyl-isoleucyl-aspartyl- ltyrosyl-glutaminyl-valyl-isoleucyl-valyl-t onyl-seryl-leucyl-valyl-phenyl-alanyl-prolyl- yl-lysyl-aspartyl-alanyl-glycyl-phenyl-alany syl-asparaginyl-arginyl-phenyl-alanyl-glycy reonyl-valyl-glutamyl-leucyl-aspartyl-valyl- olyl-prolyl-arginyl-glycyl-valyl-lysyl-valyl- rtyl-seryl-valyl-asparaginyl-leucyl-threony anyl-seryl-aspartyl-glycyl-glycyl-seryl-lysy lisoleucyl-valyl-glutamyl-lysyl-cysteinyl-a arginyl-tryptophyl-leucyl-arginyl-valyl-gly hreonyl-arginyl-tyrosyl-threonyl-valyl-isol lycyl-lysyl-threonyl-seryl-tyrosyl-glutamin alanyl-glutamyl-asparaginyl-lysyl-phenyl-al yl-glutamyl-prolyl-seryl-glutamyl-prolyl-thr aspartyl-lysyl-threonyl-arginyl-alanyl-meth amyl-glutamyl-valyl-aspartyl-glutamyl-threo yl-threonyl-lysyl-alanyl-seryl-histidyl-sery rosyl-glutamyl-lysyl-tyrosyl-methionyl-isol ycyl-arginyl-glycyl-glutamyl-phenyl-alanyl-g ysteinyl-valyl-glutamyl-threonyl-seryl-sery alanyl-lysyl-phenyl-alanyl-valyl-lysyl-valyl- yl-valyl-leucyl-valyl-lysyl-lysyl-glutamyl-is nyl-isoleucyl-alanyl-arginyl-histidyl-argin lleucyl-histidyl-glutamyl-seryl-phenyl-alan tamyl-leucyl-valyl-methionyl-isoleucyl-phen yl-seryl-glycyl-leucyl-aspartyl-isoleucyl-ph sparaginyl-threonyl-seryl-alanyl-phenyl-ala larginyl-glutamyl-isoleucyl-valyl-seryl-tyr teinyl-glutamyl-alanyl-leucyl-glutaminyl-ph yl-asparaginyl-isoleucyl-glycyl-histidyl-ph rolyl-glutamyl-asparaginyl-isoleucyl-isole larginyl-seryl-seryl-threonyl-isoleucyl-lys lanyl-glycyl-glutaminyl-alanyl-arginyl-glut yl-asparaginyl-phenyl-alanyl-arginyl-leucyl- lyl-glutamyl-tyrosyl-tyrosyl-alanyl-prolyl-g dyl-aspartyl-valyl-valyl-seryl-threonyl-alan yl-seryl-leucyl-glycyl-threonyl-leucyl-valyl- isoleucyl-asparaginyl-prolyl-phenyl-alanyl- inyl-glutaminyl-glutaminyl-isoleucyl-isole hionyl-asparaginyl-alanyl-glutamyl-tyrosyl- lglutamyl-alanyl-phenyl-alanyl-lysyl-glutam anyl-methionyl-aspartyl-phenyl-alanyl-valyl- yl-glutamyl-arginyl-lysyl-seryl-arginyl-meth nyl-leucyl-glutaminyl-histidyl-prolyl-trypt eucyl-glutamyl-arginyl-valyl-seryl-threonyl- eucyl-lysyl-histidyl-arginyl-arginyl-tyrosy ucyl-lysyl-lysyl-aspartyl-leucyl-asparaginy yl-arginyl-isoleucyl-seryl-cysteinyl-glycyl- utaminyl-lysyl-glycyl-valyl-seryl-valyl-alan oleucyl-glutamyl-isoleucyl-glycyl-prolyl-va thionyl-histidyl-alanyl-valyl-glycyl-glutam lysyl-tyrosyl-valyl-cysteinyl-lysyl-isoleuc lglutaminyl-seryl-threonyl-glutaminyl-valy nyl-glycyl-valyl-arginyl-glutaminyl-leucyl-g ltyrosyl-glutamyl-isoleucyl-threonyl-tyros isoleucyl-leucyl-tyrosyl-valyl-lysyl-aspart tyl-aspartyl-glycyl-threonyl-tyrosyl-arginy laspartyl-tyrosyl-glycyl-glutamyl-aspartyl- yl-phenyl-alanyl-valyl-lysyl-glycyl-valyl-arg osyl-tyrosyl-cysteinyl-arginyl-arginyl-thre yl-arginyl-arginyl-threonyl-aspartyl-threon myl-arginyl-prolyl-prolyl-glutamyl-phenyl-al yl-asparaginyl-lysyl-threonyl-alanyl-tyrosy larginyl-phenyl-alanyl-glycyl-valyl-threony yl-glutamyl-prolyl-histidyl-valyl-threonyl-t taminyl-lysyl-isoleucyl-lysyl-prolyl-glycyl- yl-tyrosyl-threonyl-phenyl-alanyl-glutamyl-s lglutaminyl-leucyl-threonyl-isoleucyl-aspa partyl-aspartyl-aspartyl-alanyl-glutamyl-ty lasparaginyl-lysyl-tyrosyl-glycyl-glutamyl- syl-leucyl-threonyl-valyl-threonyl-leucyl-hi artyl-seryl-threonyl-leucyl-arginyl-prolyl-m cyl-leucyl-alanyl-asparaginyl-alanyl-glutam glutaminyl-seryl-valyl-cysteinyl-phenyl-ala yl-glycyl-isoleucyl-prolyl-prolyl-prolyl-thr ysyl-aspartyl-glycyl-glutaminyl-prolyl-leuc lisoleucyl-glutamyl-isoleucyl-isoleucyl-hi yrosyl-tyrosyl-alanyl-leucyl-histidyl-isole olyl-glutamyl-aspartyl-threonyl-glycyl-tyro lthreonyl-asparaginyl-threonyl-alanyl-glyc inyl-alanyl-histidyl-leucyl-glutaminyl-valy llysyl-lysyl-glutaminyl-glutamyl-phenyl-ala istidyl-glutamyl-arginyl-histidyl-valyl-glu rtyl-lysyl-threonyl-leucyl-arginyl-methiony glycyl-threonyl-glutamyl-seryl-valyl-prolyl- lysyl-glutamyl-alanyl-leucyl-arginyl-glutam yl-prolyl-alanyl-valyl-seryl-threonyl-lysyl-t yl-alanyl-arginyl-leucyl-glutamyl-isoleucyl- lutamyl-arginyl-lysyl-leucyl-arginyl-methio glutamyl-prolyl-arginyl-lysyl-tyrosyl-lysyl- glutamyl-glutamyl-aspartyl-glutaminyl-argi anyl-valyl-prolyl-methionyl-seryl-aspartyl-m lysyl-isoleucyl-arginyl-aspartyl-glutaminy yl-lysyl-leucyl-aspartyl-arginyl-valyl-valyl- ginyl-isoleucyl-arginyl-leucyl-seryl-arginy alanyl-tyrosyl-valyl-methionyl-prolyl-leucy rtyl-glutaminyl-tyrosyl-arginyl-prolyl-lysy syl-leucyl-seryl-glutaminyl-aspartyl-aspart yl-prolyl-alanyl-arginyl-arginyl-arginyl-thr yl-aspartyl-phenyl-alanyl-tyrosyl-tyrosyl-ar yl-leucyl-glycyl-aspartyl-isoleucyl-seryl-as eucyl-prolyl-isoleucyl-aspartyl-aspartyl-ty nyl-threonyl-glutamyl-glutamyl-glutamyl-arg amyl-glutamyl-leucyl-glutamyl-leucyl-glycyl- rolyl-seryl-arginyl-seryl-prolyl-prolyl-hist seryl-leucyl-arginyl-tyrosyl-seryl-seryl-pro yl-valyl-glutamyl-glutamyl-threonyl-arginyl- tyrosyl-seryl-threonyl-tyrosyl-histidyl-iso amyl-alanyl-seryl-threonyl-seryl-tyrosyl-ala inyl-histidyl-alanyl-glutaminyl-alanyl-alan yl-glutaminyl-arginyl-glutaminyl-arginyl-is yl-glutamyl-aspartyl-glutamyl-glutamyl-leuc hreonyl-threonyl-glutaminyl-histidyl-leucy amyl-leucyl-aspartyl-phenyl-alanyl-methiony yl-arginyl-lysyl-lysyl-seryl-arginyl-arginyl- nyl-glutamyl-isoleucyl-threonyl-glutamyl-is syl-glutamyl-isoleucyl-seryl-lysyl-histidyl- lseryl-seryl-seryl-alanyl-seryl-arginyl-leuc lseryl-leucyl-seryl-prolyl-threonyl-tyrosyl- inyl-prolyl-valyl-seryl-glutamyl-leucyl-isol minyl-prolyl-alanyl-glutamyl-glutamyl-tyros lutamyl-arginyl-arginyl-seryl-prolyl-threon nyl-prolyl-arginyl-seryl-prolyl-seryl-prolyl- leucyl-seryl-arginyl-phenyl-alanyl-glutamyl- yl-aspartyl-isoleucyl-phenyl-alanyl-seryl-ar ysyl-alanyl-alanyl-leucyl-lysyl-threonyl-glu ginyl-lysyl-tyrosyl-glutamyl-valyl-leucyl-se alanyl-threonyl-leucyl-aspartyl-histidyl-al eucyl-arginyl-methionyl-arginyl-seryl-histi lglutaminyl-asparaginyl-threonyl-arginyl-p yl-valyl-glutaminyl-seryl-lysyl-prolyl-threo yl-tyrosyl-histidyl-asparaginyl-glycyl-valy ryl-seryl-lysyl-isoleucyl-histidyl-tyrosyl-t yl-valyl-leucyl-threonyl-leucyl-glutamyl-iso yl-threonyl-aspartyl-aspartyl-seryl-glycyl-t teinyl-threonyl-asparaginyl-tyrosyl-lysyl-g osyl-alanyl-threonyl-leucyl-aspartyl-valyl-t hreonyl-threonyl-tyrosyl-alanyl-seryl-gluta glutamyl-valyl-prolyl-arginyl-seryl-valyl-ph nyl-arginyl-threonyl-glutamyl-alanyl-tyrosy lysyl-lysyl-threonyl-seryl-glutamyl-methion larginyl-glutamyl-valyl-lysyl-seryl-glutami larginyl-glutamyl-seryl-leucyl-seryl-seryl-t ryl-alanyl-glutamyl-methionyl-lysyl-seryl-al yl-seryl-leucyl-glutamyl-glutamyl-lysyl-sery cyl-lysyl-threonyl-threonyl-leucyl-alanyl-al ysyl-prolyl-arginyl-seryl-methionyl-threony seryl-alanyl-arginyl-phenyl-alanyl-seryl-cys lglutamyl-prolyl-valyl-prolyl-threonyl-valy yl-glycyl-glutaminyl-valyl-leucyl-seryl-thre minyl-valyl-threonyl-threonyl-threonyl-lysy nyl-glutamyl-isoleucyl-seryl-seryl-valyl-glu lycyl-asparaginyl-tyrosyl-seryl-valyl-valyl- yl-glycyl-lysyl-glutaminyl-glutamyl-alanyl-g reonyl-isoleucyl-glutaminyl-lysyl-alanyl-ar yl-valyl-threonyl-seryl-prolyl-prolyl-arginy larginyl-valyl-lysyl-seryl-prolyl-glutamyl-a nyl-valyl-lysyl-seryl-prolyl-glutamyl-prolyl- seryl-prolyl-threonyl-glutamyl-threonyl-lys yl-lysyl-valyl-glutaminyl-histidyl-leucyl-pr yl-isoleucyl-threonyl-glutaminyl-phenyl-ala eryl-lysyl-glutamyl-isoleucyl-alanyl-lysyl-l tamyl-seryl-seryl-valyl-leucyl-arginyl-alany yl-tyrosyl-lysyl-aspartyl-glycyl-lysyl-lysyl- lhistidyl-phenyl-alanyl-glutaminyl-phenyl-a rtyl-glycyl-threonyl-tyrosyl-glutamyl-leucy yl-leucyl-threonyl-glutamyl-seryl-aspartyl-g cysteinyl-glutamyl-isoleucyl-seryl-glycyl-g yl-threonyl-asparaginyl-leucyl-glutaminyl-p lalanyl-phenyl-alanyl-lysyl-seryl-isoleucyl- lisoleucyl-seryl-glutamyl-threonyl-lysyl-ly onyl-threonyl-glutamyl-seryl-threonyl-valyl- lprolyl-lysyl-alanyl-prolyl-glutamyl-prolyl- isoleucyl-valyl-threonyl-glycyl-leucyl-glut seryl-seryl-aspartyl-seryl-valyl-alanyl-lysy threonyl-glycyl-glutamyl-prolyl-arginyl-pro lthreonyl-lysyl-aspartyl-glycyl-lysyl-alany lycyl-lysyl-tyrosyl-lysyl-leucyl-seryl-gluta lanyl-phenyl-alanyl-leucyl-glutamyl-isoleuc onyl-seryl-aspartyl-seryl-glycyl-leucyl-tyro syl-asparaginyl-seryl-alanyl-glycyl-seryl-va cyl-threonyl-isoleucyl-lysyl-alanyl-isoleuc yl-glutaminyl-lysyl-valyl-seryl-threonyl-glu oleucyl-threonyl-prolyl-glutaminyl-lysyl-ly yl-glutamyl-isoleucyl-seryl-glutaminyl-lysy utamyl-isoleucyl-lysyl-methionyl-seryl-glut myl-lysyl-leucyl-alanyl-leucyl-lysyl-glutamy lisoleucyl-seryl-glutamyl-glutamyl-valyl-ly ryl-leucyl-glutamyl-lysyl-seryl-isoleucyl-va lthreonyl-lysyl-threonyl-seryl-glutaminyl-a nyl-threonyl-histidyl-alanyl-glutamyl-isole eonyl-glutaminyl-methionyl-seryl-isoleucyl- arginyl-leucyl-valyl-leucyl-lysyl-alanyl-asp threonyl-aspartyl-valyl-lysyl-tryptophyl-va amyl-leucyl-threonyl-asparaginyl-seryl-glut ycyl-valyl-seryl-glycyl-seryl-aspartyl-gluta llysyl-glutaminyl-alanyl-seryl-histidyl-arg leucyl-threonyl-cysteinyl-isoleucyl-seryl-l eucyl-valyl-lysyl-cysteinyl-glutaminyl-tyro llysyl-glutamyl-leucyl-seryl-aspartyl-alany eryl-glutaminyl-prolyl-arginyl-seryl-glutam glutamyl-glycyl-glutaminyl-asparaginyl-val yl-glutamyl-isoleucyl-seryl-glycyl-glutamyl- lutamyl-tryptophyl-phenyl-alanyl-lysyl-aspa ucyl-seryl-isoleucyl-seryl-seryl-asparaginy yl-arginyl-asparaginyl-valyl-tyrosyl-seryl-l ginyl-alanyl-seryl-valyl-seryl-aspartyl-sery llysyl-alanyl-lysyl-asparaginyl-phenyl-alan eryl-alanyl-threonyl-alanyl-seryl-leucyl-met lutamyl-glutamyl-prolyl-seryl-arginyl-gluta eryl-glycyl-aspartyl-threonyl-seryl-leucyl-g yl-seryl-glutaminyl-seryl-valyl-glutaminyl-m inyl-glutamyl-alanyl-seryl-phenyl-alanyl-ser eryl-alanyl-seryl-seryl-methionyl-threonyl-g anyl-seryl-methionyl-seryl-alanyl-glutaminy lutaminyl-glutamyl-seryl-phenyl-alanyl-valy ryl-phenyl-alanyl-methionyl-glycyl-isoleucy lutaminyl-leucyl-glutamyl-seryl-seryl-threo anyl-glycyl-isoleucyl-arginyl-glycyl-isoleu yl-alanyl-leucyl-prolyl-seryl-aspartyl-isole lycyl-lysyl-valyl-leucyl-threonyl-valyl-alan yl-glycyl-glutamyl-prolyl-threonyl-prolyl-gl ysteinyl-glycyl-glycyl-arginyl-lysyl-isoleu lutaminyl-glycyl-arginyl-phenyl-alanyl-hist eonyl-aspartyl-aspartyl-leucyl-threonyl-thr nyl-aspartyl-valyl-glutaminyl-lysyl-glutami lthreonyl-leucyl-seryl-leucyl-glycyl-aspara laspartyl-seryl-alanyl-threonyl-valyl-aspar inyl-seryl-isoleucine